Stortinget - Møte onsdag den 11. desember 2013 kl. 11

Dato: 11.12.2013

Dokumenter: (Innst. 54 S (2013–2014), jf. Prop. 19 S (2013–2014), unntatt kap. 2426 og 5613)

Sak nr. 2 [11:01:20]

Innstilling frå næringskomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2013 under Nærings- og handelsdepartementet

Votering i sak nr. 2

Komiteen hadde innstilt:

I

I statsbudsjettet for 2013 blir det gjort følgjande endringar:

Utgifter
904Brønnøysundregistra
1Driftsutgifter, blir redusert med1 409 000
frå kr 322 800 000 til kr 321 391 000
22Forvalting av Altinn-løysinga, kan overførast,
blir auka med9 000 000
frå kr 258 500 000 til kr 267 500 000
906Direktoratet for mineralforvalting med Bergmesteren for
Svalbard
30Sikrings- og miljøtiltak, kan overførast, blir redusert med10 700 000
frå kr 10 700 000 til 0
909Tiltak for sysselsetting av sjøfolk
73Tilskot til sysselsetting av sjøfolk, overslagsløyving, blir auka med50 000 000
frå kr 1 600 000 000 til kr 1 650 000 000
922Romverksemd
70Kontingent i European Space Agency (ESA), blir auka med1 500 000
frå kr 146 400 000 til kr 147 900 000
71Internasjonal romverksemd, blir auka med1 300 000
frå kr 306 900 000 til kr 308 200 000
73EU sine romprogram, blir auka med2 700 000
frå kr 195 700 000 til kr 198 400 000
924Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogram
70Tilskot, blir redusert med11 500 000
frå kr 100 000 000 til kr 88 500 000
950Forvalting av statleg eigarskap
21Særskilde driftsutgifter, blir redusert med8 000 000
frå kr 25 700 000 til kr 17 700 000
96Aksjar, blir auka med861 700 000
frå kr 1 200 000 000 til kr 2 061 700 000
953Kings Bay AS
70Tilskot, blir redusert med8 500 000
frå kr 27 500 000 til kr 19 000 000
960Raufoss ASA
71Refusjon for miljøtiltak, blir redusert med1 400 000
frå kr 8 200 000 til kr 6 800 000
2421Innovasjon Noreg
90Lån frå statskassa til utlånsverksemd, overslagsløyving, blir auka med4 150 000 000
frå kr 42 550 000 000 til kr 46 700 000 000
2429Eksportkreditt Noreg AS
70Tilskot, blir redusert med5 000 000
frå kr 110 000 000 til kr 105 000 000
90Utlån, blir redusert med3 200 000 000
frå kr 28 500 000 000 til kr 25 300 000 000
Inntekter
3904Brønnøysundregistra
1Gebyrinntekter, blir auka med15 000 000
frå kr 520 000 000 til kr 535 000 000
3Refusjonar og inntekter knytt til forvalting av
Altinn-løysinga, blir auka med9 000 000
frå kr 55 000 000 til kr 64 000 000
3950Forvalting av statleg eigarskap
71(Ny)Gebyrinntekter frå lån til SAS-konsernet, blir løyvd med18 800 000
96Sal av aksjar, blir auka med3 117 100 000
frå kr 25 000 000 til 3 142 100 000
5325Innovasjon Noreg
90Avdrag på uteståande fordringar, blir auka med3 800 000 000
frå kr 42 400 000 000 til kr 46 200 000 000
91Tilbakeført kapital, såkornfond, blir redusert med8 800 000
frå kr 10 000 000 til kr 1 200 000
5329Eksportkreditt Noreg AS
70Gebyr m.m., blir auka med55 000 000
frå kr 25 000 000 til kr 80 000 000
90Avdrag på uteståande fordringar, blir auka med3 700 000 000
frå kr 3 300 000 000 til kr 7 000 000 000
5625Renter og utbyte frå Innovasjon Noreg
80Renter på lån frå statskassa, blir redusert med45 000 000
frå kr 300 000 000 til kr 255 000 000
5629Renter frå Eksportkreditt Noreg AS
80Renter, blir redusert med95 000 000
frå kr 1 020 000 000 til kr 925 000 000
5656Aksjar i selskap under NHD si forvalting
85Utbyte, blir redusert med40 453 000
frå kr 13 000 153 000 til kr 12 959 700 000

II

Fullmakt til å inngå forpliktingar utover gitt løyving i samband med kjøp av utgreiingar og liknande

Stortinget samtykkjer i at Nærings- og handelsdepartementet i 2013 kan inngå forpliktingar for inntil 11,5 mill. kroner til utgreiingar og liknande ut over løyvinga under kap. 900 Nærings- og handelsdepartementet, post 21 Særskilde driftsutgifter, kan overførast.

III

Tilføying av stikkord

Stortinget samtykkjer i at det for løyvinga i statsbudsjettet for 2013 under kap. 900 Nærings- og handelsdepartementet, post 75 Tilskot til særskilde prosjekt, blir lagt til stikkordet «kan overførast».

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.