Stortinget - Møte tirsdag den 7. mai 2013 kl. 10

Dato: 07.05.2013

Dokumenter: (Innst. 273 S (2012–2013), jf. Prop. 68 S (2012–2013))

Sak nr. 2 [10:45:28]

Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 200/2012 av 26. oktober 2012 om innlemming i EØS-avtala av forordning (EF) nr. 66/2010 om EU-miljømerket (miljømerkeforordninga)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering i sak nr. 2

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykkjer i godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 200/2012 av 26. oktober 2012 om innlemming i EØS-avtala av forordning (EF) nr. 66/2010 om EU-miljømerket (miljømerkeforordninga).

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.