Endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeidsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 12.02.2014 Innst. 126 L (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet "Endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning)". Endringene ble enstemmig vedtatt. Endringene omfatter nye regler om uførepensjon i følgende lover: - lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse, - lov 26. juni 1953 nr. 11 om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv., - lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere, - lov 16. desember 2011 nr. 60 om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven).

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.02.2014

   Behandlet andre gang i Stortinget 04.03.2014