Stortinget - Møte tirsdag den 21. mai 2013 kl. 12

Dato: 21.05.2013

Dokumenter: (Lovvedtak 61 (2012–2013), jf. Innst. 291 L (2012–2013) og Prop. 82 L (2012–2013))

Sak nr. 13 [15:22:16]

Stortingets vedtak til lov om endringer i småbåtloven (bruk av vannscooter)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.