Stortinget - Møte tirsdag den 17. desember 2013 kl. 10

Dato: 17.12.2013

Dokumenter:

(Innst. 88 S (2013–2014), jf. Prop. 21 S (2013–2014))

Sak nr. 1 [10:00:33]

Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2013 under Samferdselsdepartementet

Votering i sak nr. 1

Komiteen hadde innstilt:

I

I statsbudsjettet for 2013 blir det gjort følgjande endringar:

Utgifter
1320Statens vegvesen:
23Drift og vedlikehald av riksvegar, trafikant- og køyretøytilsyn m.m., kan overførast, kan nyttast under post 29, post 30, post 31 og post 72,blir auka med103 000 000
frå kr 8 854 500 000 til kr 8 957 500 000
30Riksveginvesteringar, kan overførast, kan nyttast under post 23, post 29, post 31 og post 72, blir auka med497 000 000
frå kr 9 200 800 000 til kr 9 697 800 000
1331Infrastrukturfond:
(NY)95Innskot av fondskapital, blir løyvd med10 000 000 000
1350Jernbaneverket:
23Drift og vedlikehald, kan overførast, kan nyttast under post 30, blir auka med150 000 000
frå kr 5 186 700 000 til kr 5 336 700 000
1355Baneservice AS:
(NY)95Eigenkapital, blir løyvd med30 000 000
1370Posttenester:
70Kjøp av post- og banktenester, blir auka med126 700 000
frå kr 353 000 000 til kr 479 700 000
1380Post- og teletilsynet:
1Driftsutgifter, blir redusert med4 800 000
frå kr 165 190 000 til kr 160 390 000
Inntekter
4355Baneservice AS:
(NY)71Tilbakebetaling av tilskot til restruktureringsforpliktingar, blir løyvd med16 221 000
4380Post- og teletilsynet:
1Diverse gebyr, blir redusert med7 510 000
frå kr 154 400 000 til kr 146 890 000
51Frå reguleringsfondet, blir auka med4 000 000
frå kr 10 000 000 til kr 14 000 000

II

Stortinget samtykkjer i at Samferdselsdepartementet i 2013 kan overføre inntil 14 mill. kroner til eller frå Post- og teletilsynets reguleringsfond.

Presidenten: Det voteres over komiteens innstilling til I, kap. 1331, post 95. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har varslet at de vil stemme imot.

Votering:Komiteens innstilling til I, kap. 1331, post 95 ble bifalt med 60 mot 50 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 10.12.38)

Presidenten: Det voteres så over resten av I samt II.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.