Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 200/2012 av 26. oktober 2012 om innlemming i EØS-avtala av forordning (EF) nr. 66/2010 om EU-miljømerket (miljømerkeforordninga)

Dette dokument

  • Innst. 273 S (2012–2013)
  • Kildedok: Prop. 68 S (2012–2013)
  • Dato: 30.04.2013
  • Utgiver: Familie- og kulturkomiteen
  • Sidetall: 2

Til Stortinget

Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 30. april 2013

Gunn Karin Gjul

Kåre Simensen

leder

ordfører