Stortinget - Møte mandag den 3. juni 2013 kl. 10

Dato: 03.06.2013

Dokumenter: (Innst. 315 L (2012–2013), jf. Prop. 107 L (2012–2013))

Sak nr. 7 [12:20:56]

Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i legemiddelloven (utvidet forbud mot dopingmidler m.m.)

Talere

Votering i sak nr. 7

Presidenten: Etter ønske fra helse- og omsorgskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 40 minutter og fordeles med inntil 5 minutter til hvert parti og inntil 5 minutter til medlem av regjeringen.

Videre vil presidenten foreslå at det gis anledning til replikkordskifte på inntil tre replikker med svar etter innlegg fra medlem av regjeringen innenfor den fordelte taletid.

Videre blir det foreslått at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

– Det anses vedtatt.

Wenche Olsen (A) [12:22:02]: (ordfører for saken): Doping er et økende problem for den enkelte, for familiene, for samfunnet og for folkehelsen. Derfor er jeg glad for at det er en enstemmig komité som støtter regjeringens forslag til endringer i legemiddelloven angående forbud mot erverv, besittelse og bruk av dopingmidler. Det er positivt at lovendringen kommer nå. Forbudet er et bidrag til bekjempelse av doping.

Ved å kriminalisere bruk av doping kommer samfunnets holdning til dopingbruk tydelig fram. Hensikten med kriminaliseringen er allmennpreventiv og for å etablere sanksjonsmuligheter. Jeg er glad for at departementet påpeker at bruk av doping skal møtes med helsehjelp istedenfor tradisjonell straff.

Stoffene på dopinglisten, som er framsatt av Legemiddelverket, er ikke sammenfallende med de stoffene idretten regner for å være dopingmidler. Idrettens liste inneholder både narkotiske stoffer og stoffer som ikke står på noen lister. Disse omfattes ikke av denne lovendringen.

Det er et stort flertall av høringsinstansene som støtter forslaget. Noen av dem som var kritiske til forslaget, påpeker at det kan innebære en dobbeltstraff. Komiteen støtter imidlertid departementet i at en utestengelse ikke er å anse som en sanksjon etter nasjonal rett og heller ikke som straff etter menneskerettskonvensjonen.

Virke var på høringen opptatt av at lovendringene ikke måtte føre til at de ikke fikk videreført sitt antidopingprogram. Det er en viktig problemstilling Virke tar opp, og det er viktig at den blir avklart, og at en finner gode løsninger, slik at de kan fortsette med sitt antidopingprogram.

Forbudet i seg selv er ikke nok til å stanse bruk av doping, men vil være et godt virkemiddel. Bekjempelse av doping må skje på mange fronter. Derfor er det positivt at regjeringen i årets budsjett har satt av 4 mill. kr til Helse Sør-Øst for å videreutvikle tilbudet til personer som har skader etter bruk av dopingmidler, og at det også satses på forskning, informasjon og forebygging.

Det er bekymringsfullt at i en studie ved videregående skoler i Oslo oppga 6,8 pst. av guttene at de hadde prøvd doping. Foreldre sier at når de konfronterer sine ungdommer med dopingbruken, får de bare til svar at det er deres kropp, og at bruk av doping ikke er ulovlig i Norge. De ønsker seg et forbud mot bruk av anabole steroider.

Fra enkelte fagfolk stilles det spørsmål om virkningen ved bruk av doping, men komiteen støtter Hormonlaboratoriet ved Aker sykehus i at bruken av anabole steroider kan medføre både fysiske, psykiske og sosiale problemer. Selv om det ikke er forsvarlig å utsette noen for så høye doser i forskningsøyemed, forteller brukere, pårørende og helsepersonell at man får en rekke psykiske problemer ved doping, som aggressivitet, irritasjon, humørsvingninger, søvnforstyrrelser, depressive og maniske tilstander og en forhøyet selvmordsfare i nedtrappingsfasen.

Det foregår et viktig arbeid mot doping både i Antidoping Norges regi og på Hormonlaboratoriet på Aker. Antidoping Norge har de senere årene jobbet mot doping utenfor den organiserte idretten og har bl.a. et opplæringsprogram for helsesøstre. Hormonlaboratoriet på Aker er engasjert i arbeidet mot doping. Laboratoriet besitter en betydelig kompetanse på konsekvenser av dopingbruk. Dopingtelefonen som betjener både brukere, pårørende, helsepersonell, politi og lærere, er også lokalisert i tilknytning til Hormonlaboratoriet.

