Stortinget - Møte onsdag den 11. desember 2013 kl. 11

Dato: 11.12.2013
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [11:00:57]

  Innstilling fra næringskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2014, kapitler under Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet (rammeområdene 9, 10 og 11) ((Innst. 8 S (2013–2014), jf. Prop. 1 S (2013–2014) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014)))

 • Sak nr. 2 [11:01:20]

  Innstilling frå næringskomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2013 under Nærings- og handelsdepartementet ((Innst. 54 S (2013–2014), jf. Prop. 19 S (2013–2014), unntatt kap. 2426 og 5613))

 • Sak nr. 3 [11:01:35]

  Innstilling fra næringskomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2013 under Fiskeri- og kystdepartementet ((Innst. 61 S (2013–2014), jf. Prop. 11 S (2013–2014), kap. 1030, 1050 og 4030))

 • Sak nr. 4 [11:01:53]

  Innstilling fra næringskomiteen om endringar i statsbudsjettet 2013 under Landbruks- og matdepartementet ((Innst. 53 S (2013–2014), jf. Prop. 17 S (2013–2014)))

 • Sak nr. 5 [15:09:15]

  Interpellasjon fra representanten Karin Andersen til helse- og omsorgsministeren:
  «Medisiner er et stort gode når man er syk eller har smerter. Men feilbruk kan gi alvorlige bivirkninger og sykdommer, også med lave doser som skrives ut av leger. Flere hundre tusen mennesker får hvert år såkalte B-preparater av legen til hjelp mot akutte ryggplager, søvnproblemer, angst, sorg og uro o.l. De såkalte B-preparatene er ment til kortvarig bruk, men skrives ofte ut i for lang tid. Bivirkninger og medikamentavhengighet kan gi ny psykisk eller fysisk sykdom som igjen kan bli medisinert. Mange blir syke av for mye medisin. Det må hindres. Medikamentavhengige faller ofte mellom tiltak for rusmiddelavhengige og psykisk helsevern. Kunnskap, behandlingstilbud og rutiner for å forebygge er ikke gode nok. Kunnskap i legeutdannelsen, særlige behandlingstilbud, rett og plikt for apotekene til å melde uforsvarlig utskriving, er aktuelle tiltak.
  Vil statsråden ta initiativ til dette?»

 • Sak nr. 6 [16:03:41]

  Interpellasjon fra representanten Jan Bøhler til helse- og omsorgsministeren:
  «Helseforetakene Ahus og Oslo universitetssykehus, OUS, står overfor store utfordringer som uttrykkes i rapporter om korridorpasienter, ventelister, uro blant ansatte og ledelse, kritikk fra fylkeslege og helsetilsyn m.m. Mye av dette henger sammen med at kapasiteten presses på grunn av en befolkningsøkning som er mye større enn man la til grunn da foretaksområdene ble planlagt. For eksempel vil OUS anslagsvis ha 100 000 flere i sitt område i 2025 enn det som var vekstprognosen i 2005. På samme måte har man innen Ahus fortsatt problemer med manglende kapasitet, selv om en rekke tiltak er gjennomført. Det er pr. i dag ingen avklart plan for hvordan OUS og Ahus skal møte det raskt økende kapasitetsbehovet framover. Det har bl.a. vært diskutert bygging av et nytt samlet OUS i Gaustad-området, endringer i opptaksområdene og igjen å ta i bruk Aker som lokalsykehus.
  Hvordan vil statsråden møte disse utfordringene i hovedstadsregionen?»

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 17.33.