Stortinget - Møte tirsdag den 18. desember 2012 kl. 10

Dato: 18.12.2012

Dokumenter: (Innst. 159 S (2012–2013), jf. Prop. 144 S (2011–2012))

Sak nr. 12 [19:34:39]

Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 20/2012 av 10. februar 2012 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 1060/2009 av 16. september 2009 om kredittvurderingsbyråer

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering i sak nr. 12

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker i godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 20/2012 av 10. februar 2012 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 1060/2009 av 16. september 2009 om kredittvurderingsbyråer.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.