Innstilling fra valgkomiteen om nytt valg av varamedlem til Stortingets delegasjon til Nordisk råd

Dette dokument

  • Innst. 147 S (2013–2014)
  • Dato: 19.03.2014
  • Utgiver: valgkomiteen
  • Sidetall: 1

Til Stortinget

Bakgrunn

Stortinget valgte 24. oktober 2013 medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til Nordisk råd, jf. Innst. 19 S (2013–2014).

I brev fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe datert 18. mars 2014 anmodes det om at det foretas nytt valg av et varamedlem til delegasjonen, slik at Kåre Simensen velges i stedet for Fredric Holen Bjørdal.

Komiteens tilråding

Valgkomiteen viser til ovenstående og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

I Stortingets delegasjon til Nordisk råd gjøres følgende endring:

Kåre Simensen velges som varamedlem i stedet for Fredric Holen Bjørdal.

Oslo, i valgkomiteen, den 19. mars 2014

Olemic Thommessen

leder