Stortinget - Møte mandag den 10. juni 2013 kl. 10

Dato: 10.06.2013

Dokumenter: (Lovvedtak 80 (2012–2013), jf. Innst. 274 L (2012–2013) og Prop. 76 L (2012–2013))

Sak nr. 35

Stortingets vedtak til lov om midlertidig lov om endring i markedsføringsloven