Stortinget - Møte fredag den 14. desember 2012 kl. 9

Dato: 14.12.2012

Dokumenter: (Innst. 157 S (2012–2013), jf. Prop. 28 S (2012–2013))

Sak nr. 5 [12:06:50]

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om endringar i statsbudsjettet 2012 under Forsvarsdepartementet

Talere

Sverre Myrli (A) [12:07:19]: (ordfører for saken): Jeg forsto lederen av utenriks- og forsvarskomiteen – i avslutningen av forrige debatt – slik at hun mente det var upassende å bedrive politikk i denne salen. Da er det jo bra at jeg har 30 minutters taletid til å gå litt grundig igjennom de budsjettendringene som nå skal foretas på Forsvarsdepartementets budsjett for 2012.

Omgrupperingsproposisjonen legger opp til endringer som totalt utgjør en økning i bevilgningene til Forsvarsdepartementet på drøyt 230 mill. kr i årets budsjett. Den årlige såkalte omgrupperingsproposisjonen er et viktig verktøy for å sikre god økonomistyring i forsvarssektoren – et verktøy for å møte endringer som har oppstått i budsjettåret.

Målsettingen er å skape et best mulig samsvar mellom bevilgningene under de enkelte budsjettkapitler med tilhørende poster og endringer i budsjettforutsetningene som har skjedd siden budsjettet for 2012 ble vedtatt i Stortinget for ca. et år siden.

En samlet komité er enig i regjeringas prinsipp om at omfanget av budsjettendringer bør holdes på et lavest mulig nivå, samtidig som kravet om realistisk budsjettering blir ivaretatt.

Endringene for 2012 omhandler budsjettekniske endringer innenfor enkelte kapitler, merinntekter blir formalisert, samtidig som regjeringa foreslår en tilleggsbevilgning på ca. 19 mill. kr, som følge av ekstrakostnader i etterkant av den tragiske ulykken med det ene av Forsvarets Hercules-fly under øvelse Cold Response i vinter.

Et annet område jeg kort vil nevne ved årets budsjettendringer, er regjeringas forslag om å holde midler tilbake på kapitlet for investeringer, midler som vil bli omdisponert til det nye kapitlet for kampflyinvesteringer de kommende år. I forbindelse med denne konkrete endringen har komiteen stilt spørsmål til departementet om eventuelle konsekvenser ved reduksjoner og omdisponeringer i materiellinvesteringer for resten av Forsvaret. Forsvarsdepartementet har svart komiteen at disse omdisponeringene i materiellinvesteringer ikke skal berøre Forsvarets høyest prioriterte operative kapasiteter, ikke svekke personellsikkerheten, og ikke redusere muligheten for å nå de operative ambisjonene som er trukket opp i den nye langtidsplanen. Og kanskje det viktigste: at endringene i liten grad vil påvirke den samlede operative evnen. Jeg fant grunn til å nevne dette før vi går til votering. Samtidig er det et meget viktig tema for framtidens norske forsvar det som gjelder investeringer, og i særdeleshet det som har med kampflyinvesteringen å gjøre. En samlet komité forutsetter at Stortinget holdes grundig og løpende orientert om de eventuelle operative konsekvensene av endringene i materiellinvesteringer.

Avslutningsvis: Det er en enstemmig komité som støtter regjeringas forslag til endringer i forsvarsbudsjettet for 2012. Jeg er sikker på at salen er meget lei seg for at jeg ikke bruker resten av taletida mi.

Presidenten: Til glede for utenrikskomiteen og til forargelse for andre representanter forsto presidenten det slik at det ikke skulle være noen debatt i det hele tatt, men vi er selvsagt åpne for det. Vi ser at det er talere som har tegnet seg, og det er bra for debatten og Stortinget.

Ivar Kristiansen (H) [12:11:28]: Jeg er noe usikker på om det ville ha bragt veldig mye mer klarhet i saken om representanten Myrli hadde brukt sine tilmålte 30 minutter.

Stortinget får igjen presentert en sak fra forsvarsministeren hvor informasjonsnivået dessverre ikke står i forhold til de omfattende endringene som foreslås. Det flyttes altså på beløp i størrelsesorden 3 mrd. kr bare i denne omgrupperingsproposisjonen. Frem mot år 2020 har denne proposisjonen en virkningsgrad på beløp på nær 12 mrd. kr. Det er altså ikke – som representanten Myrli var inne på – bare rent budsjettekniske endringer som foretas. Dette er forflytninger som får konsekvenser for driften av det norske forsvaret.

Det kunne være fristende å si «hva var det vi sa» med hensyn til kampflyinvesteringer og drift fra Høyres side. Vi får nok rikelig anledning til å komme tilbake til dette, men usminket er altså denne omgrupperingsproposisjonen starten på tilleggsbevilgninger til kampflykjøpet. Beløp i anslagsvis størrelsesorden 9 til 15,5 mrd. kr av den totale investeringen er enda ikke finansiert, i og med at regjeringen ikke valgte å følge forsvarssjefens militærfaglige råd, som forutsatte at 37,5 mrd. kr måtte finansieres utenom Forsvarets driftsbudsjett.

Den gjennomgående forklaring i denne korte og – jeg skulle til å si syltynne – proposisjonen er at det er behov for senere utbetalinger, det er forsinkelser – det har jammen ta departementet helt rett i når det gjelder materiellinvesteringer – det er mindre behov, osv. Noe av forklaringsgrunnlaget er nokså overraskende, ikke minst med hensyn til de tidligere tverrpolitiske, gode argumentene for økt og styrket satsing på nettbasert forsvar osv. Vi merker oss at det faktisk står på trykk i denne korte proposisjonen – omgrupperingsproposisjonen – at endringene vil kunne medføre lavere utholdenhet i deler av strukturen. Ja, lavere utholdenhet, men hvor?

Flykjøpet vil – som vi har snakket om gang på gang i Stortinget – ta plass i det norske forsvarsbudsjettet, men først nå anskueliggjøres konsekvensene av dette, hva slags konsekvenser det vil få for de øvrige forsvarsgrenene og driften av Forsvaret. Det er definitivt slik at regnestykkene for driften av forsvarsgrenene ikke vil komme til å gå opp. Det er mulig bortforklaringer kan pynte litt på papiret – som man har sett både i proposisjonen og i saksordførerens innlegg – men dette reduserer ikke de utfordringer Forsvaret vil få med å makte sin fremtidige drift.

Til slutt: Jeg forventer at forsvarsministeren på egnet måte, når tidspunktet kommer, kommer tilbake til Stortinget med en orientering om selve kampflykjøpet, jamfør gårsdagens nyhet om at Canada nå har startet en helt ny prosess i forbindelse med innkjøp av nye kampfly, i likhet med andre land som beveger seg bort fra eller nedover i F-35-ambisjonsnivå.

Dagfinn Høybråten (KrF) [12:15:44]: Presidenten ga uttrykk for at det ikke var forventet debatt om denne saken. Det virker som om de som har skrevet proposisjonen, heller ikke har forventet eller ønsket noen debatt. Utgangspunktet når vi behandler en omgrupperingsproposisjon som dette, er jo at den tar for seg budsjettekniske endringer. Det inneholder den selvsagt en del av. Den inneholder forslag om tilleggsbevilgninger knyttet til utgifter som er påløpt i etterkant av den tragiske ulykken hvor et militært transportfly styrtet og mannskapet omkom. Det får selvsagt Stortingets enstemmige støtte. Jeg skal heller ikke gå nærmere inn på den lange rekken av mindre justeringer som naturlig må tas fordi budsjettforutsetningene endrer seg gjennom året. Det er budsjettekniske forhold som Stortinget som bevilgende myndighet selvsagt må ta stilling til, men det er ikke spørsmål som reiser politiske problemstillinger av betydning for hovedlinjene i forsvarsbudsjettet.

Hvis det bare var dette, hadde det ikke vært behov for å ta ordet. Når jeg gjør det, er det fordi det virkelig påkaller oppmerksomhet – og bør påkalle Stortingets oppmerksomhet – at det i denne proposisjonen foretas omfattende budsjettendringer for å innpasse finansieringen av de nye kampflyene. Det er mer enn budsjettekniske småjusteringer – det er flere milliarder kroner som på tampen av året tas ut av investeringsbudsjettet for viktige forsvarsområder. Man flytter på milliarder uten annen forklaring enn en stikkordsmessig tabell – det er ingen omtale av konsekvenser, ingen vurderinger av effekter.

Jeg må si det har forundret meg at regjeringen mente det var tilstrekkelig informasjon til Stortinget å sette opp en oppsummerende tabell som anga hvor mange hundre millioner kroner som skulle tas fra forskjellige investeringsprogrammer for viktige forsvarsområder. La meg ta noen av de største beløpene: Landsystem fratas 391 mill. kr, sjøsystem fratas 314 mill. kr, luftsystem fratas 338 mill. kr, Nettverksbasert forsvar fratas hele 772 mill. kr og logistikksystem fratas 304 mill. kr. Det foreslås altså at over 2,1 mrd. kr tas fra viktige investeringsprogrammer i Forsvaret, uten at konsekvensene av dette belyses overfor Stortinget. Flere opposisjonspartier – også Kristelig Folkeparti – ba derfor om at dette måtte belyses nærmere av departementet før komiteen kunne ferdigbehandle saken. Av svaret fremgår det at endringen i investeringsporteføljen for 2012 vil få operative konsekvenser i et lengre tidsperspektiv, men det forsikres om at det ikke skal berøre de høyest prioriterte kapasiteter, ikke svekke personellsikkerheten og ikke redusere mulighetene for å nå de operative ambisjonene som blir trukket opp i Prop. 73 S for 2011–2012.

Jeg finner grunn til å henlede Stortingets oppmerksomhet på en flertallsmerknad fra utenriks- og forsvarskomiteen, der man slår fast at detaljnivået i saksframstillingen – spesielt i proposisjonen, men også i departementets skriftlige svar på våre spørsmål – ikke er på det nivået som må forventes i en sak med dette økonomiske omfang. Mitt spørsmål til statsråden er: Er hun fornøyd – som ansvarlig statsråd – med det informasjonsnivået hun har lagt seg på med tanke på Stortinget i denne saken? Er dette det nivået Stortinget har rett til å forvente fra denne statsråden, eller har hun merket seg flertallsmerknaden og vil sørge for at framtidige proposisjoner inneholder de nødvendige omtaler av effekter og konsekvenser? Er det urimelig av Stortinget å be om dette, å forvente det allerede i den proposisjonen som departementet legger fram? Jeg vil videre be statsråden komme tilbake til Stortinget i løpet av vårsesjonen 2013 med en grundig redegjørelse for hva de faktiske implikasjoner vil bli for andre viktige investeringer og kapasiteter i Forsvaret i årene framover. Jeg vil gjerne at statsråden bekrefter at det vil skje.

Denne behandlingen av omfattende endringer i Forsvarets investeringsprogram på slutten av et budsjettår illustrerer dessuten noe mer. Det tydeliggjør at Forsvaret har et meget stort og sammensatt sett av investeringsprogrammer som går over lang tid, samtidig som Stortingets reelle mulighet til å få samlet innsyn og oversikt over dette er begrenset. Det er et problem som ikke har oppstått nå, men som har vært der i mange år. Men erfaringene fra denne omgrupperingsproposisjonen gir oss det inntrykk at her er det større fleksibilitet og manøvreringsrom enn det vi i den normale budsjettbehandling har fått inntrykk av, og at Stortinget i begrenset grad gis innsyn i dette.

Dette er så vidt alvorlig at jeg har brukt litt av den tildelte taletid til å snakke om det, og jeg vil gjerne at statsråden kommenterer det. Jeg vil benytte denne anledningen til å si at både Stortinget, Stortingets kontrollorgan – Riksrevisjonen – og andre som har ansvar for å følge opp Stortingets vedtak her i huset, har behov for noe annet enn denne syltynne proposisjonen. Den har et nivå som i hvert fall ikke jeg ville vært bekjent av å ha lagt fram for Stortinget, det er ganske sikkert.

Det er ikke etterlatt noe godt inntrykk fra denne debatten. Derfor vil jeg understreke min anmodning til forsvarsministeren om å gi Stortinget svar på om hun vil legge listen høyere i neste proposisjon, og på om hun vil gi Stortinget en vurdering av effekter og konsekvenser, som vi ikke har fått en skikkelig vurdering av denne gang.

Statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen [12:21:53]: Min intensjon er alltid å gi Stortinget de opplysningene Stortinget ber om, og ønsker å få. Derfor har vi også lagt ned mye arbeid i å svare på spørsmålene Stortinget har stilt – og det er selvsagt. Samtidig må jeg si at jeg er litt overrasket over det siste innlegget, fordi jeg oppfatter at vår budsjettproposisjon, altså Forsvarsdepartementets budsjettproposisjon, er både omfattende og detaljert. Omgrupperingsproposisjonen er også detaljert.