Jeg er glad for at forbudet nå kommer på plass, men det er bare en del av arbeidet mot doping. Derfor er jeg glad for at det samtidig er tatt flere grep. Det er viktig å styrke kompetansen i tjenestene generelt, og å styrke spisskompetansen om doping. Derfor er det viktig at personer med dopingproblemer og deres pårørende møtes av helsepersonell som har kompetanse på dopingproblematikk. Så jeg ser fram til at Helse Sør-Øst videreutvikler sitt tilbud, i tråd med budsjettet for 2013, og så synes jeg det er veldig bra at vi nå også får forskning som kan gi oss kunnskap i bekjempelse av doping, sånn at det blir et helhetlig arbeid mot doping.

Statsråd Jonas Gahr Støre [12:26:47]: Saksordføreren ga et så godt og komplett bilde av dette feltet at jeg ikke vil tilføye noe til saken, for det ble både pekt på det som skjer av lovendringer og det som skjer av andre tiltak. Så det eneste jeg vil si på dette feltet, er at loven rekker så langt, og så må holdningsarbeid gjøres i tillegg til det. Jeg er opptatt av at lovarbeid er viktig, men det er også normarbeid.

Det er klart at den store utfordringen her er at særlig yngre mennesker – særlig menn – betjener seg av dette av et sett årsaker som er vanskelig å få full oversikt over. Derfor tror jeg det er viktig, som representanten sier, at dette må det forskes mer på, og det må drives systematisk holdningsskapende arbeid.

Jeg har fra denne talerstol lyst til å berømme treningssentre rundt om i Norge, som tar dette på alvor, og som ser at det å skape en dopingfri arena i treningssentrene faktisk er med på å påvirke de holdningene. Så må vi gjøre det på langt flere arenaer enn vi egentlig gjør i dag, og vi håper at dette lovforslaget også vil bidra til det.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 7.

Votering i sak nr. 7

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre slikt vedtak til

lov 

om endringer i legemiddelloven (utvidet forbud mot dopingmidler m.m.)

I

I lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v. gjøres følgende endringer:

§ 23 skal lyde:

Tilvirkning av narkotika må bare foregå i den utstrekning det er uttrykkelig fastsatt i tillatelse etter § 12.

Innførsel av og engros- og detaljomsetning med narkotika må bare foregå i den utstrekning dette er uttrykkelig fastsatt i tillatelse etter §§ 13, 14 og 16. Apotek er unntatt denne bestemmelsen.

Dersom ikke annet er bestemt i forskrifter, må innførsel, utførsel og transitt av narkotika bare skje etter særskilt tillatelse (sertifikat) for hver gang og på de vilkår som er fastsatt i tillatelsen eller i forskrifter. Tillatelsen utstedes av den myndighet som Kongen bestemmer.

Omsetning, utlevering og forsendelse av narkotika er bare tillatt til medisinsk og vitenskapelig bruk. Departementet kan i forskrift tillate industriell bruk av narkotika.

Tilvirkere og selgere er pliktige til å gi de meldinger og opplysninger som departementet krever.

Ny § 24 a skal lyde:

Det er forbudt uten lovlig adkomst å erverve, besitte eller bruke stoff som etter forskrift med hjemmel i straffeloven § 162 b første ledd er regnet som dopingmidler. Forbudet gjelder også for preparater som inneholder slike stoffer.

§ 24 annet ledd gjelder tilsvarende.

§ 31 annet ledd skal lyde:

Besittelse og bruk av narkotika, jf. § 24 første ledd, og erverv, besittelse og bruk av dopingmidler, jf. § 24 a første ledd, straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, eller begge deler.

II

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

Presidenten: Venstre har varslet at de vil stemme imot.

Votering:Komiteens innstilling ble bifalt med 91 stemmer mot 1 stemme.(Voteringsutskrift kl. 13.33.46)

Presidenten: Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet.

Presidenten antar at Venstre også her vil stemme imot.

Votering:Lovens overskrift og loven i sin helhet ble bifalt med 89 stemmer mot 1 stemme.(Voteringsutskrift kl. 13.34.15)

Presidenten: Lovvedtaket vil bli ført opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget.