Stortinget - Møte tirsdag den 4. desember 2012 kl. 10

Dato: 04.12.2012

Dokumenter:

(Innst. 6 S (2012–2013), jf. Prop. 1 S (2012–2013) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2012–2013))

Sak nr. 2 [10:17:40]

Innstilling fra justiskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2013, kapitler under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (rammeområde 5)

Votering i sak nr. 2

Presidenten: Under debatten er det sett fram i alt åtte forslag. Det er

  • forslaga nr. 1–3, frå Per Sandberg på vegner av Framstegspartiet og Høgre

  • forslaga nr. 4–7, frå Per Sandberg på vegner av Framstegspartiet

  • forslag nr. 8, frå André Oktay Dahl på vegner av Høgre.

Det blir først votert over forslag nr. 8, frå Høgre. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag til lovvedtak om fastsettelse av grensene for bruk av militære ressurser og militær makt overfor sivile borgere i fredstid.»

Votering:Forslaget fra Høgre blei med 83 mot 17 røyster ikkje vedteke.(Voteringsutskrift kl. 18.15.10)

Presidenten: Det blir votert over forslaga nr. 1–3, frå Framstegspartiet og Høgre.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjennomgå alle sider ved forliset av riggen Deep Sea Driller, der både årsaks- og ansvarsforhold belyses og der myndighetenes eventuelle ansvar overfor overlevende og etterlatte avklares.»

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremlegge en forpliktende kapasitetsplan for kriminalomsorgen med en vurdering av prioriterte tiltak. Det bes om en vurdering av hvilke prosjekter som kan organiseres som OPS og hvilke som kan gjennomføres hurtig.»

Forslag nr. 3 lyder:

«Stortinget ber regjeringen snarest fremlegge en fremdriftsplan for gjennomføring av nytt beredskapssenter i Oslo-området.»

Venstre har varsla at dei vil støtte forslaga.

Votering:Forslaga frå Framstegspartiet og Høgre blei med 61 mot 40 røyster ikkje vedtekne.(Voteringsutskrift kl. 18.15.42)

Presidenten: Det blir votert over forslaga nr. 4–7, frå Framstegspartiet.

Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber regjeringen innføre en garanti for arbeid til alle politistudenter som består den treårige politiutdanningen, slik at de får rett til jobb. Garantien skal gjelde frem til målet om 2 tjenestemenn pr. 1 000 innbyggere er nådd.»

Forslag nr. 5 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fjerne taket helt på voldsoffererstatningen.»

Forslag nr. 6 lyder:

«Stortinget ber regjeringen vurdere om Husbankens låneordninger i større grad kan benyttes for personer underlagt Kode 6.»

Forslag nr. 7 lyder:

«Stortinget ber regjering øremerke 10 mill. kroner til økt kontrollaktivitet knyttet til ulovlig kabotasje.»

Votering:Forslaga frå Framstegspartiet blei med 79 mot 22 røyster ikkje vedtekne.(Voteringsutskrift kl. 18.16.10)

Komiteen hadde tilrådd:

A. Rammeområde 5

(Justis)

I

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under:

