Stortinget - Møte onsdag den 11. desember 2013 kl. 11

Dato: 11.12.2013

Dokumenter: (Innst. 8 S (2013–2014), jf. Prop. 1 S (2013–2014) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014))

Sak nr. 1 [11:00:57]

Innstilling fra næringskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2014, kapitler under Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet (rammeområdene 9, 10 og 11)

Votering i sak nr. 1

Presidenten: Under debatten har Else-May Botten satt fram ett forslag, forslag nr. 1, på vegne av Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen foreta en grundig gjennomgang av eiendomsporteføljen i Entra og orientere Stortinget på egnet måte før gjeldende fullmakt til å børsnotere og/eller selge inntil ⅔ av aksjene i Entra kan benyttes.»

Sosialistisk Venstreparti har varslet at de vil støtte forslaget.

Votering:Forslaget fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet ble med 60 mot 44 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 17.30.32)Komiteen hadde innstilt:

A

Rammeområde 9

(Næring)

I

På statsbudsjettet for 2014 bevilges under:

Utgifter
900Nærings- og fiskeridepartementet
1Driftsutgifter326 701 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres66 765 000
30Miljøtiltak Søve, kan overføres20 500 000
70Tilskudd til internasjonale organisasjoner31 200 000
72Tilskudd til beredskapsordninger3 600 000
73Tilskudd til Ungt Entreprenørskap12 600 000
75Tilskudd til særskilte prosjekter, kan overføres20 100 000
901Patentstyret
1Driftsutgifter242 800 000
902Justervesenet
1Driftsutgifter120 000 000
21Spesielle driftsutgifter2 400 000
903Norsk akkreditering
1Driftsutgifter39 700 000
904Brønnøysundregistrene
1Driftsutgifter309 000 000
22Forvaltning av Altinn-løsningen, kan overføres230 200 000
905Norges geologiske undersøkelse
1Driftsutgifter186 200 000
21Spesielle driftsutgifter74 000 000
906Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
1Driftsutgifter28 300 000
30Sikrings- og miljøtiltak, kan overføres6 500 000
31Miljøtiltak Løkken, kan overføres35 000 000
909Tiltak for sysselsetting av sjøfolk
73Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning1 700 000 000
910Sjøfartsdirektoratet
1Driftsutgifter373 000 000
911Konkurransetilsynet
1Driftsutgifter87 165 000
23Klagenemnda for offentlige anskaffelser10 310 000
913Standardisering
70Tilskudd29 000 000
914Klagenemnda for industrielle rettigheter
1Driftsutgifter5 800 000
922Romvirksomhet
50Norsk Romsenter58 300 000
70Kontingent i European Space Agency (ESA)147 500 000
71Internasjonal romvirksomhet309 700 000
72Nasjonale følgemidler, kan overføres33 400 000
73EUs romprogrammer258 500 000
74Nasjonal infrastruktur og tekniske aktiviteter, kan overføres19 100 000
924Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer
70Tilskudd54 900 000
930Norsk Design- og Arkitektursenter
70Tilskudd75 200 000
934Internasjonaliseringstiltak
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres13 000 000
73Støtte ved kapitalvareeksport375 000 000
937Svalbard Reiseliv AS
71Tilskudd2 100 000
950Forvaltning av statlig eierskap
21Spesielle driftsutgifter25 700 000
953Kings Bay AS
70Tilskudd27 500 000
960Raufoss ASA
71Refusjon for miljøtiltak8 300 000
2421Innovasjon Norge
50Innovasjon – prosjekter, fond235 200 000
70Bedriftsutvikling og administrasjon351 650 000
71Reiseliv, nettverks- og kompetanseprogrammer, kan overføres405 000 000
72Forsknings- og utviklingskontrakter, kan overføres285 000 000
75Marint verdiskapingsprogram20 000 000
76Miljøteknologi, kan overføres173 400 000
78Administrasjonsstøtte for distriktsrettede såkornfond4 200 000
2429Eksportkreditt Norge AS
70Tilskudd105 000 000
71Viderefakturerte utgifter200 000
2460Garanti-instituttet for eksportkreditt
24Driftsresultat:
1 Driftsinntekter-143 000 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning143 000 0000
Totale utgifter6 948 691 000
Inntekter
3900Nærings- og fiskeridepartementet
1Refusjoner10 000
2Ymse inntekter306 000
3901Patentstyret
5Inntekt av informasjonstjenester7 250 000
7Inntekter knyttet til NPI5 200 000
8Gebyrer immaterielle rettigheter41 100 000
3902Justervesenet
1Gebyrinntekter70 800 000
3Inntekter fra salg av tjenester11 200 000
4Oppdragsinntekter2 400 000
3903Norsk akkreditering
1Gebyrinntekter og andre inntekter33 000 000
3904Brønnøysundregistrene
1Gebyrinntekter500 000 000
2Refusjoner, oppdragsinntekter og andre inntekter31 000 000
3Refusjoner og inntekter knyttet til forvaltning av Altinn-løsningen57 000 000
3905Norges geologiske undersøkelse
1Oppdragsinntekter27 000 000
2Tilskudd til samfinansieringsprosjekter47 000 000
3906Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
1Leie av bergrettigheter og eiendommer100 000
2Behandlingsgebyrer700 000
3910Sjøfartsdirektoratet
1Gebyrer for skip og flyttbare innretninger i NOR153 000 000
2Maritime personellsertifikater12 400 000
3Diverse inntekter3 500 000
4Gebyrer for skip i NIS39 400 000
5Overtredelsesgebyrer og tvangsmulkt4 500 000
3911Konkurransetilsynet
4Klagegebyr2 049 000
3914Klagenemnda for industrielle rettigheter
1Gebyrer500 000
3961Selskaper under NHDs forvaltning
70Garantiprovisjon, Statkraft SF2 112 000
71Garantiprovisjon, Eksportfinans ASA9 000 000
5325Innovasjon Norge
50Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning5 000 000
52Tilbakeføring av tapsfondsmidler100 000 000
70Låneprovisjoner57 200 000
5329Eksportkreditt Norge AS
70Gebyrer m.m.40 000 000
5460Garanti-instituttet for eksportkreditt
71Tilbakeføring fra Gammel alminnelig ordning13 300 000
5614Renter fra Garanti-instituttet for eksportkreditt
80Renter100 000
5629Renter fra eksportkredittordningen
80Renter1 150 000 000
5650Renter på lån fra Nærings- og handelsdepartementet
81Renter på lån til Secora AS4 000 000
82Renter på lån til Nofima AS904 000
Totale inntekter2 431 031 000

