Stortinget - Møte tirsdag den 17. desember 2013 kl. 10

Dato: 17.12.2013

Dokumenter: (Innst. 73 S (2013–2014), jf. Prop. 13 S (2013–2014), unntatt kap. 456, 490, 491, 3456 og 3490)

Sak nr. 5 [10:02:28]

Innstilling fra justiskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet

Presidenten: Ingen har bedt om ordet til sak nr. 5.

Votering i sak nr. 5

Komiteen hadde innstilt:

I

I statsbudsjettet for 2013 blir det gjort følgjande endringar:

Utgifter
400Justis- og beredskapsdepartementet
1Driftsutgifter, vert auka med1 300 000
frå kr 385 693 000 til kr 386 993 000
410Tingrettane og lagmannsrettane
1Driftsutgifter, vert redusert med12 000 000
frå kr 1 715 564 000 til kr 1 703 564 000
21Særskilde driftsutgifter, vert auka med5 900 000
frå kr 43 794 000 til kr 49 694 000
413Jordskiftedomstolane
1Driftsutgifter, vert auka med3 000 000
frå kr 216 419 000 til kr 219 419 000
21Særskilde driftsutgifter, kan overførast, vert auka med3 000 000
frå kr 9 979 000 til kr 12 979 000
430Sentralforvaltninga for kriminalomsorga
1Driftsutgifter, vert auka med3 600 000
frå kr 3 574 286 000 til kr 3 577 886 000
60Refusjonar til kommunane, forvaringsdømde mv., kan overførast, vert redusert med36 000 000
frå kr 102 304 000 til kr 66 304 000
440Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten
1Driftsutgifter, kan nyttast under kap. 441 post 1, vert auka med45 600 000
frå kr 10 581 864 000 til kr 10 627 464 000
21Særskilde driftsutgifter, vert auka med17 200 000
frå kr 210 370 000 til kr 227 570 000
22Søk etter omkomne på havet, i innsjøar og vassdrag, kan overførast, vert auka med1 900 000
frå kr 7 595 000 til kr 9 495 000
23Sideutgifter i samband med sivile gjeremål, vert auka med7 000 000
frå kr 74 533 000 til kr 81 533 000
441Oslo politidistrikt
1Driftsutgifter, kan nyttast under kap. 440 post 1, vert redusert med33 300 000
frå kr 2 074 587 000 til kr 2 041 287 000
442Politihøgskulen
1Driftsutgifter, vert auka med4 200 000
frå kr 554 059 000 til kr 558 259 000
451Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
21Særskilde driftsutgifter, kan overførast, vert auka med500 000
frå kr 4 833 000 til kr 5 333 000
455Redningstenesta
21Særskilde driftsutgifter, vert auka med5 000 000
frå kr 17 413 000 til kr 22 413 000
45Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast, vert auka med939 000 000
frå kr 356 800 000 til kr 1 295 800 000
71Tilskot til frivillege organisasjonar i redningstenesta, vert redusert med3 246 000
frå kr 23 110 000 til kr 19 864 000
72Tilskot til naud- og sikkerhetstenesta, vert redusert med1 300 000
frå kr 95 334 000 til kr 94 034 000
460Spesialeininga for politisaker
1Driftsutgifter, vert redusert med200 000
frå kr 39 753 000 til kr 39 553 000
466Særskilde straffesaksutgifter m.m.
1Driftsutgifter, vert auka med47 000 000
frå kr 989 411 000 til kr 1 036 411 000
467Norsk Lovtidend
1Driftsutgifter, vert auka med1 000 000
frå kr 3 324 000 til kr 4 324 000
468Kommisjonen for gjenopptaking av straffesaker
1Driftsutgifter, vert redusert med1 300 000
frå kr 15 045 000 til kr 13 745 000
470Fri rettshjelp
1Driftsutgifter, vert auka med2 000 000
frå kr 7 532 000 til kr 9 532 000
70Fri sakførsel, vert auka med38 000 000
frå kr 517 059 000 til kr 555 059 000
71Fritt rettsråd, vert redusert med13 500 000
frå kr 158 545 000 til kr 145 045 000
72Tilskot til særskilde rettshjelptiltak, vert redusert med500 000
frå kr 31 031 000 til kr 30 531 000
471Staten sitt erstatningsansvar
71Erstatningsansvar m.m., overslagsløyving, vert redusert med55 000 000
frå kr 117 599 000 til kr 62 599 000
472Valdsoffererstatning og rådgiving til offer for kriminalitet
1Driftsutgifter, vert redusert med1 000 000
frå kr 43 695 000 til kr 42 695 000
70Erstatning til offer for vald, overslagsløyving, vert auka med178 000 000
frå kr 388 902 000 til kr 566 902 000
473Statens sivilrettsforvaltning
1Driftsutgifter, vert redusert med900 000
frå kr 40 712 000 til kr 39 812 000
474Konfliktråd
1Driftsutgifter, vert redusert med2 600 000
frå kr 78 166 000 til kr 75 566 000
475Bubehandling
1Driftsutgifter, vert redusert med12 000 000
frå kr 74 459 000 til kr 62 459 000
Inntekter
3410Rettsgebyr
1Rettsgebyr, vert redusert med24 000 000
frå kr 184 339 000 til kr 160 339 000
3413Jordskiftedomstolane
1Saks- og gebyrinntekter, vert auka med6 000 000
frå kr 14 668 000 til kr 20 668 000
2Sideutgifter, vert auka med3 000 000
frå kr 10 064 000 til kr 13 064 000
3430Sentralforvaltninga for kriminalomsorga
3Andre inntekter, vert auka med2 000 000
frå kr 15 159 000 til kr 17 159 000
4Tilskot, vert auka med600 000
frå kr 2 068 000 til kr 2 668 000
3440Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten
3Salsinntekter, vert auka med18 600 000
frå kr 88 373 000 til kr 106 973 000
4Gebyr – vaktselskap, vert redusert med9 200 000
frå kr 11 207 000 til kr 2 007 000
6Gebyr – utlendingssaker, vert redusert med3 600 000
frå kr 135 710 000 til kr 132 110 000
3442Politihøgskulen
3Inntekter frå Justissektorens kurs- og øvingssenter, vert auka med5 000 000
frå kr 16 000 000 til kr 21 000 000
3470Fri rettshjelp
1Tilkjende saksomkostninger m.m., vert redusert med2 000 000
frå kr 5 450 000 til kr 3 450 000
3473Statens sivilrettsforvaltning
1Diverse inntekter, vert auka med200 000
frå kr 5 000 til kr 205 000
3474Konfliktråd
2Refusjonar, vert redusert med2 100 000
frå kr 2 406 000 til kr 306 000

Fullmakter til å pådra staten forpliktinger utover gitte løyvingar

II

Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykkjer i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2013 kan bestille varer utover gitt løyving, men slik at samla ramme for nye bestillingar og gammalt ansvar ikkje overstig følgjande beløp:

Kap.PostFormålSamla ramme
441Oslo politidistrikt
1Driftsutgifter25 mill. kroner
Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.