Stortinget - Møte mandag den 10. juni 2013 kl. 10

Dato: 10.06.2013

Dokumenter:

(Innst. 372 S (2012–2013), jf. Meld. St. 18 (2012–2013))

Sak nr. 1 [10:01:23]

Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lange linjer – kunnskap gir muligheter

Votering i sak nr. 1

Presidenten: Under debatten er det satt fram i alt 32 forslag. Det er

  • forslagene nr. 1–5, 28 og 32 fra Tord Lien på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre

  • forslag nr. 6 fra Tord Lien på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre

  • forslagene nr. 7–10 og 29 fra Tord Lien på vegne av Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre

  • forslagene nr. 11–17 fra Henning Warloe på vegne av Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre

  • forslag nr. 18 fra Tord Lien på vegne av Fremskrittspartiet

  • forslagene nr. 19–23, 25–27, 30 og 31 fra Dagrun Eriksen på vegne av Kristelig Folkeparti og Venstre

  • forslag nr. 24 fra Trine Skei Grande på vegne av Venstre

Det voteres over forslag nr. 24, fra Venstre. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en helhetlig strategi for fremtidens høyere utdannings- og forskningssektor i Norge. Strategien må bidra til en avklaring av hvordan fremtidens utdanningssektor i Norge skal se ut, og bidra til en tydeligere spissing og kvalitetssatsing innen norsk høyere utdanning og forskning.»

Votering:Forslaget fra Venstre ble med 93 mot 2 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 00.47.27)

Presidenten: Bare for ordens skyld før vi går videre: Hvis noen kikket på de store skjermene, har de dessverre tatt kvelden, men voteringsresultatet vil være synlig på representantenes plasser i salen.

Det voteres over forslagene nr. 19–23, 25–27, 30 og 31, fra Kristelig Folkeparti og Venstre.

Forslag nr. 19 lyder:

«Stortinget ber regjeringen tidfeste forskningsmålet om 3 pst. av BNP til 2020.»

Forslag nr. 20 lyder:

«Stortinget ber regjeringen etablere en ordning med utvidet statlig støtte for å rekruttere internasjonalt anerkjente utenlandske forskere til norske universiteter, høyskoler og institutter. Ordningen må utformes ubyråkratisk og være enkel å benytte for institusjonene.»

Forslag nr. 21 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en opptrappingsplan for det nasjonale stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid. Planen skal ta sikte på å dekke hele spekteret av kunstneriske uttrykk og alle høyere utdanningsinstitusjoner som tilbyr kunstutdanning.»

Forslag nr. 22 lyder:

«Stortinget ber regjeringen bidra til en styrking av eksterne finansieringskilder for kunstnerisk utviklingsarbeid.»

Forslag nr. 23 lyder:

«Stortinget ber regjeringen etablere en egen tilskuddsordning for innovative offentlige anskaffelser.»

Forslag nr. 25 lyder:

«Stortinget ber regjeringen vurdere en samlokalisering av de maritime utdanningsinstitusjonene til regionale utdanningssteder knyttet til allerede eksisterende utdanningsinstitusjoner som i dag gir høyere maritim profesjonsutdanning.»

Forslag nr. 26 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utarbeide en nasjonal rammeplan, i forskrifts form, for høyere maritim profesjonsutdanning. Rammeplanen for maritim profesjonsutdanning bør samordnes med nasjonal rammeplan for ingeniørutdanning.»

Forslag nr. 27 lyder:

«Stortinget ber regjeringen, i samarbeid med næringen, utarbeide indikatorer for god maritim profesjonsutdanning.»

Forslag nr. 30 lyder:

«Stortinget ber regjeringen vurdere å flytte ingeniørstudiet opp til kostnadskategori D.»

Forslag nr. 31 lyder:

«Stortinget ber regjeringen styrke sivilingeniørstudiet, ved å øke kapasiteten og bedre studiestedenes infrastruktur.»

Votering:Forslagene fra Kristelig Folkeparti og Venstre ble med 93 mot 7 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 00.48.13)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 18, fra Fremskrittspartiet.

Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2014 fremme forslag om å innplassere de 3-årige bachelorutdanningene i kategori D i finansieringssystemet.»

Votering:Forslaget fra Fremskrittspartiet ble med 75 mot 22 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 00.48.32)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 11–17, fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre.

Forslag nr. 11 lyder:

«Stortinget ber regjeringen etablere en statlig stipendieordning som gir norske forskere mulighet til å forske og undervise ved fremragende utenlandske institusjoner, og en tilsvarende ordning for å trekke internasjonalt ledende forskere til Norge.»

Forslag nr. 12 lyder:

«Stortinget ber regjeringen foreslå å styrke Skattefunn-ordningen, gjennom å heve maksimalbeløpet knyttet til bedriftsintern og ekstern støtte, fjerne taket på timesats og utvide Skattefunn-ordningen til også å omfatte innovasjonsaktiviteter.»

Forslag nr. 13 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utarbeide en strategi for hvordan insentivene for kommersialisering av forskningsresultatene kan styrkes og hvordan virkemiddelapparatet kan bidra til dette, samt utvide gaveforsterkningsordningen til også å gjelde kommersialiseringsaktiviteter.»