Det har vært snakk om to ting: de pengene som nå omgrupperes til kampfly, og hva man eventuelt gjør frem i tid for å klare å nå nivået på 11 mrd. kr som Forsvaret skal ta av egne budsjetter. Jeg har lyst til å gi et eksempel på det: Enten vi velger å kjøpe nye undervannsbåter eller å rehabilitere dem vi har, kan vi spare 3 mrd. kr avhengig av når vi innfaser det. Veldig mye går på utsettelser av prosjekter, det går selvfølgelig på endringer, og det går selvfølgelig også på kanselleringer. Vi legger planer for lang, lang tid fremover, og noen ganger gjør en endringer fordi rammene endrer seg. Den nye langtidsplanen f.eks. har gjort endringer vedrørende 2. bataljon på Skjold og hvilke typer utstyr og materiell som skulle innkjøpes til soldatene der.

Når det gjelder detaljgraden, må jeg si at jeg blir litt overrasket, fordi det dreier seg om flere hundre prosjekter som man går gjennom og justerer. Men jeg hører hva som er behovet, og, som sagt, min intensjon er alltid å gi Stortinget den informasjonen det ber om. Men jeg vil anta at også detaljeringsgraden er noe Stortinget interesserer seg for, enten det er for mye eller for lite detaljer.

En annen ting som har kommet opp, er kampflykjøpet. Vi anser det ikke som alvorlig for kampflyprogrammet at Canada har stoppet sin innkjøpsprosess. Canada hadde ikke i utgangspunktet en konkurranse – det har vi hatt. Vi har hatt en meget grundig og omfattende prosess rundt valget av hvilket fly vi skulle kjøpe. Det at Canada har satt på vent, eller ikke har gått til bestilling av, sine kampfly – de skulle ha 65, så vidt jeg kjenner til – har ikke innflytelse på de 3 200, eller 3 135, andre som er med i kampflyprogrammet, hvor det også er mange andre land som kommer til å kjøpe fly. Prisen på de norske kampflyene er ikke vesentlig endret på bakgrunn av dette, og Canada kan ennå komme tilbake og være med i F-35-programmet.

Sverre Myrli (A) [12:25:44]: Dagfinn Høybråten brukte lang tid på å få fram – som han med klar stemme understreket – flertallsmerknaden fra utenriks- og forsvarskomiteen. Da må det være på sin plass å minne om at flertallet i utenriks- og forsvarskomiteen er partiene Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti, altså mindretallet i Stortinget. Det er opposisjonspartiene som har flertallet i utenriks- og forsvarskomiteen, og det gir altså ikke uttrykk for hva som er Stortingets syn.

Stortinget får den informasjonen det ønsker. Stortinget ber regjeringa om informasjon, og regjeringa plikter å legge fram for Stortinget den informasjonen den har, så også i denne saken.

Dette er et mønster fra opposisjonen. Vi så det ved behandlingen av langtidsplanen for forsvarssektoren tidligere i år, hvor opposisjonen – jeg trur jeg kan bruke begrepet – bombarderte Forsvarsdepartementet med hundrevis av spørsmål. Og så sier den at departementet ikke gir gode nok svar fordi svarene ikke passer inn i opposisjonens virkelighet.

En stiller en rekke spørsmål ved budsjettbehandlingen, og det er lov – sånn skal det være. Det interessante er at en del av de partiene som stiller disse spørsmålene, er dem som samtidig vil kutte når det gjelder departementer og offentlig administrasjon. Men det er lov å stille spørsmål. Nå ser vi også i forbindelse med omgrupperingsproposisjonen at det stilles spørsmål til departementet, svært detaljerte spørsmål av en detaljeringsgrad jeg aldri har vært med på i dette huset før – det er lov. Men igjen ser vi at en er misfornøyd med svarene fra departementet fordi de ikke passer inn i opposisjonens virkelighet.

Til slutt: Stortinget vil sjølsagt – jeg vil tru i mange, mange runder, i mange år framover – få mulighet til å diskutere kampflyanskaffelsen. Vi er bare i starten av det som kommer til å bli en lang og svært viktig anskaffelsesprosess for Norge og det norske forsvaret. Den skal sjølsagt Stortinget involveres i, og vi får mange anledninger til å diskutere en slik stor sak.

Ine M. Eriksen Søreide (H) [12:28:37]: (komiteens leder): Det er med en lett arrogant tone Arbeiderpartiet håndterer Stortingets krav om mer informasjon. Jeg skal ikke bidra til å forlenge debatten veldig mye, men jeg vil bare minne om et par andre saker vi har hatt i komiteen og i denne salen for ikke lenge siden, hvor problemet var akkurat det samme. Da vi i juni 2010 ble bedt om å gi fullmakt til kjøp av treningsfly, fikk vi en proposisjon der dette ble behandlet på en og en halv spalte – en og en halv spalte i en proposisjon. Den kom kun få dager før regjeringspartiene forventet at innstillinga skulle være avgitt. Det komiteen ble nødt til å gjøre, var å innkalle daværende forsvarsminister Grete Faremo til en åpen høring. Vi stilte svært mange spørsmål til departementet, og vi la ved referatet i innstillinga. Vi måtte true med å utsette hele saken dersom ikke Stortinget fikk mer informasjon. Det er helt åpenbart at i det øyeblikket man kjøper treningsfly, har man bundet seg til prosjektet på en helt annen måte enn tidligere.

Til langtidsplanen for Forsvaret, som vi behandlet i Stortinget så sent som i juni, stilte opposisjonen 291 spørsmål. Det må gjerne være sånn at representanten Myrli og andre mener at det er fullstendig unødvendig, for de har jo svaret allerede. Men det er f.eks. ikke uten betydning hvor stort omfanget av pendlerkostnader i Forsvaret er når man gjennom langtidsplanen, med regjeringas stemmer, skal fatte vedtak om flytting rundt omkring. Da vi stilte dette spørsmålet, om hvor store pendlerkostnadene har vært, f.eks. knyttet til flyttingen av FOH til Reitan, så fikk vi det svaret at det alltid vil være pendlerkostnader i Forsvaret. Punktum. Dét er ikke noe svar på spørsmålet. Da måtte vi stille spørsmålet én gang til, og da fikk vi til svar at det var helt umulig å lage tabeller som budsjetteknisk kunne vise hva som var kostnadene, og hva som var påbeløpte utgifter ved pendling – og det kan man jo si er foruroligende for budsjetteringsrutinene i Forsvaret totalt sett. Dette er altså et eksempel på hvorfor Stortinget, hvorfor komiteen, har måttet stille spørsmål på spørsmål om ting som burde ha stått i proposisjonene, og som det i alle fall burde være enkelt å gi et noenlunde fornuftig svar på når komiteen spør.

