Stortinget - Møte fredag den 21. juni 2013 kl. 09

Dato: 21.06.2013

Dokumenter:

(Lovvedtak 113 (2012–2013), jf. Innst. 475 L (2012–2013) og Prop. 150 LS (2012–2013))

Sak nr. 1 [09:01:49]

Stortingets vedtak til lov om endringar i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v.