Stortinget - Møte tirsdag den 10. desember 2013 kl. 9

Dato: 10.12.2013

Dokumenter: (Lovvedtak 22 (2013–2014), jf. Innst. 4 L (2013–2014), Prop. 1 LS (2013–2014) og Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013–2014))

Sak nr. 30 [19:06:36]

Stortingets vedtak til lov om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)