Stortinget - Møte torsdag den 8. november 2012 kl. 10

Dato: 08.11.2012

Dokumenter: (Innst. 24 S (2012–2013), jf. Meld. St. 31 (2011–2012))

Sak nr. 6 [13:03:03]

Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om årsmelding 2011 for pensjonsordningen for stortingsrepresentanter

Presidenten: Ingen har bedt om ordet til sak nr. 6.

Votering i sak nr. 6

Komiteen hadde innstilt:

Meld. St. 31 (2011–2012) – årsmelding 2011 for pensjonsordningen for stortingsrepresentanter – vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.