Stortinget - Møte mandag den 10. juni 2013 kl. 10

Dato: 10.06.2013

Dokumenter: (Lovvedtak 76 (2012–2013), jf. Innst. 315 L (2012–2013) og Prop. 107 L (2012–2013))

Sak nr. 31

Stortingets vedtak til lov om endringer i legemiddelloven (utvidet forbud mot dopingmidler m.m.)