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2014 kan:

kap. 900 postene 1 og 21kap. 3900 post 2
kap. 901 post 1kap. 3901 postene 5, 7 og 8
kap. 902 post 1kap. 3902 postene 1 og 3
kap. 902 post 21kap. 3902 post 4
kap. 903 post 1kap. 3903 post 1
kap. 904 post 1kap. 3904 post 2
kap. 904 post 22kap. 3904 post 3
kap. 905 post 21kap. 3905 postene 1 og 2
kap. 910 post 1kap. 3910 post 3
kap. 911 post 23kap. 3911 post 1

III

Fullmakt til å overskride

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2014 kan:

 • 1. overskride bevilgningen under kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap, post 21 Spesielle driftsutgifter, til dekning av meglerhonorarer og utgifter til faglig bistand ved salg av statlige aksjeposter, samt andre endringer som kan få betydning for eierstrukturen i selskapene.

 • 2. overskride bevilgningen under kap. 960 Raufoss ASA, post 71 Refusjon for miljøtiltak, innenfor gitt garantiramme på 124 mill. kroner.

IV

Fullmakt til å utgifts- og inntektsføre uten bevilgning

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2014 kan:

 • 1. utgifts-/inntektsføre ut-/innbetalinger knyttet til garantiansvar overfor Eksportfinans ASA uten bevilgning, under kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap, post 70 Utbetaling – garantiordning, Eksportfinans ASA, og kap. 3950 Forvaltning av statlig eierskap, post 87 Innbetaling – garantiordning, Eksportfinans ASA, innenfor gitt garantiramme på 750 mill. kroner.

 • 2. utgiftsføre/inntektsføre uten bevilgning valutakurstap og valutakursgevinst i eksportkredittordningen under henholdsvis kap. 2429 Eksportkreditt Norge AS, post 89 Valutatap og kap. 5329 Eksportkreditt Norge AS, post 89 Valutagevinst.

 • 3. inntektsføre følgende innbetalinger i statsregnskapet uten bevilgning:

 • a. gebyrinntekter fra lån til SAS-konsernet under kap. 3950 Forvaltning av statlig eierskap, post 71 Gebyrinntekter fra lån til SAS-konsernet.

 • b. renteinntekter fra lån til SAS-konsernet under kap. 5650 Renter på lån fra Nærings- og fiskeridepartementet, post 80 Renter på lån til SAS-konsernet.

