Stortinget - Møte torsdag den 13. juni 2013 kl. 9

Dato: 13.06.2013

Dokumenter: (Innst. 445 L (2012–2013), jf. Prop. 147 L (2012–2013))

Sak nr. 10 [12:51:19]

Innstilling fra justiskomiteen om endringer i straffeprosessloven mv. (behandling av beskyttelse av informasjon)

Talere

Votering i sak nr. 10

Presidenten: Etter ønske fra justiskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 40 minutter og fordeles med inntil 5 minutter til hvert parti og inntil 5 minutter til medlem av regjeringen.

Videre vil presidenten foreslå at det gis anledning til replikkordskifte på inntil tre replikker med svar etter innlegg fra medlem av regjeringen innenfor den fordelte taletid.

Videre blir det foreslått at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

– Det anses vedtatt.

Jan Bøhler (A) [12:52:33]: (ordfører for saken): Denne saken om disse lovendringene er også en oppfølging av et arbeid vi har hatt over tid i justiskomiteen. I stortingsmeldingen om organisert kriminalitet som vi behandlet våren 2011, som førte til en enstemmig innstilling fra justiskomiteen, ba vi om at man kom tilbake med lovendringer på flere av punktene, og som vi nå har fått forslag om.

Jeg vil først si at det også her er enstemmighet i justiskomiteen. Jeg vil takke for et godt samarbeid om veldig viktige spørsmål som vi har jobbet med i lang tid – siden behandlingen av den stortingsmeldingen – og som vi har fått mange tilbakemeldinger om under arbeidet i komiteen.

Selv om det er enighet, vil jeg kommentere et par–tre av de viktige forslagene som ligger her, for de er sentrale i arbeidet mot kriminalitet framover.

Det første gjelder innsyn i opplysninger som f.eks. har ført til at det er tatt opp en sak – inngangen til en sak, som det heter – i politiets arbeid. Det kan være ulike kilder, ulike informanter, som politiet har fått opplysninger fra, som ikke skal brukes som bevis på noen måte i saken, men som har vært starten og gitt impulsen til at politiet f.eks. har satt i gang en etterforskning. Det har i lang tid vært et problem at politiet ikke har kunnet gi disse kildene forutsigbarhet – unngå at de blir utsatt for trusler og for represalier – med tanke på hvordan disse opplysningene vil bli behandlet under en eventuell rettsprosess. Nå klargjør vi det lovverket, slik som det er foreslått her i dag av en enstemmig justiskomité, at det ikke skal gis innsyn i denne typen opplysninger som ikke skal føres som bevis, hvis dette kan føre til at identiteten til en person som har gitt opplysninger til politiet, blir avslørt. Altså: Det skal ikke opplyses om noe som kan lede til det, under en rettssak.

Det er også sånn at denne bestemmelsen skal følges opp av den særskilte dommeren som tar stilling til dette – tidligere var det en annen formulering. Det er også sånn at strafferammekravet rundt dette med å kunne nekte innsyn i denne type opplysninger, oppheves, slik at det også kan brukes i andre saker enn der det er høye strafferammer, for disse truslene og den harde volden mot dem som gir informasjon, gjelder også i saker hvor det ikke er så høye strafferammer.

Vi har kommet fram til et forslag her som jeg tror imøtekommer arbeidet med å sikre politiets tilgang på informasjon med tanke på å bekjempe kriminalitet bedre, samtidig som vi har rammet det inn innenfor bestemmelsene, der bl.a. alt som skal påberopes som bevis, selvsagt skal legges opp på samme måte som i dag. Det er ikke noen endringer der.

Et annet punkt som er viktig i de nye forslagene, gjelder bruk av overskuddsinformasjon fra kommunikasjonsovervåkning, romavlytting osv. Det har tidligere bare vært mulig hvis det man har fått informasjon om – andre forhold enn dem man f.eks. fikk rett til kommunikasjonsovervåkning for – også har kunnet gi rett til kommunikasjonsovervåkning. Nå åpner vi for at man kan bruke opplysninger om alvorlig kriminalitet, når politiet blir kjent med disse, i tråd med politiets plikt til å oppklare straffbare handlinger. Men det stilles strenge krav til dette. Det skal være forholdsmessig. Det skal ikke gjelde enhver sak. Det har i den offentlige debatten vært nevnt f.eks. fartsovertredelser – hvis man sier noe i telefonen til en som er kommunikasjonsovervåket, f.eks. om fartsovertredelser, og at man da kan bli dømt. Det gjelder slett ikke den type eksempler, det må være kriminalitet av en alvorlig karakter. Statsadvokaten skal godkjenne dette, før man kan bruke kommunikasjonsovervåkning, og det skal legges fram egne bevisoppgaver, osv., så det er lagt strenge rammer rundt det å kunne bruke denne type opplysninger til å oppklare alvorlig kriminalitet.

Vi har forskjellige forslag som vi eventuelt får komme tilbake til, om f.eks. anonym vitneførsel, hvor menneskehandel skal inngå.

Jeg vil også fremme forslag – ett er rent teknisk, om at straffeprosessloven § 160 a oppheves. Vi har ivaretatt dette gjennom endringer som nylig ble gjort i politiregisterloven. Forslagene er levert innen fristen.

Presidenten: Representanten Jan Bøhler har tatt opp de forslag han refererte til.

André Oktay Dahl (H) [12:58:10]: Saksordføreren har redegjort godt for saken.

Innledningsvis vil jeg likevel understreke at denne saken kom på overtid. Høyre har vært pådriver for bedre vern av vitner, for å bidra til større trygghet for dem, og samtidig økt oppklaring av kriminalitet. Det må være lov å si at det er ikke helt optimalt at denne type lovsak kommer til Stortinget rett før Stortinget går fra hverandre, da den tross alt berører helt grunnleggende spørsmål knyttet til personvern, og avveiningen mellom det og kriminalitetsbekjempelse.

Komiteen rakk å avholde høring med en god del aktører som var klare i anbefalingene sine hva angikk denne loven, og den andre saken om terror vi nettopp har behandlet, men det hadde likevel vært fornuftig om komiteen og Stortinget hadde fått muligheten til å behandle lovsaken noe bredere.

Høyre støtter imidlertid forslagene og begrunnelsen gitt for disse, men forutsetter at det gjennomføres en grundig evaluering av loven innen rimelig tid for å vurdere effekten av den, og om det også er behov for justeringer basert på de erfaringene man gjør seg.

Det er bra at komiteen har gått et skritt videre enn regjeringen i sitt opprinnelige forslag hva angår anonym vitneførsel også i menneskehandelsaker. Det har mye å si for mulighetene til å oppklare denne type saker, hvor det er veldig vanskelig å stå frem og fortelle om det man vet.

Samarbeidet med politiet i andre land, som f.eks. Litauen, ble trukket frem av Kripos under høringen i komiteen.

Høyre tror at lovforslagene derfor er en helt nødvendig oppdatering med tanke på det internasjonale kriminalitetsbildet vi ser.

Jeg har lyst til å legge til: Jeg håper også at regjeringspartiene når vi behandler revidert budsjett, for første gang kan åpne for at vi får en egen nasjonal rapportør for menneskehandel. Høyre foreslår 5 mill. kr til å etablere det. Det er ikke hovedpoenget, men hovedpoenget bør være at et enstemmig storting bør støtte et forslag om en egen nasjonal rapportør for å sørge for enda bedre bekjempelse av menneskehandel.

