Stortinget - Møte torsdag den 13. juni 2013 kl. 9

Dato: 13.06.2013

Dokumenter:

(Innst. 424 S (2012–2013), jf. Meld. St. 27 (2012–2013))

Sak nr. 23 [17:33:04]

Innstilling fra finanskomiteen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2012

Votering i sak nr. 23

Presidenten: Under debatten er det satt fram i alt fem forslag. Det er:

  • forslagene nr. 1 og 2, fra Jørund Rytman på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre

  • forslag nr. 3, fra Jørund Rytman på vegne av Fremskrittspartiet

  • forslagene nr. 4 og 5, fra Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti

Det voteres først over forslag nr. 5, fra Kristelig Folkeparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen foreta en ny og mer grundig gjennomgang av muligheten for å utvikle etiske retningslinjer for statsobligasjoner, hvor åpenhetskriterier hos utstederlandene ligger til grunn.»

Venstre har varslet at de støtter forslaget.

Votering:Forslaget fra Kristelig Folkeparti ble med 87 mot 6 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 20.26.14)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 3, fra Fremskrittspartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for en utredning og vurdering av oljefondets forvaltningsstrategi, samt hvorvidt man skal utvide investeringsuniverset til også å omfatte andre investeringsobjekter.»

Votering:Forslaget fra Fremskrittspartiet ble med 73 mot 21 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 20.26.29)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 4, fra Kristelig Folkeparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å opprette et investeringsfond med formål å investere i bedrifter og prosjekter innenfor energi- og miljøsektoren, med spesiell vekt på nyskapende og miljøvennlig energiteknologi. Fondet må gjennom sin virksomhet underbygge Norges posisjon som energinasjon.»

Fremskrittspartiet og Venstre har varslet at de støtter forslaget.

Votering:Forslaget fra Kristelig Folkeparti ble med 66 mot 28 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 20.26.48)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 1 og 2, fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med neste evaluering av Statens pensjonsfond utland foreta en utredning av alternative måter å organisere fondet på, herunder spørsmålet om etablering av egen pengepolitisk komité i Norges Bank slik at Hovedstyret i større grad kan konsentrere kompetansen om kapitalforvaltning eller en modell hvor forvaltningen av SPU skilles fra Norges Bank, samt om det i fortsettelsen skal være ett eller flere fond.»

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å opprette et investeringsprogram innen Statens pensjonsfond utland (SPU), med samme krav til forvaltningen som andre investeringer i SPU, med formål å investere i bærekraftige bedrifter og prosjekter i fattige land og fremvoksende markeder, med en målsetting om samlet investeringsramme opp til 10 mrd. kroner.»

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre ble med 51 mot 43 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 20.27.09)Komiteen hadde innstilt:

Meld. St. 27 (2012–2013) – om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2012 – vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.