Stortinget - Møte tirsdag den 4. mars 2014 kl. 10

Dato: 04.03.2014

Dokumenter: (Lovvedtak 40 (2013–2014), jf. Innst. 126 L (2013–2014) og Prop. 202 L (2012–2013))

Sak nr. 7 [13:38:19]

Stortingets vedtak til lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering i sakene nr. 5–7

Presidenten: Sakene nr. 5–7 er andre gangs behandling av lovsaker.

Det foreligger ingen forslag til anmerkning til noen av sakene. Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved andre gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.