Stortinget - Møte torsdag den 13. juni 2013 kl. 9

Dato: 13.06.2013

Dokumenter: (Lovvedtak 99 (2012–2013), jf. Innst. 438 L (2012–2013) og Prop. 169 L (2012–2013))

Sak nr. 37

Stortingets vedtak til lov om endring i straffeprosessloven