Stortinget - Møte tirsdag den 25. mars 2014 kl. 10

Dato: 25.03.2014

Dokumenter: (Innst. 146 S (2013–2014))

Sak nr. 1 [10:05:28]

Innstilling fra valgkomiteen om nytt valg av varamedlem til Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering i sak nr. 1

Komiteen hadde innstilt:

I Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling gjøres følgende endring:

Tore Hagebakken velges som varamedlem i stedet for Odd Omland for den resterende del av stortingsperioden.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.