Stortinget - Møte torsdag den 12. desember 2013 kl. 10

Dato: 12.12.2013

Dokumenter: (Lovvedtak 29 (2013–2014), jf. Innst. 59 L (2013–2014) og Prop. 6 L (2013–2014))

Sak nr. 12 [20:29:35]

Stortingets vedtak til lov om endringer i tinglysingsloven

Presidenten: Ingen har bedt om ordet til noen av disse sakene.

 

Samlet votering i sakene nr. 7-12, se sak nr. 6 for votering.