Stortinget - Møte tirsdag den 10. desember 2013 kl. 9

Dato: 10.12.2013

Dokumenter: (Lovvedtak 23 (2013–2014), jf. Innst. 35 L (2013–2014) og Prop. 199 L (2012–2013))

Sak nr. 31 [19:06:41]

Stortingets vedtak til lov om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering i sakene nr. 9–31

Presidenten: Når det gjelder sakene nr. 9–31, er de andre gangs lovbehandling og gjelder lovvedtakene 1–23.

Det foreligger ingen anmerkninger til noen av lovvedtakene. Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved andre gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.