Stortinget - Møte tirsdag den 10. desember 2013 kl. 9

Dato: 10.12.2013

Dokumenter: (Lovvedtak 21 (2013–2014), jf. Innst. 4 L (2013–2014), Prop. 1 LS (2013–2014) og Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013–2014))

Sak nr. 29 [19:06:31]

Stortingets vedtak til lov om endring i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)