Vedtak til lov om endring i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

I Stortingets møte 5. desember 2013 ble det gjort slikt

vedtak til lov om endring i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

I

I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) gjøres følgende endring:

§ 6-50 femte ledd annet punktum skal lyde:

Det gis maksimalt fradrag for gaver etter denne paragraf med til sammen 16.800 kroner årlig.

II

Endringen under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2014.

Olemic Thommessen
president