Stortinget - Møte fredag den 21. juni 2013 kl. 09

Dato: 21.06.2013

Dokumenter:

(Lovvedtak 128 (2012–2013), jf. Innst. 468 L (2012–2013) og Prop. 142 L (2012–2013))

Sak nr. 16 [09:01:49]

Stortingets vedtak til lov om endringer i medieeierskapsloven