V

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2014 kan:

 • 1. gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
2421Innovasjon Norge
72Forsknings- og utviklingskontrakter100 mill. kroner
 • 2. gi tilsagn om tilskudd på 125,19 mill. euro i tillegg til eksisterende bevilgning for å delta i de frivillige programmene til Den europeiske romorganisasjonen ESA. Samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar skal likevel ikke overstige 162,17 mill. euro.

 • 3. gi tilsagn om likviditetslån til SAS-konsernet innenfor en ramme på 500,5 mill. svenske kroner i perioden fram til 31. mars 2015.

VI

Fullmakt til å inngå forpliktelser utover gitt

bevilgning i forbindelse med kjøp av utredninger og lignende

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2014 kan inngå forpliktelser for inntil 7,5 mill. kroner til utredninger og lignende ut over bevilgning under kap. 900 Nærings- og fiskeridepartementet, post 21 Spesielle driftsutgifter.

VII

Garantifullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2014 kan gi:

 • 1. Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier for inntil 40 mill. kroner for lån til realinvesteringer og driftskapital, men slik at total ramme for nytt og gammelt ansvar ikke overstiger 138 mill. kroner.

 • 2. Innovasjon Norge fullmakt til å reetablere en garantiavtale med Norges Råfisklag i 2014, på følgende vilkår:

 • a. Samlet ramme for garantiavtalen kan være på inntil 320 mill. kroner, hvorav Innovasjon Norge kan forplikte for inntil 240 mill. kroner (75 prosent).

 • b. Tapsavsetning skal være en tredjedel av Innovasjon Norges andel av garantiavtalen, og dekkes innenfor tidligere bevilget tapsavsetning.

 • c. Ubenyttede tapsavsetninger innbetales til statskassen etter utløpet av den utvidede avtaleperioden 31. desember 2014.

 • 3. Garanti-instituttet for eksportkreditt fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme for nye garantier og gammelt ansvar på 145 000 mill. kroner ved eksport til og investeringer i utlandet innenfor Alminnelig garantiordning og inkludert Gammel alminnelig ordning. Garantivirksomheten skal finne sted innenfor de rammer som «Arrangement on Officially Supported Export Credits» setter. Alminnelig garantiordning skal drives i balanse på lang sikt. Nærings- og fiskeridepartementet kan gi utfyllende bestemmelser om gjennomføringen av dette vedtaket.

 • 4. Garanti-instituttet for eksportkreditt fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme for nye garantier og gammelt ansvar på 3 150 mill. kroner ved eksport til og investeringer i utviklingsland, men likevel slik at rammen ikke overskrider sju ganger det til enhver tid innestående beløp på ordningens grunnfond. Garantivirksomheten skal finne sted innenfor de rammer som «Arrangement on Officially Supported Export Credits» setter. Virksomheten skal drives i balanse på lang sikt, gitt bevilgninger til grunnfondet. Nærings- og fiskeridepartementet kan i samråd med Utenriksdepartementet gi utfyllende bestemmelser om gjennomføringen av dette vedtaket.

 • 5. Garanti-instituttet for eksportkreditt fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar på 5 000 mill. kroner ved byggelån innenfor skipsbyggingsindustrien. Ordningen skal drives i balanse på lang sikt. Nærings- og fiskeridepartementet kan gi utfyllende bestemmelser om gjennomføringen av dette vedtaket.

 • 6. Garanti-instituttet for eksportkreditt fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme på 20 000 mill. kroner ved etablering av langsiktige kraftkontrakter i kraftintensiv industri. Nærings- og fiskeridepartementet kan gi utfyllende bestemmelser om gjennomføringen av dette vedtaket.

VIII

Dekning av forsikringstilfeller

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2014 kan:

 • 1. gi tilsagn til Institutt for energiteknikk og Statsbygg om dekning av forsikringsansvar for inntil 80 000 000 euro overfor tredjeperson for instituttets og Statsbyggs ansvar etter lov 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergivirksomhet, kapittel III.

 • 2. inngå avtaler om forsikringsansvar under beredskapsordningen for statlig varekrigsforsikring innenfor en totalramme for nye tilsagn og gammelt ansvar på 2 000 mill. kroner.

IX

Utlånsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2014 kan:

 • 1. gi Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om nye landsdekkende innovasjonslån innenfor en ramme på 500 mill. kroner.

 • 2. gi Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om nye lån under lavrisikolåneordningen innenfor en ramme på 2 500 mill. kroner.

