Stortinget - Møte torsdag den 12. desember 2013 kl. 10

Dato: 12.12.2013

Dokumenter: (Lovvedtak 28 (2013–2014), jf. Innst. 63 L (2013–2014) og Prop. 5 L (2013–2014))

Sak nr. 11 [20:29:35]

Stortingets vedtak til lov om endringer i rettsgebyrloven, kraftledningsregisterloven og tinglysingsloven