Spørsmålet om bruk av overskuddsinformasjon har vært, og er til dels fortsatt, kontroversielt. I proposisjonen foreslås det en utvidet adgang til å bruke som bevis opplysninger fra kommunikasjonskontroll og romavlytting om andre straffbare forhold enn dem etterforskningsskrittet var ment å avdekke. Høyre har behandlet dette grundig i sin gruppe og kommet frem til at vi mener at gjeldende lovverk ikke er logisk. Skillet mellom f.eks. hemmelig ransaking på den ene siden og telefonavlytting på den andre hva angår hva man kan bruke som bevis eller ikke, er ikke nødvendigvis lett å forklare logisk. Politiet har en generell plikt til å forebygge og oppklare straffbare handlinger. Høyre mener imidlertid at de skrankene vi setter i lovs form, ved at overskuddsinformasjon skal kunne brukes som bevis såfremt det «etter sakens art og forholdene ellers ikke vil være et uforholdsmessig inngrep» og «oppklaring av saken uten bruk av overskuddsinformasjonen i vesentlig grad vil bli vanskeliggjort», skal tolkes restriktivt. Sannsynligvis vil ressursutfordringer naturlig begrense det hele, men det er også viktig at de formelle skrankene er reelle formelle skranker. Endringene i domstolloven for å beskytte tredjeperson må også forutsettes klart fra Stortinget og ha en reell begrensende effekt.

Som jeg innledningsvis sa, forventer vi en rask evaluering av effekten av lovendringene – en grundig vurdering. Det gjelder selvfølgelig også dette punktet.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) [13:02:14]: Først må jeg bare rose foregående taler for et godt innlegg. Det er også knyttet til menneskehandel, et tema som representanten Oktay Dahl er opptatt av, og vi i Kristelig Folkeparti gleder oss over og deler det engasjementet.

Jeg tenker å knytte noen kommentarer til bruk av overskuddsinformasjon. Saken vi diskuterer, reiser utfordrende spørsmål om hvordan hensynet til samfunnets viktige interesse i at kriminalitet blir oppklart, og at nye lovbrudd dermed blir forebygget, eventuelt skal veies opp mot personvernet og hensynet til den personlige integritet.

Som Stortinget er klar over, har politiet generell adgang til å bruke opplysninger som de har fått gjennom etterforsking, også overskuddsinformasjon. Ved kommunikasjonskontroll og romavlytting gjelder imidlertid en snevrere adgang til å bruke overskuddsinformasjon, og det at denne adgangen er såpass snever, bør tas med i betraktningen ved vurderingen i denne saken.

Denne saken handler ikke om adgang til utvidet bruk av rom- eller telefonavlytting eller om politiets bruk av overskuddsinformasjon i videre etterforsking eller til avverging av kriminelle handlinger. Det handler kun om hvorvidt bruk av overskuddsinformasjon ved rom- og telefonavlytting, informasjon som allerede er innhentet, skal kunne føres som bevis i retten på lik linje med overskuddsinformasjon fra f.eks. hemmelig ransaking. Et moment som imidlertid gjør forslaget betenkelig, er hensynet til den potensielt uvitende tredjepart som ikke har mulighet til å vite verken at vedkommende blir avlyttet, eller at dette kan bli brukt mot vedkommende senere. Men dermed er ikke vedkommende rettsløs. Straffeprosesslovens regler som sikrer mistenktes og siktedes rettigheter, vil komme til anvendelse på ordinær måte. Det må også bemerkes at for de som påtalemyndighetene ikke finner grunn til å iverksette etterforsking mot, eller ta ut tiltale mot, vil realiteten forbli uendret. Opplysningene vil også med dagens system bli innhentet som følge av adgangen til å avlytte. Dersom det ikke foreligger grunnlag for påtalemyndigheten til å iverksette etterforsking mot vedkommende eller ta ut tiltale, vil heller ikke de opplysningene se dagens lys.

Det må også tas med i betraktningen at forslaget setter forholdsvis strenge rammer for når overskuddsinformasjonen kan brukes som bevis. Opplysningene det i denne sak er tale om, kan bare brukes dersom slik bruk etter sakens art og forholdene ellers ikke vil være et uforholdsmessig inngrep, og oppklaring av forholdet uten bruk av overskuddsinformasjon i vesentlig grad vil bli vanskeliggjort. Videre er det statsadvokaten som må fatte beslutning om å reise tiltale eller begjære pådømmelse etter reglene om tilståelsesdom på bakgrunn av overskuddsinformasjon som ikke i seg selv kunne ha begrunnet den aktuelle metodebruken. Dette vil bidra til kvalitetssikring og til å avverge eventuelt misbruk av metodene.

Jeg ser også på at det i saken pekes på at en sånn lovendring neppe vil føre til en reell endring i antallet tilfeller der kommunikasjonskontroll og telefonavlytting blir brukt, sammenlignet med i dag, ettersom de aktuelle politimetodene i sånne saker er svært ressurskrevende for politiet og underlagt kontroll både i forkant og i etterkant.

På denne bakgrunn ser Kristelig Folkeparti det sånn at hensynet til personlig integritet i denne saken er tilstrekkelig ivaretatt i forslaget, og det ivaretar hensynet til beskyttelse av samfunnet og dets borgere mot kriminalitet. Så Kristelig Folkeparti vil støtte forslaget.

Trine Skei Grande (V) [13:06:22]: Regjeringa har bidratt med mange vanskelige og store prinsipielle saker blant de 200 sakene en tomannsgruppe skal komme gjennom på 20 dager. Denne saken har ikke blitt mottatt med stor glede i den bunken.

Jeg syns komiteens innstilling bærer preg av én stor ting: det at Venstre mangler i komiteen – for de perspektivene er ikke med i det hele tatt i bemerkningene.

Jeg syns det er en helt ærlig sak å diskutere det at man vil flytte grensa for når man vil bruke romavlytting og telefonavlytting. Det mener jeg er en ærlig og grei debatt å ha i Stortinget. Hvis man vil flytte grenser, sånn at det skal mindre forbrytelser til for å kunne bruke de metodene, får vi ta den debatten. Jeg tror ikke Venstre kommer til å være enig, men vi må gjerne ta debatten. Det er i hvert fall et ærlig standpunkt. Men denne troa på at alt en kan samle i hop når en bruker så store og integritetskrenkende virkemidler, skal kunne brukes ved mye mindre forbrytelser enn det vi har snakket om tidligere, syns jeg er veldig vanskelig prinsipielt sett. Jeg skal prøve å forklare det kort, og også sånn at representanten Oktay Dahl kan skjønne det:

Det er stor forskjell på hemmelig ransaking og telefonavlytting. Den store forskjellen er at det innbefatter en tredjepart. Det innbefatter noen som er uskyldig. Det innbefatter noen som aldri har fått en rettskjennelse mot seg. Det innbefatter noen som aldri har gjort noe som gjør at man skulle få det søkelyset på seg. Gjennomfører man en hemmelig ransakelse, får man ikke gjøre det hos noen som ikke har noe med kriminaliteten å gjøre. Det er mulig at en under en hemmelig ransakelse – vi har prøvd å tenke mye – finner noe ved siden av en seng i et soverom som gjør at en kanskje kan klare å identifisere noe av privatlivet til noen andre, altså en tredjepart. Men det er ingenting imot det å overvåke en hel samtale på telefon eller en samtale i et rom. Det er det som er forskjellen. En hemmelig ransakelse går på den som er mistenkt, den som har fått en rettskjennelse mot seg. En mobiltelefonovervåking av en samtale innbefatter en tredjepart, en tredjepart som ikke har gjort noe for å havne i politiets søkelys, på samme måte som ved romavlyttinger. Det er derfor vi har strengere krav. Det skal mye mer til for å få telefonavlytting og romavlytting enn en hemmelig ransakelse. Det skal mye mer til for at en skal bruke de politimetodene, fordi vi i denne salen har syns at de er mer integritetskrenkende, først og fremst fordi de innbefatter en tredjepart.

