Stortinget - Møte torsdag den 13. desember 2012 kl. 10

Dato: 13.12.2012

Dokumenter: (Lovvedtak 27 (2012–2013), jf. Innst. 143 L (2012–2013) og Prop. 9 L (2012–2013))

Sak nr. 19 [21:53:50]

Stortingets vedtak til lov om endringer i kringkastingsloven, åndsverkloven og film- og videogramlova (gjennomføring av direktiv 2010/13/EU om audiovisuelle medietjenester mv.)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.