Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Stortinget - Møte mandag den 10. juni 2013 kl. 10

Dato: 10.06.2013

Dokumenter: (Lovvedtak 77 (2012–2013), jf. Innst. 295 L (2012–2013) og Prop. 96 L (2012–2013))

Sak nr. 32

Stortingets vedtak til lov om endringer i finansieringsvirksomhetsloven og verdipapirhandelloven (nye kapitalkrav mv.)