Derfor kommer vi i Venstre til å stemme mot forslaget. Jeg syns at det hadde vært mye ærligere å ta grepet med å flytte grenser.

Så syns jeg at representanten Kjell Ingolf Ropstad holdt et godt innlegg. Jeg kan ikke skjønne annet enn at det innlegget må konkludere med at man må stemme sammen med Venstre.

Statsråd Grete Faremo [13:10:07]: Innledningsvis bare en liten kommentar til spørsmålet om skjult ransaking. Jeg tror vi godt kan se for oss at mange ser det kan være et vel så inngripende tiltak som kommunikasjonskontroll og romavlytting. En skjult ransaking kan også avdekke forhold hos tredjepersoner. Det er ofte flere som bor sammen i et hus. La bare den bemerkningen falle før jeg går videre med følgende:

Jeg er svært fornøyd med at det er en enstemmig justiskomité som har gitt full støtte til regjeringens forslag om endringer i straffeprosessloven. Spesielt noterer jeg meg at komiteen ønsker velkommen endringen av innsynsreglene, noe også Riksadvokaten framhevet som viktig i Stortingets åpne høring.

Vi tar et viktig skritt for å styrke politiets og påtalemyndighetens mulighet til å beskytte kilder og informanter. For at disse skal være villige til å gi politiet opplysninger, må de kunne føle seg trygge på at deres identitet ikke blir avslørt. I Oslo har det vært tilfeller hvor politiet har hatt informasjon om større narkotikanettverk. Men etterforskning er ikke blitt satt i gang fordi vitner har følt seg utrygge. Slik kan vi ikke ha det. Påtalemyndigheten bør derfor gis en betydelig videre adgang til å nekte innsyn i straffesaksdokumenter.

Det lovfestes et unntak fra innsynsretten der det ellers kan være fare for at identiteten til en person som har gitt opplysninger til politiet, blir avslørt.

Unntaksadgangen skal gjelde materiale fra all skjult tvangsmiddelbruk og ikke bare fra kommunikasjonskontroll, som i dag.

Regelen om anonym vitneførsel må utformes slik at den gir mulige vitner forutsigbarhet og trygghet for at de vil få beskyttelse i form av anonymitet dersom de står fram. Det er svært uheldig dersom påtalemyndigheten velger å frafalle vitner, f.eks. polititjenestemenn som jobber «undercover», fordi risikoen for at vitnets identitet skal bli kjent, oppleves å være for høy. Men det er også mulig å se for seg andre vitner som kan føle dette svært truende.

Adgangen til anonym vitneførsel utvides nå til å gjelde krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord, i tillegg til – jeg merker meg komiteens samlede syn på det – menneskehandel.

Det åpnes også for å skjerme vitners identitet fra flere av rettens aktører, både lagrettemedlemmer, lekdommere, forsvarere og bistandsadvokater, for å hindre at kretsen av personer med slik kjennskap blir for stor, og for å begrense risikoen for lekkasjer.

Av hensyn til effektiv kriminalitetsbekjempelse er det nødvendig med en utvidet adgang til å bruke såkalt overskuddsinformasjon som bevis. Det er opplysninger fra kommunikasjonskontroll og romavlytting om andre straffbare forhold enn dem etterforskningsskrittet var ment å avdekke. Kripos nevner i sin høringsuttalelse et eksempel som illustrerer behovet for en lovendring: Kripos mottok i 2009 opplysninger fra utlandet om et kjent serbisk ransmiljø som oppholdt seg i Norge. Det ble satt i gang en omfattende etterforskning med skjult metodebruk. Formålet var å avverge grovt ran av en gullgrossist. Samtidig planla miljøet grove tyverier eller grove ran mot enkeltpersoner. Politiet måtte gripe inn da de mistenkte var i ferd med å gjennomføre et grovt tyveri fra en bolig hvor beboerne var hjemme. Alle bevisene mot de mistenkte lå i resultatene fra den skjulte etterforskningen og kunne altså ikke benyttes på grunn av forbudet mot bruk av overskuddsinformasjon i saker om lovbrudd som ikke selv berettiger slik tvangsmiddelbruk.

Regjeringen foreslår derfor å fjerne dette forbudet. Samtidig foreslår vi en rekke lovendringer som skal ivareta siktedes rettssikkerhet.

Bruk av skjulte tvangsmidler innebærer at mye materiale, som lyd- og bildeopptak, samles inn. Av hensyn til personvernet foreslår vi derfor klarere regler om sletting av slikt materiale som ikke brukes som bevis.

Vi styrker vernet av pressens anonyme kilder.

Vi lovfester også en generell regel om taushetsplikt for forsvarere og bistandsadvokater.

Presidenten: Det blir replikkordskifte.

Trine Skei Grande (V) [13:15:33]: Det er mulig dette er spørsmål som blir for private. Det handler jo om hvilke integritetsgrenser vi har, og det kan være forskjellig hos hver enkelt av oss.

Statsråden mener at husransakelser er like integritetskrenkende som kommunikasjonskontroll. Da kan vi f.eks. snakke med dem som har opplevd den type overvåking. Vi har jo hatt en del skandaler med norsk overvåking opp gjennom historien, der folk forteller at det har nok vært noen som har ransaket huset for papirer og har «gått over» huset, sjøl om også tredjeperson har bodd der. Men det de har reagert på, er f.eks. å få vite at det er en mikrofon på soverommet som gjør at alt som skjer der, er det faktisk en representant fra overvåkingspolitiet som hører. Skjønner ikke statsråden at det er en forskjell?

Statsråd Grete Faremo [13:16:32]: Jo, jeg skjønner at det kan være ulike syn på dette, og at dette er virkemidler som skal brukes med den aller største forsiktighet og innenfor lovmessige rammer. Man må ikke glemme at dette kun kan brukes i tilfeller hvor det er mistanke om alvorlig kriminalitet.

Når jeg tok dette opp, var det egentlig fordi jeg synes det er viktig å være seg bevisst at folk kan oppfatte dette ulikt, og at telefonkontroll eller skjult ransaking kan oppfattes ulikt når det gjelder grad av integritetskrenkelse. Når vi dag ser at den skjulte ransakingen faktisk ikke har de strenge rammene som kommunikasjonskontrollen har, er det også vel verdt å merke seg.

Trine Skei Grande (V) [13:17:36]: Den har vel nettopp de rammene fordi vi har sett at det ikke er så integritetskrenkende – i hvert fall ikke ut fra meninga i denne salen. I alle historiene vi har fra dem som har opplevd det, har det vel i og for seg blitt sagt det samme.

Statsråden brukte et eksempel her som stadig har gått igjen i alle debattene. Jeg lurer litt på om det fins flere eksempler. I hvert fall lurer jeg på: Når man får overskuddsinformasjon, kan man ikke bruke den i en rettssak, men man kan vel bruke den til etterforskning. Vi kan vel også bruke den til å hindre at kriminalitet oppstår.

Statsråd Grete Faremo [13:18:17]: Det første spørsmålet var egentlig knyttet til hva som rammer uskyldige tredjemenn eller ikke, og at en husransakelse like gjerne kan treffe uskyldige tredjemenn – bokstavelig talt – hjemme i et hus hvor det er mistanke om alvorlig kriminalitet.

