Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om årsmelding 2011 for pensjonsordningen for stortingsrepresentanter

Dette dokument

Til Stortinget

1. Sammendrag

1.1 Innledning

Statens pensjonskasse overtok administrasjonen av ordningen ved endringslov 6. mars 2009 nr. 15. I henhold til § 10 annet ledd i stortingspensjonsloven, slik den lød frem til 1. januar 2012, skal det etter regnskapsårets slutt legges frem en beretning om virksomheten i siste regnskapsår. Stortingspensjonsloven ble fra 1. januar 2012 erstattet med lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven). Rapporteringsplikten overfor Stortinget er -videreført i den nye loven. All øvrig omtale gjelder loven slik den lød frem til 1. januar 2012.

Det vises til meldingens kapittel 2 hvor det er nærmere redegjort for ordningen.

1.2 Utvikling i pensjonsordningen 2011

Alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon

Totalt 370 personer mottok pensjon fra stortingspensjonsordningen ved utgangen av 2011. Dette er en nedgang på to personer fra 2010.

Fordelt på

  • alderspensjon: 254 personer, en økning på fire fra 2010

  • uførepensjon: 7 personer, en nedgang på to fra 2010

  • etterlattepensjon: 114 personer, en nedgang på fem personer fra 2010

  • barnepensjon: 3 personer som i 2010.

Det vises til meldingens kapittel 2 hvor det er nærmere redegjort for gjennomsnittlig månedlig størrelse på pensjonsutbetalingene, fordeling på kvinner og menn, samt gjennomsnittlig pensjonsalder.

Pr. 1. mai 2010 hadde alle pensjonister med alderspensjon og full opptjening samme bruttopensjon. Etter lovendring av 1. januar 2011 er dette ikke lenger tilfellet, på grunn av innføring av nye regler for -regulering av pensjon.

Utbetalinger av alderspensjon i ordningen for stortingsrepresentanter før fylte 67 år samordnes kun med tjenestepensjonsordningen i staten og pensjonsordningen for statsråder. Samordning med folketrygden skjer først fra og med 67 år. Utbetalinger fra ordningen vil for den enkelte mottaker derfor være -høyere før fylte 67 år enn fra og med 67 år.

Regnskap for 2011

Det var i statsbudsjettet for 2011 bevilget 63 500 000 kroner, inklusive administrasjonskostnader. Det ble under statsregnskapet utgiftsført

  • 61 136 881 kroner til pensjoner, mot 60 868 485 kroner i 2010

  • 823 983 kroner i administrasjonskostnader, mot 2 236 874 kroner i 2010

Reduksjonen skyldes i hovedsak redusert volum i antall endrede pensjoner og nytilganger.

Budsjett- og regnskapstallene inkluderer ikke ventegodtgjørelser (ventegodtgjørelsen blir administ-rert og utbetalt av Stortinget).

Tallene fra 2010 kan ikke sammenliknes fullt ut med 2011-tallene. I 2010 ble gjennomsnittlige utbetalinger beregnet ved å ta sum utbetalinger gjennom året dividert med antall pensjonister ved utgangen av året. Gjennomsnittlige utbetalinger for 2011 er beregnet ved å summere alle månedlige utbetalinger som har vært gjennom året og dividere på antall utbetalinger per person per måned. Beregningsmåten som er benyttet for 2011-tallene innebærer en mer korrekt fremstilling av utviklingen i utbetalingen til den enkelte person ettersom man kontrollerer for endringer i antall mottakere gjennom året.

1.3 Sentrale hendelser 2011

Det er i 2011 foretatt inntektskontroll på alle som mottar pensjon etter 75-årsregelen i 2010. Alle de kontrollerte var innenfor gjeldende inntektsgrenser.

1.4 Tilpasninger til pensjonsreformen og ny pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer

Det ble ved lov 17. desember 2010 nr. 78 gjort enkelte tilpasninger i lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter. Endringene trådte i kraft 1. januar 2011. Det ble ved lov 15. desember 2011 nr. 60 innført ny lov om pensjonsordning for stortingsrep-resentanter og regjeringsmedlemmer. Den nye alderspensjonen bygger på de samme prinsippene som pensjonsreformen. Medlemmet tjener opp en pensjonsbeholdning og får utbetalt en nettopensjon. Uførepensjon og etterlattepensjon er tilpasset reglene i Statens pensjonskasse. Den nye pensjonsordningen trådte i kraft 1. januar 2012 med enkelte overgangsordninger.

2. Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Tove Linnea Brandvik, Thor Erik Forsberg, Steinar Gullvåg, Kari Henriksen og Anette Trettebergstuen, fra Fremskrittspartiet, lederen Robert Eriksson, Vigdis Giltun og Laila Marie Reiertsen, fra Høyre, Sylvi Graham og Torbjørn Røe Isaksen, fra Sosialistisk Venstreparti, Karin Andersen, fra Senterpartiet, Per Olaf Lundteigen, og fra Kristelig Folkeparti, Laila Dåvøy, tar årsmelding 2011 for pensjonsordningen for stortingsrepresentanter til etterretning.

3. Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til meldingen og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

Meld. St. 31 (2011–2012) – årsmelding 2011 for pensjonsordningen for stortingsrepresentanter – vedlegges protokollen.

Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 16. oktober 2012

Robert Eriksson

leder og ordfører