Stortinget - Møte torsdag den 3. april 2014 kl. 10

Dato: 03.04.2014

Dokumenter: (Innst. 139 L (2013–2014), jf. Prop. 30 LS (2013–2014))

Sak nr. 4 [17:39:44]

Innstilling fra justiskomiteen om endringer i menneskerettsloven

Talere

Votering i sak nr. 4

Anders B. Werp (H) [17:40:11]: (ordfører for saken): Jeg vil bare innledningsvis si at mitt innlegg gjelder sakene nr. 4 og 5 på sakskartet i dag.

Jeg vil takke komiteen for et godt samarbeid ved behandlingen av sakene. Det har vært utmerket. Det foreligger en enstemmig innstilling, slik det framgår av sakslisten. Saken er også forelagt utenriks- og forsvarskomiteen uten merknader derfra.

Saken dreier seg om samtykke til ratifikasjon i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen med tilhørende nødvendige endringer i norsk lovverk. Det som er viktig å understreke, er at saken ikke innebærer noen endringer i menneskerettighetskonvensjonens materielle rettigheter. Det er mer en modernisering av språkbruken, vil jeg si.

Jeg vil også peke på vedlegget i saken. Justiskomiteen sendte et spørsmål til Utenriksdepartementet der vi bad om en presisering av tolkning av oversettelsen av konvensjonsteksten fra engelsk til norsk. Jeg vil bare vise til vedlegget til innstillingen, hvor Utenriksdepartementets utdyping og presisering er beskrevet for framtiden.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 4.

Votering i sak nr. 4

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre slikt vedtak til

lov 

om endringer i menneskerettsloven

I

I lov 21. mai 1999 nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett skal § 2 nr. 1 lyde:

Europarådets konvensjon 4. november 1950 om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter som endret ved femtende protokoll 24. juni 2013, med følgende tilleggsprotokoller:

  • a) Protokoll 20. mars 1952

  • b) Fjerde protokoll 16. september 1963 om beskyttelse av visse rettigheter og friheter som ikke allerede omfattes av konvensjonen og av første tilleggsprotokoll til konvensjonen

  • c) Sjette protokoll 28. april 1983 om opphevelse av dødsstraff

  • d) Syvende protokoll 22. november 1984

  • e) Trettende protokoll 3. mai 2002 om avskaffelse av dødsstraff under enhver omstendighet

II

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. Kongen kan bestemme at de ulike endringene trer i kraft til ulik tid.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet.

Votering:Lovens overskrift og loven i sin helhet ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Lovvedtaket vil bli satt opp til annen gangs behandling i et senere møte i Stortinget.