Når det gjelder spørsmålet om muligheten for f.eks. PST til å bruke virkemidler i forebyggende øyemed, kan det bare brukes som bevis for terrorhandlinger, slik det i dag er regulert i politiloven § 17f. I proposisjonen skriver vi uttrykkelig at vi ikke går inn for endringer i denne bestemmelsen.

Departementets forslag om overskuddsinformasjon gjelder altså bare overskuddsinformasjon fra etterforskning etter at det er brukt metoder på grunnlag av mistanke om alvorlig kriminalitet.

Presidenten: Replikkordskiftet er omme.

De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter.

André Oktay Dahl (H) [13:19:51]: Jeg vil bare understreke enigheten i representanten Ropstads innlegg og mitt. Vi tok faktisk opp akkurat de samme tingene, selv om det ikke helt ble forstått av enkelte andre her. Det er alle de begrensningene som ligger i lovforslaget, før man eventuelt skal kunne bruke det som bevis i en straffesak etterpå, dette handler om – ikke nye metoder, som man kunne få inntrykk av at det var snakk om. Her er det snakk om eksisterende informasjon man har fått i forbindelse med etterforskning, etter at tiltale er tatt ut og man har en straffesak. Jeg synes absolutt representanten Ropstads innlegg sto veldig godt i stil med mitt, og det er vel også grunnen til at både Høyre og Kristelig Folkeparti stemmer for regjeringens forslag.

Når det gjelder dette med integritetskrenkelse, er det vel ikke sånn at hemmelig ransaking føles veldig godt av en uskyldig tredjeperson som tilfeldigvis også – i kortere eller lengre tid – har tilhørighet på det stedet. Jeg synes det er et sentralt poeng faktisk å påpeke at det ikke er en logikk i regelverket når man har skilt mellom telefonavlytting på den ene siden og hemmelig ransaking på den andre. Det er jo en del av oss som har både den ene og den andre på besøk, bor sammen med mange mennesker, deler leilighet. Naturlig nok kan en tredje-, fjerde-, femteperson bli krenket av den hemmelige ransakingen, akkurat på samme måte som man kan bli det av en telefonavlytting, men da er det jo et sentralt poeng at det også ligger inne en begrensende faktor i lovforslaget med endringer i domstolloven, som nettopp skal sørge for at de hensynene ivaretas bl.a. ved lukkede forhandlinger.

Jeg tror vi noen ganger skal tenke på det som var lovgivers intensjon i 1999–2000. Det er ikke sikkert at den subjektive følelsen som hver enkelt har, som utsettes for en av disse metodene, alltid korresponderer helt med lovgivers intensjon. Det er faktisk ganske personlig, som også statsråden var inne på og var forholdsvis klar på i sitt tilsvar.

Trine Skei Grande (V) [13:22:24]: Vi, som lovgivere i denne sal, har laget en gradering av hvor integritetskrenkende vi syns ulike politimetoder er. Øverst på den skalaen ligger romovervåking og telefonovervåking. Det er det en grunn til. Det er en grunn til at man har hatt det. Som jeg prøvde å si i spørsmålet til statsråden, har alle de som har blitt utsatt for denne type overvåking i norsk historie, alltid beskrevet overvåking av kommunikasjon og overvåking av rom som mye mer integritetskrenkende enn at noen har gått gjennom huset. Jeg tror at det prinsippet som ligger bak, er det prinsippet denne salen fortsatt støtter. Jeg har i hvert fall ikke sett noen foreslå at hemmelig ransaking skal flyttes opp blant de mer integritetskrenkende metodene vi har.

Det kan være at noen har store hemmeligheter gjemt i kasser under senga. Det må de gjerne ha for meg. Jeg tror heller ikke det er det som kan være overskuddsinformasjon som kan brukes. Jeg tror det er en grunn til at man ønsker å bruke romovervåking og telefonovervåking mer aktivt til mindre kriminalitet, det er det man i realiteten velger å gjøre her i dag. Jeg syns det er to metoder vi skal være veldig varsomme med, fordi det gjør noe med folk når man ikke vet om man kan snakke privat, verken på telefon eller i rom, og at det kan brukes mot en, tatt ut av en sammenheng. Da beveger vi oss sakte, men sikkert i feil retning når det gjelder veldig mange av de viktige personvernkampene vi kommer til å stå overfor. De er det ikke få av rundt oss. Jeg er litt forferdet, egentlig, over at justiskomiteen ikke har hatt flere innvendinger i denne prosessen, som flytter virkelig mange stolper videre med tanke på det som handler om vårt personvern og krenkelsen av våre personlige rom.

Per-Kristian Foss hadde her overtatt presidentplassen.

Jan Bøhler (A) [13:25:05]: Jeg ble stimulert av den formuleringen Skei Grande hadde på slutten, som er egnet til å skape skremmebilder av hva vi faktisk vedtar. Når Skei Grande nå sier fra Stortingets talerstol at man ikke vet om man kan snakke privat over telefon eller i rom, lager man et bilde av hva vi behandler her i dag, som er hinsides den virkeligheten vi snakker om.

Vi snakker om at det er så alvorlig kriminalitet som pågår, at man har fått kommunikasjonskontroll eller romavlytting av en person. Det må man gå til retten for å få. Hvis en annen ringer eller er i rommet med vedkommende person og snakker om en forbrytelse av et visst alvor – altså snakker om en forbrytelse av et visst alvor – skal statsadvokaten – gitt at det er forholdsmessig og ikke handler om fartsgrenser, som Skei Grande har snakket om i den offentlige debatten, gitt at det ikke går an å komme videre med å oppklare den kriminaliteten med en vanlig etterforskning, og at man trenger den opplysningen for å få hele bildet, gitt at det ligger en bevisoppgave i retten, og at man har brukt opplysninger fra overskuddsinformasjon fra en lovlig kommunikasjonskontroll, gitt alle de betingelsene og flere – kunne vurdere om den opplysningen kan brukes til å oppklare kriminalitet som er alvorlig og viktig for oss å oppklare, ved hjelp av den endringen vi gjør i dag. Det betyr ikke at man rundt om i Norge skal sitte og tenke på at nå vet man ikke lenger om man kan snakke privat over telefon eller i rom. Man må være forsiktig med å uttale seg på en så generell måte som man har gjort her og i forrige debatt, da man snakket om Natur og Ungdom som en organisasjon som kunne rammes av terrorlovgivningen.

Jeg vil bare be om at man tilstreber seg en presishet i diskusjonene. Det er bra at det kommer korrektiver også fra partier som ikke sitter i justiskomiteen, men det er viktig at vi fører debatten på et felles grunnlag, slik at vi ikke snakker om generaliseringer som har lite med virkeligheten og de forslagene som fremmes – av en samlet justiskomité, for øvrig. Jeg synes representanten Ropstads belysning av problemstillingen, som vi også har vært igjennom, som André Oktay Dahl var igjennom, og som vi har hatt grundig høring om osv., er en god beskrivelse av de avveiningene som gjøres. Det er ikke flere tilfeller av kommunikasjonsovervåkning som skal foretas ut fra dette her, men det er den strenge rammen om å bruke opplysninger derfra vi har lagt i komiteens innstilling. Vi må prøve å vise at vi skal skape trygghet for personer i dette samfunnet uten å true personvernet, og da la være å lage skremmebilder når vi er så presise og nøye som vi er i denne innstillingen.

Presidenten: Trine Skei Grande har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt.