Forslag nr. 14 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å bevilge midler til nye stipendiatstillinger i forbindelse med statsbudsjettet for 2014.»

Forslag nr. 15 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge til grunn et minimumstall for opptrapping av rekrutteringsstillinger i langtidsplanen for forskning i tråd med rapporten «Etterspørsel og tilbud av stipendiatstillinger i Norge frem mot 2020», oppdatert med nye anslag.»

Forslag nr. 16 lyder:

«Stortinget ber regjeringen etablere egne stipend- og forskningsprogrammer for unge forskere under 35 år som særlig vektlegger nye og innovative ideer.»

Forslag nr. 17 lyder:

«Stortinget ber regjeringen etablere en ordning med startpakker av 5 års varighet for unge lovende forskere, som omfatter stillinger, utstyr, infrastruktur og driftsmidler etter mal av lignende europeiske ordninger.»

Votering:Forslagene fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre ble med 75 mot 26 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 00.48.50)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 7–10 og 29, fra Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre.

Forslag nr. 7 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge et tidfestet forskningsmål til grunn for den nye langtidsplanen for forskning.»

Forslag nr. 8 lyder:

«Stortinget ber regjeringen, senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2015, legge frem forslag om rettighetsfesting av nærings-ph.d.-ordningen.»

Forslag nr. 9 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede nærmere mulighetene for å innføre en «120 %-modell» for bedre å legge til rette for å kunne kombinere familieliv med en forskerkarriere.»

Forslag nr. 10 lyder:

«Stortinget ber regjeringen etablere en ordning der veletablerte forskningsinstitutter kan søke finansiell støtte for å kunne kvalifisere til statlig basisfinansiering. Støtten bør være av en slik størrelse og av en slik tidslengde at instituttet gis mulighet til å bli evaluert på et likeverdig grunnlag med institutter som allerede har slik finansiering.»

Forslag nr. 29 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sette karakteren tre i matematikk som krav for opptak til ingeniørstudiet.»

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre ble med 70 mot 31 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 00.49.09)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 6, fra Fremskrittspartiet og Høyre.

Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen, innen 2017, legge frem en plan for hvordan 3 pst.-målet for forskning skal nås innen 2030.»

Votering:Forslaget fra Fremskrittspartiet og Høyre ble med 56 mot 41 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 00.49.28)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 1–5, 28 og 32, fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget ber regjeringen vurdere tiltak for en bedre koordinering av den offentlige forskningspolitikken.»

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gi Norges forskningsråd i oppdrag å etablere ordninger som stimulerer flere ferske ph.d.-kandidater til å reise ut i årene rett etter avlagt ph.d.»

Forslag nr. 3 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en egen stortingsmelding om fremtidens maritime utdanning.»

Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber regjeringen foreslå å styrke den næringsrettede forskningen gjennom å øke bevilgningene til Forskningsrådets program Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) og andre bedriftsrettede satsinger.»

Forslag nr. 5 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede hvordan det offentlige kan bruke sin bestillerrolle til å fremme og belønne innovasjon, og mulige modeller for og effekter av å sette innovasjon som et kriterium ved offentlige anskaffelser.»

Forslag nr. 28 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge til rette for å tilby avansert matematikk som valgfag i ungdomsskolen.»

Forslag nr. 32 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme en strategi for å styrke og løfte frem universitetsmiljøer i verdenstoppen, der følgende tiltak inngår: en mer robust finansieringsordning med en konkurransepott som stimulerer til økt kvalitet, en struktur for sektoren som løfter de fremste fagmiljøene, og nye virkemidler som kan gjøre norske forskningsmiljøer til attraktive partnere i internasjonalt forskningssamarbeid.»

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre ble med 52 mot 48 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 00.49.48)Komiteen hadde innstilt:

I

Stortinget ber regjeringen foreslå å øke investeringene i avansert vitenskapelig utstyr og annen infrastruktur for forskning slik at norske forskere får tilgang til utstyr av verdensklasse.

II

Stortinget ber regjeringen stimulere til økt konkurranse for å bidra til høyere kvalitet i norsk forskning, herunder styrke Forskningsrådets åpne programmer, særlig innen grunnforskning.

III

Stortinget ber regjeringen bidra til ytterligere internasjonalisering av norsk forskning gjennom tilknytning til det europeiske forskningsområdet ERA, full deltakelse i Horizon 2020 og utvikling av programsamarbeid med ledende forskningsnasjoner.

IV

Stortinget ber regjeringen legge fram en stortingsmelding om studiekvalitet i høyere utdanning.

V

Stortinget ber regjeringen stimulere til mer forskning i næringslivet og sterkere samhandling mellom akademia og næringsliv.

VI

Stortinget ber regjeringen satse mer målrettet på internasjonalt fremragende forskningsmiljøer og universitetsmiljøer i verdenstoppen, etter modell av Global Centers of Expertise.

VII

Stortinget ber regjeringen opprette et valgforskningsprogram.

VIII

Meld. St. 18 (2012–2013) – om lange linjer – kunnskap gir muligheter – vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.