Stortinget - Møte tirsdag den 25. mars 2014 kl. 10

Dato: 25.03.2014

Dokumenter: (Innst. 147 S (2013–2014))

Sak nr. 2 [10:05:44]

Innstilling fra valgkomiteen om nytt valg av varamedlem til Stortingets delegasjon til Nordisk råd

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering i sak nr. 2

Komiteen hadde innstilt:

I Stortingets delegasjon til Nordisk råd gjøres følgende endring:

Kåre Simensen velges som varamedlem i stedet for Fredric Holen Bjørdal.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Presidenten: I sak nr. 3 foreligger det ikke noe voteringstema.