Stortinget - Møte tirsdag den 17. desember 2013 kl. 10

Dato: 17.12.2013

Dokumenter:

(Innst. 85 S (2013–2014), jf. Prop. 9 S (2013–2014), kap. 1562)

Sak nr. 2 [10:00:46]

Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2013 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Votering i sak nr. 2

Komiteen hadde innstilt:

I statsbudsjettet for 2013 gjøres følgende endringer:

Kap.PostFormålKroner
Utgifter
1562Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram
70Tilskudd til internasjonale program, kan overføres, nedsettes med21 700 000
fra kr 32 953 000 til kr 11 253 000
Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.