Stortinget - Møte tirsdag den 23. april 2013 kl. 10

Dato: 23.04.2013

Dokumenter: (Innst. 254 S (2012–2013), jf. Prop. 77 S (2012–2013), kap. 456 og 3456)

Sak nr. 9 [15:23:06]

Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet (Tiltak for å styrke samfunnssikkerheten og politiberedskapen), jf. Meld. St. 21 (2012–2013)

Talere

Votering i sak nr. 9

Tone Merete Sønsterud (A) [15:23:40]: (ordfører for saken): I Prop. 77 S for 2012–2013 om endringer i statsbudsjettet for 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet, som omhandler tiltak for å styrke samfunnssikkerheten og politiberedskapen, er det to kapitler som omhandler Direktoratet for nødkommunikasjon, nærmere bestemt kapitlene 456 og 3456.

Nødnett er en av de største investeringene innen samfunnssikkerhet og beredskap som er gjennomført i Norge, og saken har ved flere anledninger vært debattert i denne sal i forbindelse med statsbudsjetter, interpellasjoner og ikke minst da vi behandlet Prop. 100 S for 2010–2011 i juni 2011.

Jeg skal ikke komme inn på alle elementer som omhandler dette, men kun konsentrere meg om det som denne saken handler om: kort og godt at det nå foreslås at de frivillige organisasjonene i redningstjenesten blir brukere av Nødnett, og at staten dekker førstegangsinvesteringene i brukerutstyr og kostnadene knyttet til drift av løsningene samt abonnementsavgiftene. Dette vil i 2013 koste 5,2 mill. kr. Med landsdekkende Nødnett er totalkostnadene for frivillige anslått til 51,7 mill kr.

Ved behandlingen av Prop. 100 S i 2011 var en samlet komité veldig opptatt av denne saken. Det ble understreket både i komitémerknader og i debatten at de frivillige nød- og beredskapsorganisasjonene i redningstjenesten skulle komme med så snart som mulig. Derfor er det en enstemmig komité som i dag er meget godt fornøyd med at denne saken nå høyst sannsynlig vil få flertall også under avstemningen senere i dag.

De frivillige organisasjonene gjør en viktig innsats for samfunnet med begrensede ressurser, og mange av disse har varslet at de ikke kan ta i bruk Nødnett uten en slik form for støtte som nå foreslås. Et slikt vedtak innebærer at økonomi ikke lenger er et hinder for økt samfunnsnytte av Nødnett, og flere brukere gir økt trygghet til hele samfunnet.

Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norske Redningshunder og Redningsselskapets Sjøredningskorps har siden våren 2011 deltatt i et prøveprosjekt som har vært svært positivt. Det ble brukt under ski-VM i Holmenkollen, det fungerte bra 22. juli 2011 og ved minnemarkeringer i etterkant, og i mange søk etter savnede personer. Nå vil alle disse få beholde Nødnett-utstyret de har hatt til låns i denne prøveperioden, ca. 140 bærbare radioer, og i tillegg vil Direktoratet for nødkommunikasjon kunne sette i gang prosessen med å skaffe flere Nødnett-radioer til de frivillige organisasjonene som deltar i redningstjenesten i resten av landet.

Det er også gledelig at flere nå får muligheten til å ta del i de framskritt som Nødnett innebærer for nødkommunikasjon i Norge, og dette vil gjøre det lettere for de frivillige organisasjonene å koordinere sin egen innsats og å samarbeide med andre aktører under større hendelser.

Komiteen har merket seg at Redningsselskapet har bedt om tilgang i Nødnett på samme kanal som brukes for nødetatene i fellesskap. Det er mulig at Redningsselskapet bør inn på samme kanal som redningsetatene. Komiteen er klar over at nødetatene er skeptiske, men vi mener likevel at dette bør vurderes.

Redningsselskapet har ansvaret for saker til sjøs og er den første frivillige organisasjonen som skal inn i Nødnett på permanent basis. Det bør derfor startes opp et arbeid hvor man vurderer hvordan og på hvilke kanaler Redningsselskapet skal inn i Nødnetts kanaloppsett. For komiteen er det viktig at dette får en skikkelig behandling, og vi ber derfor departementet starte en prosess for å få dette vurdert.

Jeg legger med dette fram komiteens enstemmige tilrådning i saken.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 9.

Votering i sak nr. 9

Komiteen hadde innstilt:

I statsbudsjettet for 2013 gjøres følgende endringer:

Kap.PostFormålKroner
Utgifter
456Direktoratet for nødkommunikasjon
1Driftsutgifter, forhøyes med200 000
fra kr 339 746 000 til kr 339 946 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med5 000 000
fra kr 895 137 000 til kr 900 137 000
Inntekter
3456Direktoratet for nødkommunikasjon
1Brukerbetaling, forhøyes med3 300 000
fra kr 75 709 000 til kr 79 009 000
2Variable refusjoner, forhøyes med200 000
fra kr 14 000 000 til kr 14 200 000
Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.