Trine Skei Grande (V) [13:28:29]: Noen kaller det skremmebilder, jeg kaller det å fortelle at keiseren ikke har klær på. Vi flytter nå grensa dramatisk langt ned. Vi overlater til dommere å avgjøre hvorvidt det skal være riktig, og hvis en dommer i den norske rettsstat gjør en feil, er informasjonen der ute. En samtale man har hatt med en som da har fått overvåking, er der ute. Man er involvert. Det har blitt åpent fordi det faktisk har vært åpent i en rettssak.

Vi flytter lista og overlater til dommerstanden å rydde opp etter oss, istedenfor at vi faktisk tar en ærlig debatt om hvor den lista skal ligge. Det jeg syns er oppsiktsvekkende, er at man blir så støtt av at noen faktisk påpeker at vi flytter mange viktige stolper i den norske rettsstaten med de prinsippvedtakene vi gjør her i dag, og at det gjøres uten at man nesten skal ha lov til å debattere det. Da driver man med skremselspropaganda, når man egentlig forteller sannheten.

Statsråd Grete Faremo [13:29:50]: Jeg mener representanten Skei Grande skal ha ros for å delta så iherdig i debatten. Det er nettopp disse debattene vi må ha rundt disse krevende spørsmålene. Vi må også ta den på saklig grunnlag, og som representanten Bøhler var inne på, kan kommunikasjonskontroll kun iverksettes i saker med mistanke om alvorlig kriminalitet.

Når vi nå diskuterer bruken av overskuddsinformasjon – og er enige om at det må kunne tas i bruk – gjelder det i tilfeller der statsadvokaten må ta ut tiltale om forhold som skal belyses med overskuddsinformasjon. Det er statsadvokaten som i oversendelsen til retten uttrykkelig må si fra om hvilke bevis som er overskuddsinformasjon, og argumentere med at det er forholdsmessig å bruke dette, og at bevis for det straffbare forholdet ikke enkelt kunne vært tilveiebrakt på annet vis. Forsvarer får kopi av oversendelsen og vil kunne ta til motmæle. Det er retten som endelig beslutter om overskuddsinformasjonen skal kunne brukes.

Jeg har full tillit til at statsadvokatembetene og domstolene til sammen foretar forsvarlige og nøytrale vurderinger av om overskuddsinformasjonen bør føres som bevis.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 10.

Votering i sak nr. 10

Presidenten: Under debatten er det satt fram i alt to forslag. Det er forslagene nr. 1 og 2, fra Jan Bøhler på vegne av justiskomiteen.

Forslag nr. 1 lyder:

«I

I lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker skal § 28 fjerde ledd lyde:

 • Utskrift skal nektes når det av hensyn til rikets sikkerhet eller forhold til fremmed stat ville være betenkelig å gi utskrift, eller når det er grunn til å frykte at utskriften vil bli nyttet på urettmessig vis. Overfor andre enn partene gjelder det samme når retten har gitt pålegg om hemmelighold. Utskrift kan nektes på de vilkår som er fastsatt i § 242 a første ledd. Reglene i § 242 a annet til sjette ledd gjelder tilsvarende så langt de passer. Det kan ikke gis utskrift av dokumenter som inneholder opplysninger som kan føre til at identiteten til vitner som har forklart seg anonymt, jf. § 130 a eller § 234 a, blir kjent, eller som inneholder opplysninger som tidligere er unntatt fra innsyn etter reglene i § 28 fjerde ledd, § 242 a, § 264 sjette ledd eller § 267 første ledd tredje punktum, jf. § 264 sjette ledd. Det kan heller ikke gis utskrift av dokumenter som inneholder opplysninger som påtalemyndigheten tidligere har begjært unntatt fra innsyn etter disse bestemmelsene, dersom påtalemyndigheten har innstilt forfølgningen etter § 72 første ledd annet punktum annet alternativ fordi den ikke fikk medhold i begjæringen.

II

Endringene trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.»

Forslag nr. 2 lyder:

«Straffeprosessloven § 160 a oppheves fra det tidspunkt Kongen bestemmer.»

Forslagene er omdelt på representantenes plasser i salen.

Votering:Forslagene fra justiskomiteen ble enstemmig bifalt.Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre slikt vedtak til

lov 

om endringer i straffeprosessloven mv.

(behandling og beskyttelse av informasjon)

I

I lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker gjøres følgende endringer:

§ 28 fjerde ledd skal lyde:

Utskrift skal nektes når det av hensyn til rikets sikkerhet eller forhold til fremmed stat ville være betenkelig å gi utskrift, eller når det er grunn til å frykte at utskriften vil bli nyttet på urettmessig vis. Overfor andre enn partene gjelder det samme når retten har gitt pålegg om hemmelighold. Utskrift kan nektes på de vilkår som er fastsatt i § 242 a første ledd. Reglene i § 242 a annet til sjette ledd gjelder tilsvarende så langt de passer. Retten kan ikke gi utskrift av dokumenter som inneholder opplysninger som kan føre til at identiteten til vitner som har forklart seg anonymt, jf. § 130 a eller § 234 a, blir kjent, eller som inneholder opplysninger som tidligere er unntatt fra innsyn etter reglene i § 242 a, § 264 sjette ledd eller § 267 første ledd tredje punktum, jf. § 264 sjette ledd. Retten kan heller ikke gi utskrift av dokumenter som inneholder opplysninger som påtalemyndigheten tidligere har begjært unntatt fra innsyn etter disse bestemmelsene, dersom påtalemyndigheten har innstilt forfølgningen etter § 72 første ledd annet punktum annet alternativ fordi den ikke fikk medhold i begjæringen.

§ 52 tredje ledd skal lyde:

Er det besluttet anonym vitneførsel, jf. § 130 a eller § 234 a, skal den siktede opplyses om dette. For øvrig skal han ikke gjøres kjent med innholdet i kjennelsen. Kjennelsen skal i stedet meddeles forsvareren, hvis ikke forsvareren har motsatt seg å få opplysninger om vitnets identitet, og advokat oppnevnt etter § 100 a. Opplysninger i kjennelsen som det er besluttet at forsvareren ikke skal opplyses om, jf. § 130 a annet ledd fjerde punktum, skal ikke meddeles forsvareren. Forsvareren kan anke avgjørelsen på den siktedes vegne. Kjennelsen skal oppbevares på en strengt betryggende måte i samsvar med forskrift som Kongen gir.

§ 55 nytt fjerde ledd skal lyde:

Påtalemyndighetens tjenestemenn skal opptre objektivt i hele sin virksomhet, herunder på etterforskingsstadiet, når det treffes påtalevedtak og ved iretteføring av saken.

§ 100 a første ledd nytt fjerde punktum skal lyde:

Retten skal på samme måte oppnevne offentlig advokat for den mistenkte dersom det er begjært at forsvarer ikke skal opplyses om vitnets navn eller gis andre opplysninger som kan føre til at vitnets identitet blir kjent, jf. § 130 a tredje ledd fjerde punktum.

Ny § 106 a skal lyde:

Forsvareren eller andre som utfører tjeneste eller arbeid for forsvareren eller et advokatkontor denne er tilknyttet, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i straffesaker får vite om:

 • 1) noens personlige forhold, eller

 • 2) tekniske innretninger og framgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår.

Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysningene brukes i den utstrekning det er nødvendig for å ivareta klientens tarv i saken.

Overtredelse av taushetsplikten etter første ledd kan straffes etter straffeloven § 121.

I kapittel 9 a skal ny § 107 i lyde:

Bistandsadvokaten eller andre som utfører tjeneste eller arbeid for bistandsadvokaten eller et advokatkontor denne er tilknyttet, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i straffesaker får vite om:

 • 1) noens personlige forhold, eller

 • 2) tekniske innretninger og framgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår.

Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysningene brukes i den utstrekning det er nødvendig for å ivareta klientens tarv i saken.

Overtredelse av taushetsplikten etter første ledd kan straffes etter straffeloven § 121.

§ 127 annet ledd nytt tredje punktum skal lyde:

Tilsvarende kan påtalemyndigheten bekrefte med forsikring at et vitne ikke kan gi forklaring eller svare på et spørsmål.

§ 130 a skal lyde:

I saker om overtredelse av straffeloven §§ 132 a, 147 a, 151 a, 162 annet eller tredje ledd, 192, 224, 229 tredje straffalternativ, 231, 233, 266, 268 jf. § 267, § 317 jf. § 162 annet eller tredje ledd eller § 317 jf. § 268 jf. § 267 eller ved overtredelser som nevnt i alkoholloven § 10-1 tredje ledd – eller forsøk på slik forbrytelse – eller ved overtredelse av lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff §§ 101 til 107 – eller forsøk på eller medvirkning til slik forbrytelse – eller ved forbund om eller tilskynding til eller overordnedes ansvar for slik forbrytelse, jf. §§ 108 til 109 – kan retten etter begjæring fra statsadvokaten ved kjennelse bestemme anonym vitneførsel når det om vitnets identitet blir kjent, kan være fare

 • a) for en alvorlig forbrytelse som krenker livet, helsen eller friheten til vitnet eller til noen vitnet står i et slikt forhold til som nevnt i § 122, eller

 • b) for at muligheten for et vitne til å delta skjult i etterforskningen av andre saker av den art som er nevnt foran, blir vesentlig vanskeliggjort.

Anonym vitneførsel kan besluttes bare dersom det er strengt nødvendig og det ikke medfører vesentlige betenkeligheter av hensyn til den siktedes forsvar.

Anonym vitneførsel kan gå ut på ett eller flere av følgende tiltak:

 • a) at vitnets navn ikke opplyses,

 • b) at det ikke gis andre opplysninger som kan føre til at vitnets identitet blir kjent, eller

 • c) at det settes i verk fysiske eller tekniske tiltak for å holde vitnets identitet hemmelig.

Dommere, lagrettemedlemmer, aktor, forsvarer eller advokat oppnevnt etter § 100 a og bistandsadvokat skal opplyses om vitnets navn og gjøres kjent med andre forhold som er av betydning for saken. Opplysningene skal likevel ikke gis til forsvareren dersom han motsetter seg det. Dersom det foreligger et særlig behov for å begrense kretsen av personer som kjenner vitnets identitet, kan retten etter begjæring fra statsadvokaten bestemme at lekdommere, lagrettemedlemmer, bistandsadvokat eller forsvarer ikke skal opplyses om vitnets navn eller gis andre opplysninger som kan føre til at vitnets identitet blir kjent.

De som får opplysninger etter tredje ledd, plikter å bevare taushet om alle opplysninger som kan føre til at vitnets identitet blir kjent. Avslår retten begjæringen om anonym vitneførsel, faller taushetsplikten bare bort når det er klart at påtalemyndigheten likevel vil føre vitnet under full identitet, jf. § 130. Polititjenestemenn som kjenner vitnets identitet, har tilsvarende taushetsplikt.

En avgjørelse under saksforberedelsen av om anonym vitneførsel skal tillates, treffes i lagmannsretten av tre fagdommere. I tingretten tar rettens leder avgjørelsen. Har statsadvokaten begjært at lekdommerne ikke skal opplyses om vitnets navn eller gis andre opplysninger som kan føre til at vitnets identitet blir kjent, treffes også avgjørelse under hovedforhandling av fagdommerne alene.

En kjennelse som tillater anonym vitneførsel, skal angi det saksforholdet som retten har funnet bevist som grunnlag for avgjørelsen. Retten skal også opplyse de grunner den har lagt vekt på ved avgjørelsen av om vilkårene i bestemmelsen her er oppfylt.

Retten kan beslutte at en person som nevnt i tredje ledd annet punktum skal forlate rettssalen under behandling av en begjæring om anonym vitneførsel, dersom statsadvokaten har begjært at vedkommende ikke skal opplyses om vitnets navn eller gis andre opplysninger som kan føre til at vitnets identitet blir kjent. Dette gjelder likevel bare i den utstrekning det er nødvendig for å forhindre at vitnets identitet blir kjent. Ved behandling av begjæring om anonym vitneførsel under saksforberedelsen gjelder § 284 første ledd annet punktum tilsvarende.

Dersom en kjennelse som tillater anonym vitneførsel omgjøres, kan vitnet ikke føres under full identitet, jf. § 130, med mindre vitnet samtykker til det.

§ 202 a nytt fjerde ledd skal lyde:

Reglene om sletting og sperring i § 216 g med tilhørende forskrifter gjelder tilsvarende så langt de passer.

§ 202 c nytt syvende ledd skal lyde:

Reglene om sletting og sperring i § 216 g med tilhørende forskrifter gjelder tilsvarende så langt de passer.

§ 216 c annet ledd skal lyde:

Dersom den telefon den mistenkte antas å ville bruke er tilgjengelig for et større antall personer, kan tillatelse til kommunikasjonskontroll bare gis når det foreligger særlige grunner. Det samme gjelder ved kontroll av telefon som tilhører advokat, lege, prest eller andre som erfaringsmessig fører samtaler av svært fortrolig art over telefon eller redaktør eller journalist, såfremt vedkommende ikke selv er mistenkt i saken. Første og annet punktum gjelder tilsvarende for andre kommunikasjonsanlegg.

§ 216 g skal lyde:

Opptak, kopier, notater eller annen gjengivelse fra kommunikasjonskontrollen som ikke er fremlagt som bevis i saken, skal slettes når saken er avgjort ved rettskraftig dom dersom de åpenbart er uten betydning for saken, og ellers sperres. Med sperring menes markering av materiale i den hensikt å begrense den fremtidige behandlingen av dette.

Dersom saken henlegges, skal materiale fra kommunikasjonskontrollen slettes etter at klagefristen i § 59 a er utløpt. Klages det over henleggelsesbeslutningen, skal sletting utsettes til etter at klagen er endelig avgjort. Påtalemyndigheten kan likevel beslutte at materialet i stedet skal sperres, dersom det er grunn til å regne med at siktede vil kreve erstatning i anledning av forfølgning eller at materialet kan få vesentlig betydning for senere etterforskning eller forebygging av en straffbar handling.

Opplysninger fra kommunikasjonskontrollen som retten etter §§ 117 til 120 er avskåret fra å motta forklaring om, og opplysninger fra personer som etter §§ 122 er fritatt fra forklaringsplikt, skal slettes så snart som mulig etter at det er fastslått at materialet omfatter slike opplysninger. Dette gjelder likevel ikke dersom vedkommende kan mistenkes for en straffbar handling som opplysningene kan ha betydning for.

Kongen kan ved forskrift gi nærmere bestemmelser om sletting og sperring av materiale fra kommunikasjonskontroll.

