Stortinget - Møte torsdag den 20. juni 2013 kl. 09

Dato: 20.06.2013

Dokumenter: (Innst. 509 S (2012–2013), jf. Prop. 175 S (2012–2013))

Sak nr. 15 [18:19:29]

Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om E6 Halselv–Møllnes i Finnmark – styrings- og kostnadsramme

Talere

Votering i sak nr. 15

Jan-Henrik Fredriksen (FrP) [18:20:07]: (ordfører for saken): Det er en enstemmig komité som ønsker å gi sin tilslutning til utbygging av E6 Alta vest. Det er en totalstrekning på 13 km hvor det inngår bygging av to tunneler på til sammen 3,6 km. Prosjektet vil som sådan forkorte E6 med om lag 2 km vei, og som sagt er det en enstemmig komité som står bak innstillingen.

Anne Marit Bjørnflaten (A) [18:20:58]: Som saksordføreren redegjorde for, er det en enstemmig innstilling i denne saken. Jeg er veldig glad for at vi fikk behandlet saken før sommeren og at komiteen var så fleksibel og smidig, for ellers ville vi fått stopp i byggingen av prosjektet.

Grunnen til at jeg tar ordet i denne saken, er merknadene fra opposisjonspartiene når det gjelder antallet anbud som har vært benyttet på denne strekningen.

Konklusjonen som opposisjonspartiene trekker, er slett ikke den konklusjonen og de erfaringene som Statens vegvesen og de øvrige aktørene som står bak denne utbyggingen, har i denne saken. Tvert imot har de veldig god erfaring med at det har vært så mange anbud på denne strekningen, for dette har gitt muligheten til å bruke både lokal, nasjonal og internasjonal kompetanse. Nå er det jo som kjent noen problemer knyttet til det ene internasjonale selskapet som er inne, men det er veldig gode erfaringer. Det har gitt stor konkurranse om de enkelte prosjekter, og det har gitt store lokale ringvirkninger at så mange lokale entreprenører har hatt muligheten til å delta i denne utbyggingen. Både næringslivet og bransjeorganisasjonene i området er fornøyde. Dette har også ført til en besparelse, men det har ikke tatt lengre tid eller hatt konsekvenser for tempoet.

Jeg mener at nettopp denne saken er et godt eksempel på hvor viktig det er å bruke ulike kontraktstrategier for ulike samferdselsprosjekter. Nå skal jeg ikke dra opp igjen debatten vi hadde på tirsdag i forbindelse med NTP. Den var både lang og omfattende. Men jeg vil likevel anbefale opposisjonen å innta en litt mer dynamisk og fleksibel tilnærming til ulike samferdselsprosjekter.

Presidenten: Som representanten Bjørnflaten var inne på, var NTP-debatten på tirsdag.

Jan-Henrik Fredriksen (FrP) [18:23:26]: Jeg registrerer at vi er uenige i så måte i saken, men når det gjelder saksframlegget, er det en enstemmig komité som legger det fram.

Jeg tenkte så at jeg ville benytte anledningen til å ønske alle mine kolleger en riktig god sommer!

Presidenten: Det var en bra avslutning på sak nr. 15.

Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 15.

Votering i sak nr. 15

Komiteen hadde innstilt:

Samferdselsdepartementet får fullmakt til å gjennomføre prosjektet E6 Halselv–Møllnes innafor ei kostnadsramme på 992 mill. kroner.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.