Stortinget - Møte tirsdag den 17. desember 2013 kl. 10

Dato: 17.12.2013

Dokumenter:

(Innst. 87 S (2013–2014), jf. Prop. 13 S (2013–2014), kap. 456 og 3456)

Sak nr. 4 [10:01:20]

Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet

Talere

Votering i sak nr. 4

Sakene nr. 1-4 ble behandlet under ett.

 

Eirin Sund (A) [10:01:59]: Det gjelder sak nr. 1.

Jeg vil på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV bare melde inn at når det gjelder kapittel 1331, post 95, Infrastrukturfond, vil vi stemme imot – så det er en stemmeforklaring jeg nå avgir.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sakene nr. 1–4.

Votering i sak nr. 4

Komiteen hadde innstilt:

I statsbudsjettet for 2013 vert det gjort følgjande endringar:

Utgifter
456Direktoratet for naudkommunikasjon
1Driftsutgifter, vert redusert med25 183 000
frå kr 341 119 000 til kr 315 936 000
45Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast, vert redusert med295 000 000
frå kr 900 137 000 til kr 605 137 000
Inntekter
3456Direktoratet for naudkommunikasjon
1Brukerbetaling, vert redusert med3 063 000
frå kr 79 009 000 til kr 75 946 000
2Variable refusjonar, vert redusert med183 000
frå kr 55 200 000 til kr 55 017 000
Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.