Utgifter
61Høyesterett
1Driftsutgifter85 084 000
400Justis- og beredskapsdepartementet
1Driftsutgifter372 942 000
23Spesielle driftsutgifter, forskning og kunnskapsutvikling, kan overføres20 700 000
50Norges forskningsråd17 942 000
71Tilskudd til internasjonale organisasjoner8 545 000
410Tingrettene og lagmannsrettene
1Driftsutgifter1 704 309 000
21Spesielle driftsutgifter41 294 000
411Domstoladministrasjonen
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 410 post 172 889 000
413Jordskiftedomstolene
1Driftsutgifter214 252 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres8 979 000
414Forliksråd og andre domsutgifter
1Driftsutgifter151 878 000
21Spesielle driftsutgifter37 414 000
430Kriminalomsorgens sentrale forvaltning
1Driftsutgifter3 537 465 000
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under kap. 430 post 182 285 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres23 055 000
60Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv., kan overføres102 304 000
70Tilskudd23 719 000
432Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)
1Driftsutgifter167 684 000
440Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 441 post 110 368 936 000
21Spesielle driftsutgifter205 170 000
22Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan overføres7 595 000
23Sideutgifter i forbindelse med sivile gjøremål74 533 000
60Tilskudd til kommuner til SLT-tiltak5 160 000
70Tilskudd26 641 000
71Tilskudd Norsk rettsmuseum4 399 000
73Tilskudd til EUs yttergrensefond116 644 000
441Oslo politidistrikt
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 440 post 12 059 343 000
442Politihøgskolen
1Driftsutgifter545 688 000
445Den høyere påtalemyndighet
1Driftsutgifter150 130 000
446Den militære påtalemyndighet
1Driftsutgifter7 598 000
448Grensekommissæren
1Driftsutgifter6 278 000
451Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
1Driftsutgifter635 041 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres4 833 000
70Overføringer til private5 561 000
452Sentral krisehåndtering
1Driftsutgifter14 304 000
455Redningstjenesten
1Driftsutgifter864 143 000
21Spesielle driftsutgifter17 413 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres358 800 000
71Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten19 610 000
72Tilskudd til nød- og sikkerhetstjenester95 334 000
460Spesialenheten for politisaker
1Driftsutgifter39 369 000
466Særskilte straffesaksutgifter m.m.
1Driftsutgifter989 150 000
467Norsk Lovtidend
1Driftsutgifter3 324 000
468Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
1Driftsutgifter14 903 000
469Vergemålsordningen
1Driftsutgifter143 774 000
21Spesielle driftsutgifter32 800 000
470Fri rettshjelp
1Driftsutgifter6 438 000
70Fri sakførsel517 059 000
71Fritt rettsråd158 545 000
72Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak31 293 000
471Statens erstatningsansvar
71Erstatningsansvar m.m., overslagsbevilgning117 599 000
72Erstatning i anledning av straffeforfølging, overslagsbevilgning20 453 000
472Voldsoffererstatning og rådgiving for kriminalitetsofre
1Driftsutgifter45 641 000
70Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning388 902 000
473Statens sivilrettsforvaltning
1Driftsutgifter39 414 000
474Konfliktråd
1Driftsutgifter76 815 000
475Bobehandling
1Driftsutgifter74 459 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres8 770 000
Totale utgifter24 974 602 000
Inntekter
3400Justis- og beredskapsdepartementet
1Diverse inntekter93 000
2Refusjon av ODA-godkjente utgifter1 098 000
3410Rettsgebyr
1Rettsgebyr186 339 000
3Diverse refusjoner1 598 000
3413Jordskiftedomstolene
1Saks- og gebyrinntekter14 668 000
2Sideutgifter9 064 000
3430Kriminalomsorgens sentrale forvaltning
2Arbeidsdriftens inntekter83 725 000
3Andre inntekter15 159 000
4Tilskudd2 068 000
3432Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)
3Andre inntekter673 000
3440Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten
1Gebyr – pass og våpen261 600 000
2Refusjoner mv.304 363 000
3Salgsinntekter63 373 000
4Gebyr – vaktselskap11 207 000
6Gebyr – utlendingssaker117 410 000
7Gebyr – sivile gjøremål670 021 000
3441Oslo politidistrikt
2Refusjoner26 669 000
3Salgsinntekter224 000
5Personalbarnehage5 572 000
3442Politihøgskolen
2Diverse inntekter11 975 000
3Inntekter fra Justissektorens kurs- og øvingssenter16 000 000
3451Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
1Gebyr130 106 000
3Diverse inntekter23 130 000
3455Redningstjenesten
1Refusjoner22 413 000
3469Vergemålsordningen
1Vergemåls-/representantordning, ODA-godkjente utgifter4 300 000
3470Fri rettshjelp
1Tilkjente saksomkostninger m.m.3 450 000
3473Statens sivilrettsforvaltning
1Diverse inntekter5 000
3474Konfliktråd
2Refusjoner2 406 000
Totale inntekter1 988 709 000

