Stortinget - Møte tirsdag den 4. desember 2012 kl. 10

Dato: 04.12.2012

Dokumenter: (Innst. 115 L (2012–2013), jf. Prop. 148 L (2011–2012))

Sak nr. 4 [13:39:00]

Innstilling fra justiskomiteen om midlertidig lov om rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus

Talere

Votering i sak nr. 4

Presidenten: Etter ønske fra justiskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til 5 minutter til hver gruppe og 5 minutter til medlem av regjeringen.

Videre vil presidenten foreslå at det blir gitt anledning til tre replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen innenfor den fordelte taletid.

Videre vil presidenten foreslå at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

– Det anses vedtatt.

Anders B. Werp (H) [13:39:59]: (ordfører for saken): Vi skal nå behandle en viktig og prinsipiell sak.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen avga tidligere i år en dom som påpekte at det er en skjevhet i tomtefesteloven §33, en skjevhet i avveiningen mellom bortfesters og festers interesser, og at det er bortfesters interesser som i for stor grad er ute av paragrafen.

Det er henvist i dommen til artikkel 1 i første tilleggsprotokoll i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, som ligger til grunn for dommen i Strasbourg. Den artikkelen dreier seg om vern av eiendom, og vi finner noe av den samme inngangen i forhold til eiendomsrett også i FNs generelle og universelle menneskerettighetserklæring, slik at vi i Stortinget har her å forholde oss til en klargjøring av eiendomsrettens posisjon i et menneskerettighetsperspektiv. Det er en særdeles prinsipiell, interessant og viktig diskusjon.

Tomtefeste har en lang og – jeg vil si – en god tradisjon i Norge. Den har bidratt til at det har vært en lav terskel for å etablere egen bolig og egen hytte eller fritidsbolig. Ifølge saksgrunnlaget fra Justisdepartementet er det inngått over 300 000 festeavtaler. De aller, aller fleste av dem er langsiktige avtaler.

Så fikk vi en lovendring i tomtefesteloven, vedtatt i 2004. Det er altså den loven og den paragrafen som har vært til behandling i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Det var Norges Skogeierforbund som sendte klagen til Strasbourg. Jeg har lyst til å takke Norges Skogeierforbund for at de sto dette løpet ut. De har vært alene om å kjøre saken på vegne av noen av sine medlemmer, en sak der man erfaringsmessig vet fra andre saker at veien fram er lang, og hvor usikkerheten er mildt sagt betydelig i den grad man kan forvente å nå fram. Her valgte man å stå løpet ut. Det synes jeg det er grunn til å understreke, og det bidrar til at vi her i dag får anledning til å heve blikket og diskutere både grunnleggende og prinsipielle spørsmål.

Komiteens behandling har nettopp vært basert på dette grunnlaget. Og jeg vil takke komiteen for godt samarbeid i sakens anledning. Det har vært et ganske intenst – ja, ikke bare ganske – det har vært et intenst arbeid, og vi trengte absolutt all den tid vi hadde til disposisjon, for å komme fram til det jeg vil kalle en balansert innstilling. Det er mye symbolikk i denne saken – det er til dels ganske klare holdninger på begge sider i saken. Men likevel la komiteen vekt på at dette er en midlertidig lov med en sterkt begrenset virketid fram til 1. juli 2014 – jeg understreker 1. juli 2014 – altså fordi det i merknadene ved et par anledninger står 1. juni. Det er altså 1. juli, altså en begrenset tidsperiode.

Det har vært viktig for komiteen å redusere den usikkerheten som mange, både festere og bortfestere, har i forhold til dette spørsmålet, og komiteen legger derfor til grunn at det må legges stort trykk i saken, med en rask prosess og ikke minst at den prosessen som nå skal styres videre fra Justisdepartementet, er inkluderende i forhold til de berørte parter.

Jeg takker for samarbeidet i komiteen. Jeg anbefaler på vegne av en samlet komité komiteens innstilling, som ligger på representantenes plasser, og takker for samarbeidet.

Tore Hagebakken (A) [13:45:21]: Dommen i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen av 12. juni i år nødvendiggjør endringer i tomtefesteloven § 33 midlertidig og permanent etter at det er klart at statens anmodning om ny vurdering i EMDs storkammer ikke nådde fram. Etter dommen er det skapt usikkerhet med hensyn til partenes rettsstilling i festekontrakter som allerede er forlenget i medhold av § 33 og ved framtidige forlengelser.

Dette er en viktig sak for mange. Det er 300 000 som har et festeforhold. Jeg håper den midlertidige lovens innretning samt de klare føringer som en enstemmig komité gir når det gjelder involveringer av partene i utarbeidelsen en permanent lov, vil dempe usikkerheten og forhindre tvister.

Jeg er veldig glad for at komiteen i sin helhet kan legge fram en enstemmig innstilling. En honnør til saksordføreren, Anders Werp, for et godt arbeid og stor samarbeidsvilje, og honnør til komiteen for øvrig som sammen har vektlagt å komme til enighet – og har greid det. Jeg håper det i seg sjøl kan være et element som kan å roe og normalisere situasjonen mest mulig.

Komiteen mener at den beste måten å arbeide fram en permanent lovendring på, er at det nedsettes et lovutvalg hvor partene er representert, og at lovutvalget utreder alternative bestemmelser i tomtefesteloven paragraf 33. Partene har også uttrykt ønske om at det nedsettes nettopp et slikt lovutvalg, og de synes å være innstilt på å gå konstruktivt inn i prosessen for å bidra til løsninger som både bortfesterne og festerne finner akseptable.

Komiteen understreker – og jeg vil legge til sterkt – viktigheten av at det raskt kommer en endelig avklaring om rettsforholdene mellom fester og grunneier, og følgelig må lovutvalget nedsettes så snart som mulig, og det må jobbe raskt. Jeg føler meg sikker på at departementet vil prioritere svært høyt å komme i gang med dette viktige arbeidet.

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) [13:48:09]: Jeg vil også slutte meg til den honnøren som sakens ordfører har fått så langt i debatten, og jeg kan slutte meg i hovedsak til det meste av hans synspunkter i hans innlegg.

Saken om tomtefeste har hatt mange runder her i Stortinget. Den europeiske menneskerettighetsdomstolens dom den 12. juni 2012 sier at festers rett etter tomtefesteloven § 33 til å kreve forlengelse av festeavtaler på samme vilkår som før ved festetidens utløp, er i strid med EMKs første tilleggsprotokoll artikkel 1 om vern av eiendomsretten. Her er det bare for Stortinget å konstatere at Norge dermed er dømt til å endre tomtefesteloven. Den er for ubalansert når det gjelder den totale verdifordelingen mellom fester og bortfester i bortfesters disfavør. Norge er dermed pålagt å justere dette i bortfesters favør. For ikke å skape ytterligere usikkerhet rundt rettsforholdene vil vi også støtte opp om den midlertidige dommen, men vil også presisere at det er svært viktig at arbeidet med den nye og endelige loven kommer i gang så raskt som mulig. Den midlertidige loven erstatter tomtefesteloven § 33, som vil gi en avklaring for partene inntil ny lov er på plass innen 1. juli 2014.

Regjeringen skal ha honnør for at man under prosessen har vært villig til å nedsette et partssammensatt lovutvalg. Dette må nedsettes svært raskt; her er det liten tid å miste, og det er svært kompliserte problemstillinger som skal opp til vurdering.

Departementets lovarbeid blir også viktig, med tanke på at rettighetene til de verdiene som tomtene representerer, må balanseres mer i bortfesters favør.

Lars Peder Brekk (Sp) [13:51:06]: Jeg vil først takke saksordføreren og komiteen for et godt arbeid for å samle seg om en felles innstilling.

Tomtefesteloven § 33 er en alvorlig inngripen i den private eiendomsretten og i private parters avtalefrihet, og Senterpartiet har vært imot denne bestemmelsen siden den ble vedtatt i 2004. Menneskerettighetsdomstolen har slått fast at § 33 er i strid med Menneskerettskonvensjonen. Dette viser betydningen av at grunneierne ved Norges Skogeierforbund reiste saken.

Konsekvensen av dommen er at Stortinget må vedta en ny bestemmelse om forlenging av festekontrakter som ivaretar kravene dommen stiller til en bedre balanse i fordelingen av verdistigningen etter markedsverdi mellom fester og bortfester.

Da det ble fattet beslutning om å anke dommen inn for EMDs storkammer, reserverte statsrådene fra Senterpartiet seg mot denne beslutningen. Etter vårt skjønn var det ikke juridisk grunnlag for en anke. Men viktigst er det at dommen fastslår det som er vår politikk – grunneieren har fortsatt eiendomsretten til en tomt som er festet bort. Det er en viktig erkjennelse at eiendomsretten også har et særlig vern, og er en helt sentral rettighet beskyttet av menneskerettighetene, som også saksordføreren understreket i sitt innlegg.

Dommen er en viktig seier for eiendomsretten og for grunneierne. Som det eneste partiet på Stortinget har Senterpartiet stemt imot alle endringene av tomtefesteloven som har begrenset grunneiernes rettigheter. Som følge av dommen må det nå snarest utformes en ny bestemmelse om forlenging av festekontrakter, og denne må uomtvistelig være i tråd med våre folkerettslige forpliktelser. Vi kan ikke risikere tvil om at grunneiernes rettigheter heller ikke denne gang blir ivaretatt.

Som en konsekvens av dommen i EMD har regjeringen fremmet forslag om midlertidig lov om rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus. Den midlertidige loven skal gjelde fram til 1. juli 2014, da ny lov om forlengelse skal være klar til å tre i kraft. Festekontrakter som forlenges i tiden fram til den endelige loven er gjeldende, kan ikke forlenges lenger enn til 1. juli 2014. Disse forlenges midlertidig på samme vilkår, altså slik at grunneier ikke umiddelbart kan øke festeavgiften med bakgrunn i høyere markedsverdi.

Tomtefestelovens ubalanserte innretning har ført til at det etter Stortingets behandling av endringer i loven har blitt stadige runder i rettsvesenet, bl.a. for å få avklart forholdene til Grunnloven og nå, sist, til Menneskerettskonvensjonen. Det har vært gjort endringer en hel rekke ganger. Både for festerne og for grunneierne er det nå behov for ro og forutsigbarhet med hensyn til lovverket, både fordi dommen skaper usikkerhet i markedet, og fordi det er en mengde saker som ligger i rettssystemet i påvente av en avklaring.

Jeg er glad for at komiteen så tydelig gir uttrykk for at det nå må settes fortgang i arbeidet med en ny, endelig bestemmelse om forlenging. Denne skal tre i kraft når den midlertidige loven oppheves den 1. juli 2014.

Komiteen har slått fast at regjeringen snarest må nedsette et lovutvalg som utreder alternative permanente lovendringer i tomtefesteloven § 33. Av hensyn til både festere og bortfestere er det avgjørende at det kommer på plass en varig, langsiktig og forutsigbar ordning som innebærer en bedre balanse mellom festeres og bortfesteres rettigheter. Lovutvalget skal altså gi en bred vurdering av bortfesteres adgang til å kreve nye vilkår og tilbakevirkning. Etter Senterpartiets syn må dette medføre at det gis rett til etterjusterte nye vilkår for festekontrakter som er forlenget i kraft av den midlertidige loven. Dette er en vesentlig og klar konsekvens av dommen i Menneskerettighetsdomstolen.

Akhtar Chaudhry (SV) [13:55:06]: Jeg skal gjøre det veldig kort.

Jeg konstaterer at dette er en sak som har vært under behandling over lengre tid, helt fra loven ble vedtatt i 2004 og gjennom hele domstolsapparatet i Norge og i EMD. Jeg konstaterer at det er uenighet i saken, men jeg konstaterer også at det nå er enstemmighet i komiteen om hvordan vi skal gå fram, og hvordan vi skal få saken endelig avgjort i Norge.

SV og jeg er helt enig med saksordføreren i hans vurderinger, slik de ble framført i hans innlegg. Det er rettferdigheten som ligger til grunn for SVs vurderinger i denne saken. Det må bli en balanse mellom fester og bortfester. Det er slik vi kan komme til enighet. Det vil i denne type saker alltid være slik at ingen blir fullt ut fornøyde; alle blir litt misfornøyde. Men til slutt må det bli slik at folk er mer fornøyde enn misfornøyde. Det er det vi fra SVs side legger til grunn. Jeg ser fram til behandlingen og har tillit til at regjeringen kommer med en god sak.

Statsråd Grete Faremo [13:56:56]: Jeg er tilfreds med at komiteen har sluttet seg til forslaget om en midlertidig lov om rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus. Dette lovforslaget har sin bakgrunn i Den europeiske menneskerettighetsdomstols dom av 12. juni 2012. EMD kom her til at festeres rett etter tomtefesteloven § 33 til å kreve forlengelse av festeavtaler på samme vilkår som før ved festetidens utløp er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjons første tilleggsprotokoll artikkel 1. Dommen er nå endelig, og tomtefesteloven må endres av hensyn til Norges folkerettslige forpliktelser.