 • 3. gi Eksportkreditt Norge AS fullmakt til å gi tilsagn om lån i tråd med selskapets og eksportfinansieringsordningens formål uten en øvre ramme.

X

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser knyttet til miljøtiltak

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2014 kan pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for inntil 190 mill. kroner til gjennomføring av pålagte miljøtiltak på Løkken.

XI

Fullmakt til å bortfeste

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2014 kan bortfeste hjemfalte gruveeiendommer til museale formål vederlagsfritt.

XII

Endring i statlige eierposter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2014 kan:

 • 1. selge aksjene i SAS AB i forbindelse med en industriell løsning.

 • 2. redusere statens eierandel i SAS AB ned til 10,0 pst. ved framtidige konverteringer av obligasjonslån til aksjekapital i selskapet.

 • 3. konvertere det ansvarlige lånet til Secora AS til egenkapital innen utløpet av lånets løpetid.

 • 4. selge samtlige aksjer i Entra Holding AS.

 • 5. selge, med oppgjør i kontanter og/eller aksjer i et annet selskap i samme bransje, samtlige av statens aksjer i Cermaq ASA som en del av en industriell løsning.

 • 6. selge samtlige aksjer i Mesta AS.

XIII

Fullmakt til å forvalte lån

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2014 kan forvalte likviditetslånet til SAS-konsernet innenfor markedsmessige rammer, herunder til å gi sin tilslutning til endringer i låneavtalen og til å innvilge og sette vilkår for eventuelle endringer i lånebetingelser.

B

Rammeområde 10

(Fiskeri)

I

På statsbudsjettet for 2014 bevilges under:

Utgifter
917Fiskeridirektoratet
1Driftsutgifter361 380 000
21Spesielle driftsutgifter7 780 000
919Diverse fiskeriformål
60Tilskudd til kommuner180 000 000
71Sosiale tiltak, kan overføres2 070 000
72Tilskudd til sikkerhetsopplæring for fiskere7 000 000
74Erstatninger, kan overføres2 140 000
75Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene, kan overføres39 000 000
79Informasjon ressursforvaltning, kan overføres930 000
Totale utgifter600 300 000
Inntekter
3917Fiskeridirektoratet
1Refusjoner og diverse inntekter109 000
5Saksbehandlingsgebyr17 274 000
6Forvaltningssanksjoner932 000
13Inntekter vederlag oppdrettskonsesjoner450 000 000
22Inntekter ordningen fiskeforsøk og veiledning7 790 000
Totale inntekter476 105 000

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2014 kan:

 • 1. overskride bevilgningen under kap. 917 post 21 mot tilsvarende merinntekter under kap. 3917 post 22.

 • 2. overskride bevilgningen på kap. 919 post 60 med 40 pst. av merinntekt under kap. 3917 post 13.

C

Rammeområde 11

(Landbruk)

I

På statsbudsjettet for 2014 bevilges under:

Utgifter
1100Landbruks- og matdepartementet
1Driftsutgifter143 477 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres1 069 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold – ordinære forvaltningsorganer, kan overføres, kan nyttes under post 502 926 000
50Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold – forvaltningsorganer med særskilte fullmakter272 000
1112Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet
50Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Veterinærinstituttet87 998 000
51Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Bioforsk62 823 000
52Støtte til fagsentrene, Bioforsk16 873 000
1115Mattilsynet
1Driftsutgifter1 205 073 000
22Reguleringspremie til kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser12 600 000
71Tilskudd til erstatninger, overslagsbevilgning4 200 000
1138Støtte til organisasjoner m.m.
70Støtte til organisasjoner, kan overføres25 603 000
71Internasjonalt skogpolitisk samarbeid – organisasjoner og prosesser, kan overføres4 037 000
1139Genressurser, miljø- og ressursregistreringer
70Tilskudd til miljø- og ressurstiltak, kan overføres15 898 000
71Tilskudd til genressursforvaltning, kan overføres22 027 000
1141Kunnskapsutvikling m.m. innen miljø- og næringstiltak i landbruket
50Næringsøkonomisk dokumentasjon og analyse24 743 000
52Kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling om arealressurser, skog og landskap100 888 000
1143Statens landbruksforvaltning
1Driftsutgifter184 880 000
60Tilskudd til veterinærdekning132 449 000
72Erstatninger, overslagsbevilgning302 000
73Tilskudd til erstatninger m.m. ved tiltak mot dyre- og plantesykdommer, overslagsbevilgning45 610 000
75Kompensasjon til dyreeiere som blir pålagt beitenekt1 000 000
1144Regionale og lokale tiltak i landbruket
77Regionale og lokale tiltak i landbruket, kan overføres6 610 000
1147Statens reindriftsforvaltning
1Driftsutgifter44 840 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres7 289 000
70Tilskudd til fjellstuer750 000
71Omstillingstiltak i Indre Finnmark, kan overføres9 520 000
82Radioaktivitetstiltak, kan overføres2 500 000
1148Naturskade – erstatninger
71Naturskade, erstatninger, overslagsbevilgning185 700 000
1149Verdiskapings- og utviklingstiltak i skogbruket
51Tilskudd til Utviklingsfondet for skogbruket3 497 000
71Tilskudd til verdiskapingstiltak i skogbruket, kan overføres33 866 000
72Tilskudd til økt bruk av tre, kan overføres25 980 000
73Tilskudd til skog-, klima- og energitiltak, kan overføres13 470 000
74Tiltak for industriell bruk av trevirke, kan overføres5 000 000
1150Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.
1Driftsutgifter2 500 000
50Fondsavsetninger1 190 653 000
70Markedsregulering, kan overføres290 800 000
71Tilskudd til erstatninger m.m., overslagsbevilgning72 000 000
73Pristilskudd, overslagsbevilgning2 539 550 000
74Direkte tilskudd, kan overføres8 442 400 000
77Utviklingstiltak, kan overføres275 790 000
78Velferdsordninger, kan overføres1 601 754 000
1151Til gjennomføring av reindriftsavtalen
51Tilskudd til Utviklings- og investeringsfondet33 100 000
72Tilskudd til organisasjonsarbeid6 100 000
75Kostnadssenkende og direkte tilskudd, kan overføres67 700 000
79Velferdsordninger, kan overføres2 600 000
1161Myndighetsoppgaver og sektorpolitiske oppgaver på statsgrunn
70Tilskudd til Statskog SFs myndighetsoppgaver og sektorpolitiske oppgaver13 549 000
75Tilskudd til oppsyn i statsallmenninger9 939 000
Totale utgifter16 982 205 000
Kap.PostFormålKronerKroner
Inntekter
4100Landbruks- og matdepartementet
1Refusjoner m.m.110 000
4112Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet
30Husleie, Bioforsk19 180 000
4115Mattilsynet
1Gebyr m.m.139 993 000
2Driftsinntekter og refusjoner mv.5 369 000
4143Statens landbruksforvaltning
1Driftsinntekter m.m.38 625 000
4147Statens reindriftsforvaltning
1Refusjoner m.m.39 000
4150Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.
85Markedsordningen for korn59 520 000
Totale inntekter262 836 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2014 kan:

 • 1.

overskride bevilgningen undermot tilsvarende merinntekter under
kap. 1100 post 1kap. 4100 post 1
kap. 1115 post 1kap. 4115 post 2
kap. 1143 post 1kap. 4143 post 1
kap. 1147 post 1kap. 4147 post 1
 • 2. overskride bevilgningen under kap. 1100 Landbruks- og matdepartementet, post 45 Store utstyrskjøp og vedlikehold, med et beløp som tilsvarer merinntektene fra salg av eiendom. Ubenyttede merinntekter fra salg av eiendom kan regnes med ved utregning av overførbart beløp under bevilgningen.

III

Forskuttering av utgifter til tvangsflytting av rein

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2014 kan overskride bevilgningen under kap. 1147 Statens reindriftsforvaltning, post 1 Driftsutgifter, med inntil 0,5 mill. kroner i forbindelse med forskuttering av utgifter til tvangsflytting av rein.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

IV

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2014 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
1148Naturskade – erstatninger
71Naturskade, erstatninger91,9 mill. kroner

Andre fullmakter

V

Salg av fast eiendom

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2014 kan:

 • a. selge innkjøpt og opprinnelig statseiendom for inntil 16 mill. kroner.

 • b. selge eiendom på Kjeller i Skedsmo kommune og benytte salgsinntekter til å dekke utgifter i tilknytning til eiendommen.

Presidenten: Det voteres først over A, II–XI og XIII.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti har varslet at de vil stemme for A, II–XI og XIII.

Votering:Komiteens innstilling til A, II–XI og XIII ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Det voteres så over resten av A, I og XII, og over B og C, rammeområdene 9, 10 og 11.

Presidenten antar at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti vil stemme imot.

Votering:Komiteens innstilling til A, I og XI, og B og C ble bifalt med 57 mot 44 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 17.31.45)