§ 216 i første ledd tredje punktum skal lyde:

Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysningene brukes

 • a) som ledd i etterforskningen av et straffbart forhold, herunder i avhør av de mistenkte,

 • b) som bevis for det straffbare forholdet som begrunnet kontrollen,

 • c) som bevis for et annet straffbart forhold som etter sin art kunne ha begrunnet den form for kommunikasjonskontroll som opplysningene stammer fra,

 • d) som bevis for et annet straffbart forhold som etter sin art ikke kunne ha begrunnet den form for kommunikasjonskontroll som opplysningene stammer fra, såfremt slik bruk etter sakens art og forholdene ellers ikke vil være et uforholdsmessig inngrep, og oppklaring av forholdet uten bruk av opplysningene i vesentlig grad ville ha blitt vanskeliggjort. Er det andre forholdet påtalt som en overtredelse som kunne ha begrunnet den form for kommunikasjonskontroll som opplysningene stammer fra, eller belyser opplysningene også et straffbart forhold som etter sin art kunne ha begrunnet slik kontroll, kan opplysningene uansett brukes som bevis,

 • e) for å forebygge at noen uskyldig blir straffet,

 • f) for å avverge en straffbar handling som kan medføre frihetsstraff, eller

 • g) for å gi opplysninger til kontrollutvalget.

§ 216 m fjerde ledd skal lyde:

Tillatelse til romavlytting kan bare gis for sted hvor det må antas at den mistenkte vil oppholde seg. Tillatelse til avlytting av offentlig sted eller annet sted som er tilgjengelig for et større antall personer, kan bare gis når det foreligger særlige grunner. Det samme gjelder ved avlytting av sted hvor advokat, lege, prest eller andre erfaringsmessig fører samtaler av svært fortrolig art eller av redaksjonslokale eller tilsvarende sted hvor redaktør eller journalist fører samtaler av yrkesmessig art, såfremt vedkommende ikke selv er mistenkt i saken. Romavlytting må innrettes slik at den i minst mulig grad fanger opp samtaler hvor den mistenkte ikke er part.

§ 242 skal lyde:

Mistenkte, hans forsvarer, fornærmede, etterlatte i lovbestemt rekkefølge og bistandsadvokaten skal på begjæring gis adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter såfremt det kan skje uten skade eller fare for etterforskingens øyemed eller for tredjemann. Innsyn i opptak, notater og andre dokumenter som inneholder opplysninger om eller fra bruk av tvangsmidler som nevnt i §§ 200 a, 202 a, 202 b, 202 c, 202 e, 208 a, 210 a, 210 c, 216 a, 216 b, 216 m og 222 d kan også nektes dersom innsyn kan skade etterforskingen av andre saker. Offentlig forsvarer kan ikke nektes adgang til dokumenter som fremlegges eller har vært fremlagt i rettsmøte, unntatt rettsmøte som holdes for å avsi kjennelse etter tredje ledd. Disse regler gjelder likevel ikke dokumenter som bør holdes hemmelig av hensyn til rikets sikkerhet eller forhold til fremmed stat.

Mistenktes forsvarer kan gis innsyn selv om mistenkte nektes innsyn etter første ledd. I så tilfelle plikter forsvareren å bevare taushet om opplysningene han får innsyn i.

Er det begjært anonym vitneførsel, jf. §§ 130 a eller 234 a, kan mistenkte eller fornærmede ikke få innsyn i opplysninger som kan føre til at vitnets identitet blir kjent. Avslår retten begjæringen, gjelder reglene i første ledd likevel bare dersom påtalemyndigheten fører vitnet under full identitet, jf. § 130. Forsvareren kan anke et avslag om innsyn etter første punktum på den siktedes vegne.

Blir adgang til dokumentene nektet, kan spørsmålet kreves avgjort ved kjennelse av retten.

Når det er flere mistenkte i en sak, gjelder retten for den enkelte mistenkte og hans forsvarer til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter, ikke dokumenter som bare gjelder andre mistenktes forhold.

Mistenkte har rett til å gjøre seg kjent med dokumenter fra andre saker i den utstrekning de er av betydning for avgjørelsen av skyld- eller straffespørsmålet i mistenktes sak.

Den som har fremmet et borgerlig krav i saken skal på begjæring gis adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter i den utstrekning det er nødvendig for at han skal kunne ivareta sine interesser i saken, og så fremt det kan skje uten skade eller fare for etterforskingens øyemed eller for tredjemann.

Kongen kan gi forskrifter om hvordan dokumentene skal gjøres tilgjengelig etter denne paragraf.

§ 242 a skal lyde:

Etter begjæring fra statsadvokaten skal den særskilte dommeren, jf. § 272 a, ved kjennelse beslutte at påtalemyndigheten kan nekte den mistenkte og forsvareren innsyn i opplysninger som påtalemyndigheten ikke vil påberope som bevis i saken, når det om innsyn gis, kan være fare for

 • a) en alvorlig forbrytelse mot noens liv, helse eller frihet,

 • b) at muligheten for en person til å delta skjult i etterforskningen av andre saker blir vesentlig vanskeliggjort,

 • c) at muligheten for politiet til å forebygge eller etterforske forbrytelser blir vesentlig vanskeliggjort fordi informasjon om andre saker eller om politiets metodebruk blir kjent,

 • d) at politiets samarbeid med et annet lands myndigheter blir vesentlig vanskeliggjort, eller

 • e) at identiteten til en person som har gitt opplysninger til politiet blir avslørt.

Unntak fra dokumentinnsyn kan bare besluttes dersom det er strengt nødvendig og det ikke medfører vesentlige betenkeligheter av hensyn til den mistenktes forsvar.

Første ledd gjelder tilsvarende for opplysninger som er fremlagt for retten som grunnlag for avgjørelse om bruk av tvangsmidler som nevnt i §§ 200 a, 202 c, 202 e, 208 a, 210 a, 210 c, 216 a, 216 b, 216 m og 222 d.

Bestemmelsen i § 130 a sjette ledd gjelder tilsvarende så langt den passer. Foreligger det rettskraftig kjennelse om at det skal gis innsyn i opplysninger som er begjært unntatt etter paragrafen her, kan påtalemyndigheten likevel nekte innsyn dersom den innstiller strafforfølgningen.

Retten kan ikke motta forklaring om innholdet i opplysninger som er unntatt fra innsyn etter denne paragrafen.

Retten kan bare omgjøre en kjennelse om å nekte innsyn etter paragrafen her, dersom det har kommet til nye opplysninger som tilsier at vilkårene for å nekte innsyn ikke lenger er oppfylt. Tredje ledd annet punktum gjelder tilsvarende. Rettens avgjørelse etter paragrafen her kan ikke brukes som ankegrunn.

Statsadvokatens begjæring etter første ledd og andre dokumenter knyttet til behandlingen av begjæringen inngår ikke i straffesaksdokumentene i den sak begjæringen knytter seg til, og skal ikke gjøres kjent for mistenkte og forsvareren. §§ 216 e annet ledd og 216 i første ledd første punktum gjelder tilsvarende. Kjennelsen skal meddeles den advokat som er særskilt oppnevnt etter § 100 a.

§ 248 første ledd nytt annet punktum skal lyde:

Begjæringen skal uttrykkelig angi eventuelle opplysninger som nevnt i straffeprosessloven § 216 i første ledd tredje punktum bokstav d første punktum, jf. § 216 m sjette ledd, og begrunne hvorfor vilkårene for å føre disse som bevis anses oppfylt.

§ 262 første ledd skal lyde:

Når påtalemyndigheten har besluttet å reise tiltale, sender den retten kopi av tiltalebeslutningen med oppgave over de bevis den vil føre. Bevisoppgaven skal uttrykkelig angi eventuelle opplysninger som nevnt i straffeprosessloven § 216 i første ledd tredje punktum bokstav d første punktum, jf. § 216 m sjette ledd, og begrunne hvorfor vilkårene for å føre disse som bevis anses oppfylt. Dersom påtalemyndigheten mener at saken bør behandles med fagkyndige meddommere, skal den samtidig opplyse om dette. Rettens leder kan om han finner behov for det, be om utlån av sakens dokumenter.