Så at dette kommer opp nå, er ikke fordi komiteen, eller opposisjonen, ikke liker svarene vi får. Det er fordi vi enten ikke får svar, at vi må etterspørre svar flere ganger, eller at vi ikke får den informasjonen som er nødvendig for å fatte vedtak i mange milliarder kroner-klassen, som ikke bare vil få påvirkning på Forsvaret framover, men på hele budsjettet.

Dagfinn Høybråten (KrF) [12:31:47]: Jeg velger å tolke statsråden i beste mening når hun forsikrer at Stortinget skal få den informasjonen som Stortinget etterspør. Men dette handler ikke bare om at Stortinget må få svar på de spørsmål som stilles i brevs form under en komitébehandling. Det handler også om hvilken standard statsråden akter å legge seg på når det gjelder de proposisjoner hun fremmer for Stortinget.

Det er nemlig ikke slik representanten Myrli gir inntrykk av, at så lenge et flertall her i salen er fornøyd med en proposisjon, har statsråden gjort jobben sin. Så enkelt er det ikke. Statsråden – og statsrådens embetsverk – må forholde seg til en utredningsinstruks og et budsjettreglement som stiller visse grunnleggende krav til kvaliteten på en sak som legges fram for Stortinget, og ikke minst til et budsjettforslag som legges fram for Stortinget. Det gjelder uansett hva et flertall eller et mindretall måtte mene. Det er disse kvalitetskravene jeg mener man ikke oppfyller når man flytter på milliarder uten skikkelige forklaringer på hva konsekvensene er. Det er riktig som statsråden sier, at her er det mange detaljer. I denne proposisjonen er det masse tall, men det finnes altså ikke en eneste beskrivelse av hvilke konsekvenser og effekter de flyttingene av tall man gjør, har for forsvarsevnen og for den virksomheten som statsråden har ansvaret for å følge opp. Det er det som er etterlyst av et flertall i komiteen.

Jeg forventer – og da gjør jeg meg til talsmann for mindretallet i salen, skjønner jeg, men for flertallet i komiteen – at vi får oppleve en annen type proposisjon fra statsråden i neste runde, at hun gir sitt embetsverk en klar instruks om at den jobben som er gjort i denne sammenheng, ikke holdt mål.

Sverre Myrli (A) [12:34:08]: Det kan nesten virke som om komitélederen, både i foregående sak og i denne saken, mener at representanter for regjeringspartiene egentlig ikke bør ta ordet i Stortinget. Vel skal opposisjonen gjøre jobben sin, men det får da være måte på!

Jeg er enig i det Høybråten sier om opposisjonens og mindretallets – jeg vil til og med kalle det – «rettighet» til å stille spørsmål. Og regjeringa må svare. Regjeringa plikter å svare Stortinget korrekt, ellers er regjeringa ute på farlige veger. Men mitt poeng var at det som ble brukt som argument – at komitéflertallet mener, og at komitéflertallet ønsker – gir altså ikke uttrykk for det som er stortingsflertallets syn.

Jeg trur vi kan avslutte denne debatten nå. Så vil jeg bare si at hvis opposisjonen er uenig i det som fremmes, bør opposisjonen fremme forslag i Stortinget. Jeg registrerer at det er en enstemmig innstilling som vi nå forhåpentligvis straks skal gå til votering på.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 5.

Etter at det hadde ringt til votering, uttalte

Presidenten: Stortinget går til votering over sakene på dagens kart.

Det er allerede votert over sak nr. 1.

Votering i sak nr. 2

Presidenten: Under debatten er det satt fram i alt ti forslag. Det er

 • forslag nr. 1, fra Ketil Solvik-Olsen på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre

 • forslag nr. 2, fra Ketil Solvik-Olsen på vegne av Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti

 • forslag nr. 3, fra Jan Tore Sanner på vegne av Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre

forslagene nr. 4–7, fra Ketil Solvik-Olsen på vegne av Fremskrittspartiet

 • forslag nr. 8, fra Jan Tore Sanner på vegne av Høyre

 • forslag nr. 9, fra Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti

 • forslag nr. 10, fra Borghild Tenden på vegne av Venstre

Det voteres først over forslag nr. 10, fra Venstre. Forslaget lyder:

«På statsbudsjettet for 2013 bevilges under:

1326InterCity AS
90Aksjekapital3 000 000 000
1432Norsk kulturminnefond
90Fondskapital200 000 000
1825Omlegging av energibruk og energiproduksjon
95Kapitalinnskudd15 000 000 000
2410Statens lånekasse for utdanning
90Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning20 504 785 000
2412
90Lån fra Husbanken21 543 000 000
2421Innovasjon Norge
90Lån fra statskassen til utlånsvirksomhet42 800 000 000
2425Klimatek
91Investeringskapital500 000 000
5999Statslånemidler
90Lån135 946 115 000»
Votering:Forslaget fra Venstre ble med 92 mot 1 stemme ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 12.42.31)

Presidenten: Det voteres så over forslag nr. 9, fra Kristelig Folkeparti.

Forslaget lyder:

«På statsbudsjettet for 2013 bevilges under:

Kap.PostFormålKroner
286Forskningsfond
95Fondskapital100 000 000 000
1350Jernbaneverket
90Infrastrukturfond50 000 000 000
1432Norsk kulturminnefond
90Fondskapital200 000 000»
Votering:Forslaget fra Kristelig Folkeparti ble med 88 mot 5 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 12.42.53)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 8, fra Høyre. Forslaget lyder:

«På statsbudsjettet for 2013 bevilges under:

1432Norsk kulturminnefond
90Kapitalinnskudd Norsk kulturminnefond1 500 000 000
1833CO2-håndtering
95Kapitalinnskudd CLIMIT1 000 000 000
2410Statens lånekasse for utdanning
90Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning20 258 985 000
2421Innovasjon Norge
95Egenkapital, såkornfond500 000 000»
Votering:Forslaget fra Høyre ble med 76 mot 17 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 12.43.14)

Presidenten: Det voteres så over forslagene nr. 4–7, fra Fremskrittspartiet. Forslag nr. 4 lyder:

«På statsbudsjettet for 2013 bevilges under:

