Stortinget - Møte onsdag den 26. februar 2014 kl. 10

Dato: 26.02.2014

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 15

Odd Omland (A) [11:51:28]: «I Vest-Agder har etablering av klyngeprogrammene Node og Eide vært en suksess. Fylkeskommunen har brukt store deler av sine regionale utviklingsmidler til utvikling av disse klyngene. Stortinget har nå vedtatt å satse på en utvidelse av klyngeprogrammene med et nytt nivå, men i budsjettet for 2014 ble samtidig bevilgningene til de regionale utviklingsmidlene kuttet drastisk.

Ser statsråden at kutt i de regionale utviklingsmidler kan være ødeleggende for utvikling av innovasjon i næringsklyngene?»

Statsråd Jan Tore Sanner [11:52:09]: Innovasjon, kunnskap og teknologi er nødvendige satsingsområder for å styrke norsk konkurransekraft. Et sentralt element i dette igjen er næringsklynger som drivkraft for innovasjon. Regjeringen har lansert en ny, forsterket satsing på klyngeutvikling i 2014, et helhetlig program for klyngeutvikling som omfatter dagens Arena- og Norwegian Centres of Expertise-programmer, samt et nytt tilbud til de aller sterkeste og internasjonalt ledende klyngene, Global Centres of Expertise.

Regjeringen har økt bevilgningene til klyngesatsingen med 30 mill. kr i 2014 sammenliknet med 2013. Det betyr at Innovasjon Norge i 2014 har en ramme på totalt 127 mill. kr til å støtte gode klyngeprosjekter i hele landet, gjennom det nye klyngeprogrammet. Dette gir et godt tilbud til alt fra næringsklynger i tidligfase til modne klynger med sterk internasjonal konkurransekraft.

Det nye klyngeprogrammet stiller ingen krav til medfinansiering fra fylkeskommunene. Det vil si at ingen klyngeprosjekter som deltar eller ønsker å delta i klyngeprogrammet, må ha fylkeskommunal medfinansiering.

Regjeringen vil styrke konkurransekraften i hele landet og øke innovasjonstakten. Derfor har vi i 2014-budsjettet også styrket SkatteFUNN-ordningen og programmet Brukerstyrt innovasjonsarena. Norsk næringsliv kan ikke bli billigst, men vi kan bli smartest.

Regjeringens forsterkede satsing på innovasjon og klyngeutvikling i 2014 vil styrke innovasjonsevnen i hele Norge.

Odd Omland (A) [11:53:53]: I Stoltenberg-regjeringens budsjettforslag fikk vi i Vest-Agder 42,4 mill. kr i regionale utviklingsmidler. Solberg-regjeringen kuttet disse med 10–12 mill. kr. Ut fra Stoltenberg-regjeringens budsjett hadde Vest-Agder satt av 11 mill. kr til utviklingsprosjekt og til klyngeprogrammet. Disse midlene har over tid vært en god fødselshjelp til å utvikle de vellykkede klyngene på Sørlandet.

Ser ikke statsråden at så drastiske kutt som 10–12 mill. kr for Vest-Agder medfører en mer næringsnøytral politikk også i distriktene, som en da føler rammes hardt?

Statsråd Jan Tore Sanner [11:54:40]: Svaret på det spørsmålet er nei. Jeg var på Sørlandet for knappe to uker siden. Det som ble etterspurt der, var bedre veier. Denne regjeringen investerer nesten 2 mrd. kr mer i infrastruktur i 2014 enn det Stoltenberg II-regjeringen hadde tenkt å legge opp til. Vi styrker bevilgningene til fylkesveier. Ja, det er riktig at Vest-Agder får noe mindre midler til fylkeskommunale og regionale utviklingsmidler, men samtidig får fylket økte bevilgninger til fylkesveier. Det er også hva næringslivet etterspør. Regjeringen har i tillegg økt den nasjonale klyngesatsingen med 30 mill. kr. Hvorfor nevner ikke representanten det? Burde det ikke være slik at vi som politikere også har et helhetlig bilde i vår fremstilling og ikke bare tar tak i én bit av bildet, men faktisk har litt anerkjennelse av at regjeringen har en økt satsing på klynger?

Odd Omland (A) [11:55:38]: Når det gjelder forslaget om 30 mill. kr til klyngene, var det et forslag fra regjeringen Stoltenberg.

Men statsråden var inne på dette med klyngene og nye klynger. I regjeringsplattformen til Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen står følgende målsetting:

«Bruke næringsklyngene som drivkraft for innovasjon, spesielt ved å satse på Norwegian Centres of Expertise» (…) «og starte opp Global Centres of Expertise.»

Ser statsråden heller ikke at de svekker sitt eget mål ved at de gir med den ene hånden og tar med den andre når de kutter så omfattende i de regionale utviklingsmidlene, som i Vest-Agder, hvor disse har blitt brukt bl.a. på næringsklyngene?

Statsråd Jan Tore Sanner [11:56:25]: Nå mener jeg at jeg har svart på det spørsmålet. Det er jo også slik at Vest-Agder fylke fortsatt vil ha igjen – ifølge representanten – i overkant av 30 mill. kr. Hvis det er slik at fylket ønsker å prioritere klyngesatsingen i Vest-Agder, kan de selvsagt gjøre det. Jeg har tro på det lokale selvstyret, og jeg har tro på at både lokale og fylkeskommunale politikere gjør kloke satsinger.

Det er helt riktig at vi har redusert noe på de midlene til fylkeskommunale og regionale utviklingsmidler. Det vedstår vi oss fullt ut, fordi vi har prioritert noe annet, vi har prioritert fylkesveier. Men det er også riktig at denne regjeringen har økt satsingen på den nasjonale satsingen på klyngeprogrammet, og vi ønsker å satse sterkere på det også i årene som kommer, nettopp fordi jeg er helt enig med representanten i at klyngesatsingen er viktig for innovasjon og vekstkraft i regionene.

Presidenten: Da går vi til spørsmål 17.