Det lovforslaget som Stortinget nå har til behandling, innebærer en midlertidig avklaring av rettstilstanden i tiden fram til endringene i tomtefesteloven er på plass. Etter forslaget skal loven gjelde fram til 1. juli 2014. Denne rettsavklaringen er viktig for å forebygge tvister og usikkerhet blant bortfestere og festere. Vi har et meget stort antall festeforhold i Norge, og det er tale om rettighetsforhold som berører grunnleggende interesser. En rask foreløpig rettsavklaring er derfor påkrevd.

Den midlertidige loven vil avløse tomtefesteloven § 33 inntil ikraftsettelsen av endringene i tomtefestelovens regler om forlengelse. Den viderefører i utgangspunktet den ufravikelige retten til å kreve forlengelse på samme vilkår som før ved festetidens utløp, men da slik at reguleringen av vilkårene avgrenses til tidspunktet for ikraftsettelsen av de varige endringene i tomtefesteloven. Ved festeavtaler som løper ut etter ikrafttredelsen av den midlertidige loven, vil festeren kunne kreve at festet forlenges på samme vilkår som før, inntil ikrafttredelsen av endringene i tomtefesteloven. For festeforhold som allerede er forlenget i medhold av tomtefesteloven § 33, vil festet fortsette å løpe på samme vilkår som før, inntil ikrafttredelsen av endringene i tomtefesteloven.

Det er i denne sammenheng viktig å skille mellom selve forlengelsesretten som sådan og retten til å kreve festet forlenget på bestemte vilkår. Det er kun reguleringen av vilkårene for festet som avgrenses til tidspunktet for ikrafttredelsen av endringene i tomtefesteloven. Et feste som er forlenget etter den midlertidige loven eller tomtefesteloven § 33, vil for øvrig gjelde inntil det blir sagt opp av festeren eller tomten blir innløst.

Hva de permanente endringene i tomtefestelovens regler om forlengelse skal gå ut på, herunder også eventuelle spørsmål om tilbakevirkning, reiser krevende rettslige og politiske spørsmål. Det er derfor viktig at den midlertidige loven ikke foregriper disse spørsmålene, som bør være gjenstand for grundige vurderinger i det videre lovarbeidet.

En midlertidig rett til å kreve forlengelse på samme vilkår som før synes ikke uforenlig med synspunktene i EMDs dom 12. juni 2012. Det som synes å ha vært avgjørende for EMD, var den samlede balanseforskyvningen som følge av at tomtefesteloven § 33, sett i sammenheng med tomtefesteloven § 15, gir festerne en rett til å forlenge festet på ubestemt tid samtidig som at bortfesterne i sakene som ble vurdert av domstolen, ikke ville ha adgang til på noe tidspunkt å oppregulere festeavgiften utover endringene i konsumprisindeksen. De hensynene som EMD pekte på i dommen 12. juni 2012, vil ikke gjøre seg gjeldende med samme styrke overfor en midlertidig rett til å forlenge festet på samme vilkår som før, med den tidsavgrensningen som er foreslått. EMD ga heller ikke konkrete anvisninger på hvilke lovendringer som er påkrevd, men innrømmet staten en viss skjønnsfrihet med hensyn til den nærmere balanseringen av de involverte interesser.

Jeg har merket meg komiteens merknad om en snarlig opprettelse av et lovutvalg for å utrede permanente endringer i tomtefesteloven, og behovet for en rask avklaring av rettsforholdene mellom grunneier og fester. Jeg vil derfor understreke at jeg anser dette som en meget viktig sak, og at den videre oppfølgingen av EMDs dom 12. juni 2012 selvsagt derfor også vil være en høyt prioritert sak fra min side.

Øyvind Korsberg hadde her overtatt presidentplassen.

Presidenten: De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter.

Per Olaf Lundteigen (Sp) [14:01:47]: Det oppsiktsvekkende og helt enestående i denne saken er at Høyres syn på innholdet i eiendomsretten, vedtatt i 2004, når det gjelder festers og bortfesters rettigheter ved forlengelse av tidsbegrensede festekontrakter, er dømt ugyldig i henhold til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Dagens lov betyr at hele realverdistigningen skal tilfalle fester, og det er det som er dømt ugyldig etter 1. tilleggsprotokoll art. 1, Vern av eiendom, slik saksordføreren, representanten Werp, beskrev det. Det er en meget klargjørende dom i forhold til det som partiet Høyre var med på i 2004, og det er for Senterpartiet utrolig sterkt å oppleve dette.

