Stortinget - Møte tirsdag den 17. desember 2013 kl. 10

Dato: 17.12.2013

Dokumenter: (Innst. 76 S (2013–2014), jf. Prop. 9 S (2013–2014), unntatt kap. 1, 1562 og 1590)

Sak nr. 9 [10:04:12]

Innstilling frå kommunal- og forvaltningskomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2013 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Presidenten: Ingen har bedt om ordet til sak nr. 9.

Votering i sak nr. 9

Komiteen hadde innstilt:

I

I statsbudsjettet for 2013 gjøres følgende endringer:

Utgifter
1500Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med3 000 000
fra kr 45 931 000 til kr 48 931 000
1520Departementenes servicesenter
1Driftsutgifter, nedsettes med1 640 000
fra kr 627 931 000 til kr 626 291 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med15 000 000
fra kr 73 420 000 til kr 88 420 000
1560Direktoratet for forvaltning og IKT
22Betaling av eID til private leverandører, nedsettes med1 094 000
fra kr 6 737 000 til kr 5 643 000
1580Byggeprosjekter utenfor husleieordningen
36Kunstnerisk utsmykking, kan overføres, forhøyes med1 500 000
fra kr 13 840 000 til kr 15 340 000
1581Eiendommer til kongelige formål
30Større rehabiliteringsprosjekter, kan overføres, forhøyes med8 000 000
fra kr 75 440 000 til kr 83 440 000
1584Eiendommer utenfor husleieordningen
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med1 000 000
fra kr 28 500 000 til kr 29 500 000
2445Statsbygg
24Driftsresultat193 026 000
1 Driftsinntekter-3 747 018 000
2 Driftsutgifter2 265 398 000
3 Avskrivninger692 000 000
4 Renter av statens kapital81 300 000
5 Til investeringsformål924 594 000
6 Til reguleringsfondet-23 248 000
30Prosjektering av bygg, kan overføres, forhøyes med36 700 000
fra kr 148 100 000 til kr 184 800 000
32Prosjektering og igangsetting av kurantprosjekter, kan overføres, forhøyes med100 000 000
fra kr 178 900 000 til kr 278 900 000
34Videreføring av kurantprosjekter, kan overføres, forhøyes med40 000 000
fra kr 624 448 000 til kr 664 448 000
Inntekter
4520Departementenes servicesenter
2Ymse inntekter, nedsettes med2 200 000
fra kr 21 932 000 til kr 19 732 000

II

Stortinget samtykker i at Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet får fullmakt til å tilrettelegge og opparbeide tomtearealene for et permanent nasjonalt minnested etter angrepet på Utøya ved Sørbråten i Hole kommune, innenfor en kostnadsramme på 13,5 mill. kroner i prisnivå per 1. juli 2013.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.