II

Merinntektsfullmakter

  • 1. Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2013 kan:

kap. 61 post 1kap. 3061 post 3
kap. 400 post 1kap. 3400 post 1
kap. 410 post 1kap. 3410 post 3
kap. 411 post 1kap. 3411 post 3
kap. 413 post 1kap. 3413 post 1
kap. 413 post 21kap. 3413 post 2
kap. 430 post 1kap. 3430 postene 3 og 4
kap. 430 post 21kap. 3430 post 2
kap. 432 post 1kap. 3432 post 3
kap. 440 post 1kap. 3440 postene 2, 3, 4 og 6
kap. 441 post 1kap. 3441 postene 2, 3 og 5
kap. 442 post 1kap. 3442 post 2 og 3
kap. 451 post 1kap. 3451 post 3 og 6
kap. 455 post 1kap. 3455 post 1
kap. 473 post 1kap. 3473 post 1
kap. 474 post 1kap. 3474 post 2
  • 2. overskride bevilgningen under kap. 451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 1 Driftsutgifter, med inntil 75 pst. av inntekter ved salg av sivilforsvarsanlegg og fast eiendom. Inntekter inntektsføres under kap. 3451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 40 Salg av eiendom mv.

III

Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2013 kan bestille varer utover den gitte bevilgning, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
440Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten
1Driftsutgifter40 mill. kroner

IV

Videreføring av bobehandling

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2013 kan bestemme at det under ordningen med utgifter til fortsatt bobehandling pådras forpliktelser utover gitt bevilgning under kap. 475 Bobehandling, post 21 Spesielle driftsutgifter, med inntil 10 mill. kroner, men slik at totalrammen for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger 33 mill. kroner.

V

Nettobudsjetteringsfullmakt

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2013 kan:

  • 1. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 475 Bobehandling, post 21 Spesielle driftsutgifter, inntektene ved avholdelse av kurs og konferanser i regi av Konkursrådet, samt inntekter fra rådets øvrige virksomhet

  • 2. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 475 Bobehandling, post 21 Spesielle driftsutgifter, tilbakebetalte inntekter under ordningen med utgifter til bobehandling

  • 3. trekke salgsomkostninger ved salg av faste eiendommer fra salgsinntekter før det overskytende inntektsføres under kap. 3451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 40 Salg av eiendom mv.

  • 4. trekke politiets direkte utgifter til oppbevaring, tilsyn og salg av beslag fra salgsinntekten, før det overskytende inntektsføres under kap. 5309 Tilfeldige inntekter, post 29 Ymse.

VI

Avhending av sivilforsvarsanlegg

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2013 kan overdra sivilforsvarsanlegg til en verdi av inntil 100 000 kroner vederlagsfritt eller til underpris når særlige grunner foreligger.

VII

Stortingets rettferdsvederlagsordning

Stortingets utvalg for rettferdsvederlag får fullmakt til å tilstå rettferdsvederlag av statskassen med inntil 250 000 kroner for hver enkelt søknad, dog slik at grensen er 500 000 kroner for hiv-ofre og 300 000 kroner for tidligere barn i barnehjem, offentlige fosterhjem og spesialskoler. Søknader der utvalget anbefaler å innvilge erstatning som er høyere enn nevnte beløp, fremmes for Stortinget til avgjørelse. Det samme gjelder søknader som etter utvalgets vurdering reiser spørsmål av særlig prinsipiell art.

Presidenten: Presidenten går ut frå at Framstegspartiet og Høgre vil røyste imot.

Votering:

Tilrådinga frå komiteen blei vedteken med 61 mot 39 røyster.

(Voteringsutskrift kl. 18.16.49)

Vidare var tilrådd:

B. Rammeuavhengige vedtak

Stortinget ber regjeringen synliggjøre hvilke vurderinger som har blitt gjort med hensyn til vedtaket som ble fattet i Prop. 65 L (2011–2012) vedrørende opprettelse av en offeromsorg.

Votering:

Tilrådinga frå komiteen blei samrøystes vedteken.