732Regionale helseforetak
95(Ny) Gjeldsslette helseforetak1 000 000 000
967(Nytt) Såkornfond
90(Ny) Kapitalinnskudd600 000 000
1321(Nytt) Veifond
95(Ny) Kapitalinnskudd300 000 000 000
1322(Nytt) Jernbanefond
95(Ny) Kapitalinnskudd100 000 000 000
1323(Nytt) Storbyfond
95(Ny) Kapitalinnskudd100 000 000 000
1324(Nytt) Riksvei SF
95(Ny) Kapitalinnskudd11 600 000 000
1325(Nytt) Jernbane SF
95(Ny) Kapitalinnskudd3 400 000 000
2412Husbanken
95(Ny) Egenkapitalinnskudd Husbanken (bygging av studentboliger)560 223 000
4162Statskog SF – Forvaltning av statlig eierskap
95(Ny) Avdrag på lån40 000 000
4533Sametinget
95(Ny) Avvikling av samefolkets fond80 000 000
4540Nasjonale minoriteter
95(Ny) Avvikling av romanifolkets fond88 000 000
5999Statslånemidler
90Lån651 673 574 000»

Forslag nr. 5 lyder:

«Stortinget ber regjeringen opprette et veifond på 300 mrd. kroner til riksveiinvesteringer på europaveiene og andre veier av nasjonal betydning.»

Forslag nr. 6 lyder:

«Stortinget ber regjeringen opprette et jernbanefond på 100 mrd. til bygging av sammenhengende dobbeltspor på strekningene Oslo–Halden, Oslo–Skien og Oslo–Lillehammer samt kryssingsspor for lange godstog, og opprustning av andre jernbanestrekninger over hele landet.»

Forslag nr. 7 lyder:

«Stortinget ber regjeringen opprette et storbyfond på 100 mrd. kroner til vei- og kollektivbasert infrastruktur i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim.»

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet ble med 73 mot 20 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 12.43.37)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 3, fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre.

Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen i budsjettet for 2013 legge frem en vurdering av effekten ved helt eller delvis å slette klimakvoter fremfor å selge disse i markedet sammenliknet med å øremerke gevinsten ved kvotesalget til andre utslippsreduserende tiltak, og legge frem forslag om enten redusert kvotesalg eller øremerking av salgsgevinster til klimatiltak.»

Votering:Forslaget fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre ble med 70 mot 22 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 12.43.57)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 2, fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti.

Forslaget lyder:

«På statsbudsjettet for 2013 bevilges under:

Kap.PostFormålKroner
161Næringsutvikling
90(Ny) Kapitalinnskudd Investeringsfond u-land10 000 000 000»
Votering:Forslaget fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti ble med 67 mot 26 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 12.44.18)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 1, fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre.

Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å opprette et investeringsprogram innen Statens pensjonsfond utland (SPU), med samme krav til forvaltningen som andre investeringer i SPU, med formål å investere i bærekraftige bedrifter og prosjekter i fattige land og fremvoksende markeder, med en målsetting om samlet investeringsramme opp til 10 mrd. kroner.»

Votering:Forslaget fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre ble med 50 mot 43 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 12.44.42)

Komiteen hadde innstilt:

A. Rammeområde 20

(Finansadministrasjon mv.)

I

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under:

Utgifter
1600Finansdepartementet
1Driftsutgifter313 500 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres51 200 000
70Forskning og allmennopplysning om finansmarkedet12 200 000
1602Finanstilsynet
1Driftsutgifter321 800 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres12 000 000
1605Direktoratet for økonomistyring
1Driftsutgifter330 700 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres19 300 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres28 400 000
1608Tiltak for å styrke statlig økonomi- og prosjektstyring
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres16 400 000
1610Toll- og avgiftsetaten
1Driftsutgifter1 479 100 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres54 700 000
1618Skatteetaten
1Driftsutgifter4 487 300 000
21Spesielle driftsutgifter150 000 000
22Større IT-prosjekter, kan overføres275 200 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres96 500 000
1620Statistisk sentralbyrå
1Driftsutgifter521 600 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres201 200 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres10 000 000
1632Kompensasjon for merverdiavgift
61Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbevilgning18 500 000 000
72Tilskudd til private og ideelle virksomheter, overslagsbevilgning1 670 000 000
1634Statens innkrevingssentral
1Driftsutgifter278 100 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres16 100 000
1638Kjøp av klimakvoter
1Driftsutgifter, kan overføres8 700 000
21Kvotekjøp, generell ordning, kan overføres630 000 000
1645Statens finansfond
70Tilskudd til drift10 600 000
1650Statsgjeld, renter mv.
1Driftsutgifter36 700 000
89Renter og provisjon mv. på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning12 800 200 000
Totale utgifter42 331 500 000
Inntekter
4600Finansdepartementet
2Diverse refusjoner2 000 000
85Avkastning fra Finansmarkedsfondet7 400 000
4602Finanstilsynet
3Prospektkontrollgebyrer10 000 000
86Vinningsavståelse og overtredelsesgebyr500 000
4605Direktoratet for økonomistyring
1Økonomitjenester44 900 000
4610Toll- og avgiftsetaten
Særskilt vederlag for tolltjenester6 400 000
2Andre inntekter2 400 000
3Refunderte pante- og tinglysingsgebyr2 000 000
4Diverse refusjoner3 100 000
11Gebyr på kredittdeklarasjoner32 100 000
85Overtredelsesgebyr – valutadeklarering5 000 000
4618Skatteetaten
1Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr75 000 000
2Andre inntekter6 600 000
5Gebyr for utleggsforretninger23 000 000
7Gebyr for bindende forhåndsuttalelser1 500 000
4620Statistisk sentralbyrå
1Salgsinntekter300 000
2Oppdragsinntekter201 200 000
85Tvangsmulkt10 000 000
4634Statens innkrevingssentral
2Refusjoner35 700 000
85Misligholdte lån i Statens lånekasse for utdanning240 000 000
86Bøter, inndragninger mv.1 300 000 000
87Trafikantsanksjoner70 000 000
88Forsinkelsesgebyr, Regnskapsregisteret200 000 000
4638Salg av klimakvoter
1Salgsinntekter345 000 000
5491Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift
30Avskrivninger827 170 000
5603Renter av statens kapital i statens forretningsdrift
80Renter av statens faste kapital105 864 000
5605Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer
80Av statskassens foliokonto i Norges Bank1 002 200 000
81Av verdipapirer og bankinnskudd i utenlandsk valuta300 000
82Av innenlandske verdipapirer1 097 200 000
83Av alminnelige fordringer30 000 000
84Av driftskreditt til statsbedrifter201 700 000
85Renteinntekter fra bytteavtaler mv.3 265 800 000
86Renter av lån til andre stater400 000
87Renteinntekter mv. fra Statens finansfond38 700 000
89Garantiprovisjon45 400 000
Totale inntekter9 238 834 000

