Stortinget - Møte mandag den 10. juni 2013 kl. 10

Dato: 10.06.2013

Dokumenter: (Lovvedtak 81 (2012–2013), jf. Innst. 374 L (2012–2013) og Prop. 85 L (2012–2013))

Sak nr. 36

Stortingets vedtak til lov om endringer i barnelova (barneperspektivet i foreldretvister)