Saken har vært til behandling i høyeste rettsinstans i Norge. Grunneiere, bortfestere, har tapt, men har altså vunnet i EMD. Saken har sin basis bl.a. i en tomtefestesak i Numedal i Buskerud, hvor bortfester prisverdig har skaffet seg dyktige advokater og fått saken fram. Det som vi nå behandler, er spørsmålet om hvilke konsekvenser denne dommen får for at vi må endre tomtefesteloven § 33, om rett til forlengelse av avtaler på ubestemt tid ved like vilkår. Det er det som må endres.

Det som vi nå behandler, er altså en midlertidig lov, en midlertidig lov som da må gjelde fra dagens lov ble dømt ugyldig, til ny lov trer i kraft. De kontrakter som inngås i denne perioden, må jo sjølsagt etterregnes, slik at de festere og bortfestere som i denne perioden inngår kontrakt når det gjelder tidsbegrensede festekontrakter, må kunne etterregne slik at det blir et økonomisk oppgjør i henhold til det som blir den framtidige loven.

Det er den framtidige loven som blir det vesentlige. Senterpartiets syn er at vi må tilbake til den bestemmelsen i tomtefesteloven som Stortinget vedtok enstemmig i 1996, hvor Gro Harlem Brundtland la fram lovforslaget. Der het det at ved utløpet av en tidsbegrenset tomtefesteavtale skal det framforhandles nye vilkår. Dersom partene ikke blir enige, skal det gjennomføres rettslig skjønn. Om så dette skaper urimelige skjevheter i forholdet mellom tomtefester og grunneier, kan det settes begrensninger i oppregulering av festeavgiften etter § 11 i loven.

Det vi nå snakker om, er en midlertidig lov, hvor det må etterregnes og hvor den viktige diskusjonen er: Hvilken lov skal gjelde framover? Og etter den loven som skal gjelde framover, må også en del av verdistigningen tilfalle bortfester, ikke bare fester, slik som det er i dag.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 4.

Etter ønske fra justiskomiteen vil presidenten foreslå at sakene nr. 5 og 6 behandles under ett. – Det anses vedtatt.

Votering i sak nr. 4

Presidenten: Under debatten er det sett fram eit forslag frå Anders B. Werp på vegner av justiskomiteen. Forslaget lyder:

Ǥ 4 skal lyde:

Det kan ikke avtales eller gjøres gjeldende vilkår som strider mot bestemmelsene i loven her. Fra lovens ikrafttredelse kan det heller ikke med bindende virkning inngås avtale om vilkårene for festet i tiden etter ikrafttredelsen av endringer i tomtefestelovens regler om forlengelse.»

Votering:Forslaget frå justiskomiteen blei samrøystes vedteke.Komiteen hadde rådd Stortinget til å gjere slikt vedtak til

mellombels lov

om rett til forlengelse av feste til

bolighus og fritidshus

§ 1

Fra ikrafttredelsen av denne loven kan festeren og de som er omfattet av tomtefesteloven § 32 annet ledd, i stedet for å kreve innløsning av festetomt til bolighus og fritidshus etter tomtefesteloven § 32 når festetiden er ute, kreve at festet midlertidig forlenges på samme vilkår som før inntil ikrafttredelsen av endringer i tomtefestelovens regler om forlengelse.

§ 2

For festeavtaler som er forlenget i medhold av tomtefesteloven § 33, løper festet midlertidig på samme vilkår som før inntil ikrafttredelsen av endringer i tomtefestelovens regler om forlengelse.

§ 3

For festeavtaler som er forlenget etter § 1 eller omfattes av § 2, gjelder festet til det blir sagt opp av festeren eller tomten blir innløst.

§ 5

Loven trer i kraft straks. Loven oppheves 1. juli 2014.

Presidenten: Presidenten gjer merksam på at § 4 blei teken opp i forslaget frå justiskomiteen.

Votering:

Tilrådinga frå komiteen til § 1–3 og § 5 blei samrøystes vedteken.

Presidenten: Det blir votert over overskrifta til lova og lova i det heile.

Votering:Overskrifta til lova og lova i det heile blei samrøystes vedtekne.

Presidenten: Lovvedtaket vil blir sett opp til andre gongs behandling i eit seinare møte i Stortinget.