Stortinget - Møte torsdag den 20. juni 2013 kl. 09

Dato: 20.06.2013

Dokumenter:

(Innst. 460 S (2012–2013), jf. Prop. 140 S (2012–2013))

Sak nr. 5 [15:25:05]

Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om samtykke til inngåelse av avtale mellom Norge og EU om vilkårene for Norges deltagelse i Det europeiske støttekontoret på asylfeltet (EASO)

Votering i sak nr. 5

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker til inngåelse av avtale mellom Norge og EU om vilkårene for Norges deltakelse i Det europeiske støttekontoret på asylfeltet (EASO).

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.