Stortinget - Møte tirsdag den 6. mai 2014 kl. 10

Dato: 06.05.2014

Dokumenter: (Innst. 174 S (2013–2014), jf. Dokument 8:27 S (2013–2014))

Sak nr. 4 [15:19:58]

Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Helga Pedersen, Ingrid Heggø, Knut Storberget, Odd Omland, Martin Henriksen, Tove Karoline Knutsen, Kåre Simensen, Anna Ljunggren, Marit Arnstad og Janne Sjelmo Nordås om leveringsplikt i torskefisket

Votering i sak nr. 4

Presidenten: Under debatten er det satt fram i alt fem forslag. Det er forslagene nr. 1–5, fra Ingrid Heggø på vegne av Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge fram eventuelle endringer i leveringsplikten for fartøy med torsketråltillatelse for Stortinget til behandling.»

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen påse at leveringsplikten opprettholdes til de tilgodesette lokalsamfunn, også hvis eier av trålerne ikke lenger eier eller driver landanlegg i det tilgodesette lokalsamfunn.»

Forslag nr. 3 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at det leveringspliktige råstoffet gir grunnlag for ny videreforedlingsvirksomhet i det tilgodesette lokalsamfunn dersom virksomheten på land legges ned.»

Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at leveringsplikten ikke svekkes gjennom at områdene leveringsplikten omfatter utvides.»

Forslag nr. 5 lyder:

«Stortinget ber regjeringen beholde bifangstordningen på minimum dagens nivå, styrke incentivene for levendelagring og vurdere andre tiltak for en sterkere spredning av råstoffet gjennom året.»

Sosialistisk Venstreparti har varslet at de vil stemme for forslagene.

Votering:Forslagene fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet ble med 58 mot 39 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 18.00.39)Komiteen hadde innstilt:

Dokument 8:27 S (2013–2014) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Helga Pedersen, Ingrid Heggø, Knut Storberget, Odd Omland, Martin Henriksen, Tove Karoline Knutsen, Kåre Simensen, Anna Ljunggren, Marit Arnstad og Janne Sjelmo Nordås om leveringsplikt i torskefisket – vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.