§ 262 fjerde ledd oppheves.

§ 264 skal lyde:

Samtidig med at tiltalebeslutningen går til forkynning for tiltalte, sender påtalemyndigheten kopi av tiltalebeslutningen og bevisoppgaven til forsvareren sammen med sakens dokumenter. Saksdokumentene kan sendes i kopi i stedet for i original. Er det sterke hensyn som taler mot å oversende saksdokumenter, kan de gjøres tilgjengelig for forsvareren på annen forsvarlig og hensiktsmessig måte.

Vil påtalemyndigheten begjære at et vitne forklarer seg anonymt, jf. §§ 130 a eller 234 a, skal det opplyses om dette i bevisoppgaven. Vitnets navn og andre opplysninger som kan føre til at vitnets identitet blir kjent, skal ikke nevnes. Avslår retten en begjæring om anonym vitneførsel, skal vitnets navn opplyses snarest mulig etter at avgjørelsen er rettskraftig dersom påtalemyndigheten likevel vil føre vitnet under full identitet, jf. § 130.

Dokumenter som inneholder opplysninger som det er nektet innsyn i etter reglene i § 242 a, skal ikke oversendes til forsvareren, med mindre grunnen til at det ble nektet innsyn er bortfalt. Inneholder dokumentene også opplysninger som forsvareren har krav på innsyn i, skal disse opplysningene gjøres tilgjengelige for forsvareren på en hensiktsmessig måte.

Dokumenter som bør holdes hemmelig av hensyn til rikets sikkerhet eller forhold til fremmed stat, har tiltalte og hans forsvarer bare krav på å gjøre seg kjent med i den utstrekning og på den måte som retten finner påkrevd for tiltaltes forsvar. Når særlige grunner taler for det, kan for øvrig påtalemyndigheten sette forbud mot at dokumentene blir lånt ut til tiltalte eller at de blir mangfoldiggjort.

Er det begjært anonym vitneførsel, jf. § 130 a eller § 234 a, kan den tiltalte ikke få innsyn i opplysninger som kan føre til at vitnets identitet blir kjent. Avslår retten begjæringen, gjelder reglene i første og annet ledd bare dersom påtalemyndigheten likevel fører vitnet under full identitet, jf. § 130. Forsvareren kan anke et avslag om innsyn etter første punktum på den tiltaltes vegne.

Dokumentinnsyn kan også nektes på de vilkår som er fastsatt i § 242 a første ledd. Reglene i § 242 a annet til sjette ledd gjelder tilsvarende.

Er det flere tiltalte i en sak, har én forsvarer ikke rett til å få oversendt dokumenter som bare gjelder andre tiltaltes forhold.

Tiltalte har rett til å gjøre seg kjent med dokumenter fra andre saker i den utstrekning de er av betydning for avgjørelsen av skyld- eller straffespørsmålet i tiltaltes sak.

§ 267 første ledd tredje punktum skal lyde:

Reglene i § 242 femte ledd og § 264 annet, femte og sjette ledd gjelder tilsvarende.

§ 272 a annet ledd oppheves.

Nåværende tredje ledd blir nytt annet ledd.

Nytt annet ledd annet punktum skal lyde:

Den særskilte dommerens beslutning om ikke å omgjøre en kjennelse, kan ikke ankes.

§ 292 a skal lyde:

Etter begjæring fra aktor skal den særskilte dommeren, jf. § 272 a, ved kjennelse beslutte at et vitne ikke skal forklare seg om forhold som påtalemyndigheten ikke vil påberope som bevis i saken, når det om forklaring gis, kan være fare for

 • a) en alvorlig forbrytelse mot noens liv, helse eller frihet,

 • b) at muligheten for en person til å delta skjult i etterforskningen av andre saker blir vesentlig vanskeliggjort,

 • c) at muligheten for politiet til å forebygge eller etterforske forbrytelser blir vesentlig vanskeliggjort fordi informasjon om andre saker eller om politiets metodebruk blir kjent,

 • d) at politiets samarbeid med et annet lands myndigheter blir vesentlig vanskeliggjort, eller

 • e) at identiteten til en person som har gitt opplysninger til politiet blir avslørt.

Bevisavskjæring kan bare besluttes dersom det er strengt nødvendig og det ikke medfører vesentlige betenkeligheter av hensyn til den siktedes forsvar.

Første ledd gjelder tilsvarende for vitneforklaring om forhold som kan røpe opplysninger som er fremlagt for retten som grunnlag for avgjørelse om bruk av tvangsmidler som nevnt i §§ 200 a, 202 c, 202 e, 208 a, 210 a, 210 c, 216 a, 216 b, 216 m og 222 d.

Reglene i § 242 a tredje til sjette ledd gjelder tilsvarende så langt de passer.

§ 314 annet ledd annet punktum skal lyde:

§ 264 annet ledd gjelder tilsvarende.

II

I lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene gjøres følgende endringer:

§ 125 nytt tredje ledd skal lyde:

Muntlige forhandlinger om bevisavskjæring av opplysninger som nevnt i straffeprosessloven § 216 i første ledd tredje punktum bokstav d første punktum, jf. § 216 m sjette ledd, skal holdes for lukkede dører.

§ 128 nytt annet punktum skal lyde:

Ved muntlige forhandlinger om bevisavskjæring av opplysninger som nevnt i straffeprosessloven § 216 i første ledd tredje punktum bokstav d første punktum, jf. § 216 m sjette ledd, skal de tilstedeværende bevare taushet om det som fremkommer der, frem til det eventuelt avsies kjennelse som tillater opplysningene ført som bevis.

§ 130 nytt fjerde ledd skal lyde:

Kjennelse som forbyr bruk av opplysninger som nevnt i straffeprosessloven § 216 i første ledd tredje punktum bokstav d første punktum, jf. § 216 m sjette ledd, som bevis, kan bare gjengis offentlig i anonymisert form.

III

Ikrafttredelses- og overgangsregler

 • 1. Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelser til forskjellig tid.

 • 2. Kongen kan gi nærmere overgangsregler.

Presidenten: Det voteres over komiteens innstilling til I, § 216 i første ledd tredje punktum.

Venstre har varslet at de ønsker å stemme imot.

Votering:Voteringstavlene viste at det var avgitt 81 stemmer for og 1 stemme mot komiteens innstilling.(Voteringsutskrift kl. 20.15.37)

Presidenten: Det er avgitt for få stemmer til at vi har et gyldig vedtak i Stortinget. Dermed foreslår presidenten at vi tar voteringen på nytt.

Etter de signaler som er gitt, tyder det på at alle utenom Venstres representant vil stemme for, men vi må ha et gyldig stortingsvedtak, så voteringen tas på nytt.

Det voteres over komiteens innstilling til I, § 216 i første ledd tredje punktum.

Votering:Komiteens innstilling ble med 93 stemmer mot 1 stemme bifalt.(Voteringsutskrift kl. 20.16.28)

Presidenten: Det voteres over komiteens innstilling til de øvrige paragrafer under I, unntatt § 28 fjerde ledd, og II og III.

Votering:Komiteens innstilling til de øvrige paragrafer under I, unntatt § 28 fjerde ledd, og II og III ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet.

Votering:Lovens overskrift og loven i sin helhet ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Lovvedtaket vil bli satt opp til annen gangs behandling i et senere møte i Stortinget.