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2013 kan:

 • 1.

kap. 1600 post 21kap. 4600 post 2
kap. 1602 post 1kap. 4602 post 3
kap. 1605 post 1kap. 4605 post 1
kap. 1610 post 1kap. 4610 postene 1 og 4
kap. 1618 post 1kap. 4618 post 2
kap. 1634 post 1kap. 4634 post 2
 • 2. overskride bevilgningen til oppdragsvirksomhet på kap. 1620 Statistisk sentralbyrå, post 21 Spesielle driftsutgifter, med et beløp som tilsvarer alle merinntektene på kap. 4620 Statistisk sentralbyrå, post 2 Oppdragsinntekter. Ubrukte merinntekter kan regnes med ved utregning av overførbart beløp på posten.

III

Fullmakter til overskridelse

Stortinget samtykker i at:

 • 1. Finansdepartementet i 2013 kan overskride bevilgningen på kap. 1638 Kjøp av klimakvoter, post 1 Driftsutgifter, til dekning av honorarer, transaksjonskostnader og utgifter til faglig bistand i forbindelse med salg av klimakvoter.

 • 2. Finansdepartementet i 2013 kan overskride bevilgningen på kap. 1638 Kjøp av klimakvoter, post 21 Kvotekjøp, generell ordning, med et beløp som tilsvarer inntekter fra salg av klimakvoter som er regnskapsført på kap. 4638 Salg av klimakvoter, post 2 Salg av innkjøpte kvoter.

IV

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2013 kan foreta bestillinger utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

1602Finanstilsynet
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold10 mill. kroner
1610Toll- og avgiftsetaten
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold40 mill. kroner
1618Skatteetaten
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold30 mill. kroner
1634Statens innkrevingssentral
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold5 mill. kroner

V

Kjøp av klimakvoter

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2013 kan inngå avtaler om kjøp av klimakvoter ved bruk av Kyoto-mekanismene innenfor en samlet ramme på 1 000 mill. kroner for gamle og nye forpliktelser under kap. 1638 Kjøp av klimakvoter, post 21 Kvotekjøp, generell ordning.

VI

Fullmakt til å inngå avtaler om investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2013 kan gjennomføre de investeringsprosjektene som er omtalt i Prop. 1 S (2012–2013) under kap. 1618 Skatteetaten, post 22 Større IT-prosjekter, innenfor de kostnadsrammer som der er angitt.

VII

Garantifullmakter

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2013 kan gi garantier for:

 • 1. grunnkapitalen til Den nordiske investeringsbank innenfor en totalramme for nye tilsagn og gammelt ansvar som ikke må overstige 1 243 659 651 euro.

 • 2. lån fra Den nordiske investeringsbank vedrørende ordningen med prosjektinvesteringslån innenfor en totalramme for nye tilsagn og gammelt garantiansvar som ikke må overstige 340 991 000 euro.

 • 3. miljølån gjennom Den nordiske investeringsbank innenfor en totalramme for nye tilsagn og gammelt garantiansvar som ikke må overstige 63 500 000 euro.

VIII

Fullmakt til fortsatt bobehandling

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet for 2013 kan bestemme at det under ordningen med oppfølging av statens krav i konkursbo pådras forpliktelser utover gitte bevilgninger, men slik at totalrammen for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger 25,2 mill. kroner. Utbetalinger dekkes av bevilgningene under kap. 1610 Toll- og avgiftsetaten, post 1 Driftsutgifter, og kap. 1618 Skatteetaten, post 21 Spesielle driftsutgifter.

IX

Fullmakt til å korrigere uoppklarte differanser og feilposteringer i tidligere års statsregnskap

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2013 i enkeltsaker kan korrigere uoppklarte differanser i regnskapene og feilposteringer i statsregnskapet som gjelder tidligere års regnskaper, ved postering over konto for forskyvninger i balansen i statsregnskapet i det inneværende års regnskap. Fullmakten gjelder inntil 1 mill. kroner.

X

Nettobudsjetteringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2013 kan:

 • 1. trekke direkte utgifter i forbindelse med auksjonssalg fra salgsinntektene før det overskytende inntektsføres under kap. 4610 Toll- og avgiftsetaten, post 2 Andre inntekter.

 • 2. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 1618 Skatteetaten, post 1 Driftsutgifter, refusjoner av fellesutgifter og liknende der skatteetaten framleier lokaler.

XI

Stortinget samtykker i at statstilskudd til finansiering av folketrygden, jf. folketrygdlovens § 23-10, gis med 101 999 153 000 kroner, hvorav 16 935 100 000 kroner gis til dekning av utgifter som fullt ut skal dekkes ved tilskudd fra staten, jf. § 23-10 tredje ledd.

B. Vedtak utenfor rammeområdene

a. Statens pensjonsfond utland

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under:

Utgifter
2800Statens pensjonsfond utland
50Overføring til fondet373 185 200 000
Totale utgifter373 185 200 000
Inntekter
5800Statens pensjonsfond utland
50Overføring fra fondet123 663 327 000
Totale inntekter123 663 327 000

b. Lånetransaksjoner mv.

I

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under:

Utgifter
100Utenriksdepartementet
90Lån til norske borgere i utlandet som ikke er sjømenn360 000
161Næringsutvikling
95NORFUND – grunnfondskapital ved investeringer i utviklingsland897 500 000
614Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
90Utlån, overslagsbevilgning21 000 000 000
732Regionale helseforetak
91Opptrekksrenter for lån tom. 2007, overslagsbevilgning1 500 000
1651Statsgjeld, avdrag og innløsning
98Avdrag på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning66 544 000 000
1825Energiomlegging og utvikling av energi- og klimateknologi
95Kapitalinnskudd10 000 000 000
2410Statens lånekasse for utdanning
90Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning20 230 643 000
2412Husbanken
90Lån fra Husbanken, overslagsbevilgning19 543 000 000
2421Innovasjon Norge
90Lån fra statskassen til utlånsvirksomhet, overslagsbevilgning42 550 000 000
2426SIVA SF
90Lån, overslagsbevilgning140 000 000
95Egenkapital250 000 000
2429Eksportkreditt Norge AS
90Utlån28 500 000 000
Totale utgifter209 657 003 000
Inntekter
3100Utenriksdepartementet
90Tilbakebetaling av nødlån fra utlandet318 000
3287Forskningsinstitutter og andre tiltak
91Fondskapital – Ludvig Holbergs minnefond200 000 000
3614Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
90Tilbakebetaling av lån9 000 000 000
3732Regionale helseforetak
90Avdrag på investeringslån tom. 2007689 000 000
3950Forvaltning av statlig eierskap
96Salg av aksjer25 000 000
4023Fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU
90Tilbakebetaling lån fra Nofima4 284 000
4162Statskog SF – Forvaltning av statlig eierskap
90Avdrag på lån50 000 000
4312Oslo Lufthavn AS
90Avdrag på lån444 400 000
4322Svinesundsforbindelsen AS
90Avdrag på lån25 000 000
4432Norsk kulturminnefond
90Fondskapital1 400 000 000
4600Finansdepartementet
95Fondskapital206 700 000
5310Statens lånekasse for utdanning
90Redusert lån og rentegjeld8 015 109 000
93Omgjøring av studielån til stipend2 945 883 000
5312Husbanken
90Avdrag9 999 000 000
5325Innovasjon Norge
90Avdrag på utestående fordringer42 400 000 000
91Tilbakeført kapital, såkornfond10 000 000
5326SIVA SF
90Avdrag på utestående fordringer220 000 000
5329Eksportkreditt Norge AS
90Avdrag på utestående fordringer3 300 000 000
5341Avdrag på utestående fordringer
95Avdrag på lån til andre stater200 000
98Avdrag på egenbeholdning statsobligasjoner6 000 000 000
5460Garanti-instituttet for eksportkreditt
91Avdrag på lån til byggelånsgarantiordningen100 000
5999Statslånemidler
90Lån124 721 351 000
Totale inntekter209 656 345 000

II

Forskudd på rammetilskudd

Stortinget samtykker i at Kommunal- og regionaldepartementet i statsbudsjettet for 2013 kan utgiftsføre uten bevilgning:

 • 1. inntil 350 mill. kroner på kap. 571 Rammetilskudd til kommuner, post 90 Forskudd på rammetilskudd som forskudd på rammetilskudd for 2014 til kommuner.

 • 2. inntil 50 mill. kroner på kap. 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner, post 90 Forskudd på rammetilskudd som forskudd på rammetilskudd for 2014 til fylkeskommuner.

III

Husbankens låneramme

Stortinget samtykker i at Husbanken i 2013 kan gi tilsagn om lån for 20 mrd. kroner. Lånene vil bli utbetalt i 2013 og senere år.

IV

Utbetaling under garantiordninger (trekkfullmakter)

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2013 kan foreta utbetalinger til Garanti-instituttet for eksportkreditt uten bevilgning i den utstrekning behovet for utbetalinger under byggelånsgarantiordningen overstiger innestående likvide midler tilknyttet ordningen, men slik at saldoen for nytt og gammelt trekk på trekkfullmaktskontoen ikke overstiger 600 mill. kroner. Utbetalinger på trekkfullmakten posteres under kap. 2460 Garanti-instituttet for eksportkreditt, post 91 Utbetaling iflg. trekkfullmakt – byggelånsgarantiordning.

V

Fullmakt til å overskride

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2013 kan:

 • 1. overskride bevilgningen under kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap, post 96 Aksjer, for å opprettholde statens eierandel gjennom deltakelse i egenkapitalutvidelser i henholdsvis Yara International ASA og Kongsberg Gruppen ASA. Fullmakten er begrenset til emisjoner på inntil 10 prosent av aksjekapitalen og hvor verdien av statens andel av emisjonen ikke overstiger 3 mrd. kroner.

 • 2. overskride bevilgningen under kap. 2429 Eksportkreditt Norge AS, post 90 Utlån, til utbetaling av lån under den statlige eksportfinansieringsordningen, men slik at utlån i 2013 ikke overstiger 60 mrd. kroner.

VI

Fullmakt til å utgiftsføre uten bevilgning

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2013 kan utgiftsføre kjøp av aksjer i Norsk Hydro ASA uten bevilgning under kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap, post 96 Aksjer. Fullmakten gjelder for kjøp som gir staten en eierandel på opp til 39,9 prosent.

VII

Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2013 kan overskride bevilgningen under kap. 100 Utenriksdepartementet, post 90 Lån til norske borgere i utlandet som ikke er sjømenn, ved behov for bistand fra aktuelle transportselskaper ved evakuering av norske borgere i kriserammede land. Fullmakten gjelder i de tilfeller og på de betingelser som gjelder for denne typen bistand.

VIII

Fullmakt til å utgiftsføre uten bevilgning

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2013 kan utgiftsføre uten bevilgning utlån til Norpipe Oil AS på inntil 25 mill. kroner under kap. 2440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten, post 90 Lån til Norpipe Oil AS.

IX

Finansdepartementet får fullmakt til å ta opp nye langsiktige statslån i 2013 til eit beløp av 100 000 mill. kroner.

X

Finansdepartementet får fullmakt til å ha uteståande kortsiktige marknadslån til eit beløp av 250 000 mill. kroner i 2013.

XI

Finansdepartementet får fullmakt i 2013 til å ta imot innskot i form av kontolån frå statsinstitusjonar og statlege fond, og frå institusjonar som ved særlege høve kan bli pålagde å plassere likviditet som kontolån til staten.

XII

Finansdepartementet får fullmakt til å inngå rentebyteavtalar og tilsvarande derivatavtalar i 2013.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Presidenten: I sakene nr. 3 og 4 foreligger det ikke noe voteringstema.

Votering i sak nr. 5

Komiteen hadde innstilt:

I

I statsbudsjettet for 2012 vert det gjort følgjande endringar:

Utgifter
1700Forsvarsdepartementet
1Driftsutgifter, vert auka med5 000 000
frå kr 358 184 000 til kr 363 184 000
1710Forsvarsbygg og nye bygg og anlegg
1Driftsutgifter, vert redusert med141 636 000
frå kr 3 192 111 000 til kr 3 050 475 000
47Nye bygg og anlegg, kan overførast, vert redusert med314 000 000
frå kr 1 847 950 000 til kr 1 533 950 000
1719Fellesutgifter og tilskott til føretak under Forsvarsdepartementet
1Driftsutgifter, vert redusert med8 787 000
frå kr 226 100 000 til kr 217 313 000
43Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overførast, vert redusert med13 300 000
frå kr 13 300 000 til kr 0
78Noregs tilskott til NATO sitt driftsbudsjett, kan overførast, vert redusert med5 000 000
frå kr 164 000 000 til kr 159 000 000
1720Felles leiings- og kommandoapparat
1Driftsutgifter, vert auka med15 702 000
frå kr 2 732 038 000 til kr 2 747 740 000
1723Nasjonalt tryggingsorgan
1Driftsutgifter, vert auka med5 200 000
frå kr 136 035 000 til kr 141 235 000
1725Fellesinstitusjonar og -utgifter under Forsvarsstaben
1Driftsutgifter, vert auka med71 256 000
frå kr 1 858 375 000 til kr 1 929 631 000
50Overføring til Statens Pensjonskasse, kan overførast, vert auka med10 800 000
frå kr 15 847 000 til kr 26 647 000
1731Hæren
1Driftsutgifter, vert redusert med3 234 000
frå kr 5 843 689 000 til kr 5 840 455 000
1732Sjøforsvaret
1Driftsutgifter, vert auka med10 572 000
frå kr 3 501 835 000 til kr 3 512 407 000
1733Luftforsvaret
1Driftsutgifter, vert auka med59 545 000
frå kr 4 304 603 000 til kr 4 364 148 000
1734Heimevernet
1Driftsutgifter, vert auka med5 129 000
frå kr 1 114 710 000 til kr 1 119 839 000
1735Etterretningstenesta
21Spesielle driftsutgifter, vert redusert med1 782 000
frå kr 1 021 459 000 til kr 1 019 677 000
1740Forsvarets logistikkorganisasjon
1Driftsutgifter, vert auka med234 119 000
frå kr 2 425 399 000 til kr 2 659 518 000
1760Nyskaffing av materiell og nye bygg og anlegg
1Driftsutgifter, kan nyttast under kap. 1760 post 45, vert redusert med55 372 000
frå kr 979 255 000 til kr 923 883 000
44Fellesfinansierte byggje- og anleggsarbeid, nasjonalfinansiert del, kan overførast, vert redusert med9 100 000
frå kr 40 137 000 til kr 31 037 000
45Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, kan overførast, kan nyttast under kap. 1761 post 45, vert auka med406 356 000
frå kr 8 152 342 000 til kr 8 558 698 000
48Fellesfinansierte byggje- og anleggsarbeid, fellesfinansiert del, kan overførast, vert redusert med15 000 000
frå kr 81 000 000 til kr 66 000 000
75Fellesfinansierte byggje- og anleggsarbeid, Noregs tilskott til NATO sitt -investeringsprogram for tryggleik, kan overførast, kan nyttast under kap. 1760 post 44, vert redusert med26 255 000
frå kr 95 000 000 til kr 68 745 000
1761Nye kampfly med baseløysing
1(Ny) Driftsutgifter, vert løyvd med48 000 000
47(Ny) Nybygg og nyanlegg, kan overførast, løyvast med14 000 000
1790Kystvakta
1Driftsutgifter, vert redusert med52 119 000
frå kr 1 011 128 000 til kr 959 009 000
1791Redningshelikoptertenesta
1Driftsutgifter, vert redusert med4 097 000
frå kr 589 368 000 til kr 585 271 000
1792Norske styrkar i utlandet
1Driftsutgifter, vert redusert med11 436 000
frå kr 1 211 058 000 til kr 1 199 622 000
1795Kulturelle og allmennyttige føremål
1Driftsutgifter, vert auka med6 462 000
frå kr 264 494 000 til kr 270 956 000
60Tilskott til kommunar, kan overførast, vert redusert med100 000
frå kr 1 696 000 til kr 1 596 000
Inntekter
4710Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
1Driftsinntekter, vert redusert med115 916 000
frå kr 3 984 257 000 til kr 3 868 341 000
4719Fellesutgifter og tilskott til føretak under Forsvarsdepartementet
1(Ny) Driftsinntekter, vert løyvd med700 000
4720Felles leiings- og kommandoapparat
1Driftsinntekter, vert auka med49 763 000
frå kr 71 465 000 til kr 121 228 000
4723Nasjonalt tryggingsorgan
1Driftsinntekter, vert auka med5 200 000
frå kr 2 682 000 til kr 7 882 000
4725Fellesinstitusjonar og -inntekter under Forsvarsstaben
1Driftsinntekter, vert redusert med6 322 000
frå kr 52 383 000 til kr 46 061 000
4731Hæren
1Driftsinntekter, vert auka med15 000 000
frå kr 60 500 000 til kr 75 500 000
4732Sjøforsvaret
1Driftsinntekter, vert auka med8 900 000
frå kr 38 031 000 til kr 46 931 000
4733Luftforsvaret
1Driftsinntekter, vert auka med15 000 000
frå kr 205 830 000 til kr 220 830 000
4740Forsvarets logistikkorganisasjon
1Driftsinntekter, vert auka med204 154 000
frå kr 127 277 000 til kr 331 431 000
4760Nyskaffing av materiell og nye bygg og anlegg
1(Ny) Driftsinntekter, vert løyvd med2 022 000
45Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, vert auka med9 772 000
frå kr 60 900 000 til kr 70 672 000
48Fellesfinansierte byggje- og anleggsarbeid, fellesfinansiert del, vert redusert med15 000 000
frå kr 81 000 000 til kr 66 000 000
4791Redningshelikoptertenesta
1Driftsinntekter, vert auka med7 495 000
frå kr 523 511 000 til kr 531 006 000
4792Norske styrkar i utlandet
1Driftsinntekter, vert auka med50 000 000
frå kr 30 368 000 til kr 80 368 000

II

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Forsvarsdepartementet i 2012 kan gjere bestillingar ut over dei gjevne løyvingane. Den samla ramma for nye bestillingar og gammalt ansvar skal ikkje overstige følgjande beløp:

1720Felles leiings- og kommandoapparat
1Driftsutgifter, vert auka med420 000 000
frå kr 30 000 000 til kr 450 000 000
1731Hæren
1Driftsutgifter, vert redusert med200 000 000
frå kr 600 000 000 til kr 400 000 000
1732Sjøforsvaret
1Driftsutgifter, vert auka med860 000 000
frå kr 100 000 000 til kr 960 000 000
1733Luftforsvaret
1Driftsutgifter, vert auka med450 000 000
frå kr 600 000 000 til kr 1 050 000 000
1760Nyskaffing av materiell og nye bygg og anlegg
45Store nyskaffingar, vert redusert med3 500 000 000
frå kr 18 500 000 000 til kr 15 000 000 000
1761Nye kampfly med baseløysing
45Store nyskaffingar, vert løyvd med3 500 000 000
Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.