Stortinget - Møte onsdag den 26. februar 2014 kl. 10

Dato: 26.02.2014

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 3

Stein Erik Lauvås (A) [11:44:28]: «Regjeringen fjernet 430 mill. kr til regional utvikling i statsbudsjettet for 2014. Dette vil gå ut over mange innovasjons- og utviklingsprosjekter over hele landet, og det er liten tvil om at dette er distriktsfiendtlig politikk.

På hvilken måte mener statsråden kuttet på 430 mill. kr for 2014 har fremmet arbeidet med næringsutvikling og innovasjon i hele landet?»

Statsråd Jan Tore Sanner [11:44:52]: Arbeidet med å fremme næringsutvikling og innovasjon i hele landet krever innsats gjennom flere sektorer og virkemidler. Bruk av regionale utviklingsmidler inngår i en helhetlig strategi for vekst i hele landet. Regjeringen vil satse på kunnskap og økt konkurransekraft for næringslivet. Vi vil styrke veibygging, forskning og rammebetingelser for bedrifter for å bevare arbeidsplasser og styrke vekstkraften i hele Norge. Et næringsliv som er i stand til å ta vare på og skape nye og lønnsomme arbeidsplasser, er det aller viktigste for å sikre vekstkraftige regioner.

God infrastruktur er en sentral rammebetingelse for et konkurransedyktig næringsliv. Det bidrar til kobling av bo- og arbeidsmarkeder og til mer pålitelig og rimelig transport for næringslivet. Regjeringen omprioriterte derfor 250 mill. kr fra de regionale midlene til opprusting av fylkesveiene. Den samlede satsingen på opprusting av fylkesveiene i 2014 er på 780 mill. kr. I tillegg har vi økt bevilgningene til nye investeringer, drift og vedlikehold av riksveier med totalt 1,1 mrd. kr utover Stoltenberg II-regjeringens budsjett. Dette er viktig for hele landet – men særlig for arbeidsplasser og næringsliv i distriktene.

Regjeringen har også økt bevilgningene til forskning og særlig til den næringsrelevante forskningen. Dette er viktig for å sikre fornyelse og omstilling i nærings- og samfunnsliv i hele landet. I Norge kan vi ikke være billigst – så vi må være smartest. Det er avgjørende for å sikre vekst i hele landet – og fremtidens velferdssamfunn.

Regjeringen vil bruke skattesystemet aktivt til å gi bedre vilkår for norsk næringsliv. Vi reduserer samlede skatter og avgifter med til sammen 7,3 mrd. kr i 2014. Vi prioriterer lettelser som vil gjøre norsk økonomi mer vekstkraftig, og som bidrar til å gjøre det mer lønnsomt å investere og jobbe.

Vi er dessuten godt i gang med forenklingsarbeidet. Vi skal fjerne tidstyver, bl.a. gjennom forenkling av regelverk og økt digitalisering av offentlige tjenester. Dette vil næringslivet ha stor glede av. Vi har startet arbeidet med å gjøre plan- og bygningsloven enklere å forholde seg til, både for innbyggere og for næringsliv. Vi arbeider bl.a. for at bedre samhandling og tidlig avklaring mellom ulike instanser i plan- og byggesaksbehandlingen vil redusere antall innsigelser. Dermed kan lokale næringsinteresser få avklaring raskere og komme i gang med å skape morgendagens næringsliv.

Til slutt vil jeg understreke at i 2014 bevilges det fremdeles nesten 1,2 mrd. kr i regionale utviklingsmidler, etter at stortingsflertallet støttet regjeringens forslag om å omprioritere noen av midlene til å investere i veier. Vi fremhever at fylkeskommunene skal spisse innsatsen mot innovasjon og nyetableringer. Midlene til direkte bedriftsrettede tiltak skal prioriteres. Vi har tillit til at fylkeskommunene satser på virkemidler som gir de beste resultater, og som best støtter regionalt næringsliv.

Stein Erik Lauvås (A) [11:47:57]: Kommunene Marker, Aremark og Rømskog i Østfold får kuttet 1 mill. kr i regionale utviklingspenger. Dette fører til at satsingen på utvikling av lokale småbedrifter, reiseliv og Interreg-samarbeidet med Sverige nå kuttes drastisk eller tas helt bort. Den samme utviklingen får vi beskjed om også fra andre fylker og kommuner, fra nord til sør i landet. Mener statsråden fremdeles at kuttet i regionale utviklingsmidler fremmer lokal næringsutvikling?

Statsråd Jan Tore Sanner [11:48:25]: Hadde jeg ikke visst bedre, hadde jeg trodd at representanten hadde lært av representanten Helga Pedersens svertekampanje, for dette blir helt feil – det blir helt feil.

Det vi har gjort, er å omprioritere midler, som vi mener vil styrke norske bedrifter, som vil styrke regionalt næringsliv. Vi prioriterte opp investeringene i infrastruktur med nesten 2 mrd. kr over Stoltenberg II-regjeringens budsjett. Vi kutter skatter på arbeid og norske arbeidsplasser. Vi investerer mer i fylkesveier, mer i forskning og utvikling. Da blir det for smalt bare å ta tak i en bitte liten del av statsbudsjettet.

Representanten kan kanskje svare når det gjelder de kuttene som den forrige regjeringen foretok som kompensasjon for forhøyet arbeidsgiveravgift, som målrettet traff Nordland, Troms og Finnmark. Hvorfor nevner ikke Arbeiderpartiet det, når man er så opptatt av bevilgningene på hvert enkelt kapittel og hver enkelt post på statsbudsjettet?

Stein Erik Lauvås (A) [11:49:27]: Innovasjon Norge svarer på spørsmålet om disse midlene og kuttet. De sier at de utløser bedrifts- og samfunnsmessig lønnsomme prosjekter som ellers ikke ville blitt realisert. Det går til prosjekter som kan dokumentere økt verdiskaping, og distriktsmidlene har gitt en svært god effekt for bl.a. distriktsbedriftenes kompetanse og eksportutvikling.

Innovasjon Norge sier også, på spørsmål, at disse midlene bidrar til å utløse betydelige midler fra private kilder, noe som kommunalministeren var inne på i forrige spørsmålsrunde. Da spør jeg igjen: Synes statsråden fremdeles at det er smart å kutte så mye i regionale utviklingsmidler? Vil statsråden nå jobbe for i det minste å få potten opp til det som var opprinnelig foreslått i statsbudsjettet for 2014?

Statsråd Jan Tore Sanner [11:50:12]: Jeg forstår at Arbeiderpartiets representanter ønsker at alt skal være slik det var under Stoltenberg II-regjeringen. Det kommer det ikke til å være. Vi har en annen politikk for vekst i hele Norge, hvor vi nettopp legger til rette for investeringer i norske private arbeidsplasser gjennom å kutte i skatt på arbeid og investeringer, gjennom å investere mer i infrastruktur og fylkesveier og gjennom å satse mer på forskning og utvikling. Jeg bruker mye tid på å reise i hele Norge, og når jeg snakker med norskeide bedrifter, er de nettopp opptatt av infrastruktur, vekstfremmende skattelettelser, investering i forskning og utvikling. Denne regjeringen leverer det bedriftene vil ha for at de skal ha de beste rammebetingelsene for å skape nye arbeidsplasser, og det er det vi skal bli målt på.

Presidenten: Da går vi til spørsmål 15.