Stortinget - Møte tirsdag den 6. mai 2014 kl. 10

Dato: 06.05.2014
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:05:52]

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Per-Kristian Foss, Carl I. Hagen, Michael Tetzschner og Finn-Erik Vinje, vedtatt til fremsettelse av Anders Anundsen, Per-Kristian Foss og Michael Tetzschner om språklig fornyelse av Grunnloven Dokument 12:21 (2011–2012), grunnlovsforslag fra Anders Anundsen og Per-Kristian Foss om en nynorsk versjon av Grunnloven Dokument 12:22 (2011–2012) og grunnlovsforslag fra Marit Nybakk, Martin Kolberg, Jette F. Christensen, Hallgeir H. Langeland og Per-Olaf Lundteigen om vedtak av Grunnloven på tidsmessig bokmål og nynorsk.
  Dokument 12:25 (2011–2012) (Innst. 177 S (2013–2014), jf. Dokument 12:21 (2011–2012), Dokument 12:22 (2011–2012) og Dokument 12:25 (2011–2012))

 • Sak nr. 2 [14:12:17]

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1295/2013 om opprettelse av programmet Et kreativt Europa (2014–2020) ((Innst. 176 S (2013–2014), jf. Prop. 50 S (2013–2014)))

 • Sak nr. 3 [14:16:35]

  Interpellasjon fra representanten Tove Karoline Knutsen til helse- og omsorgsministeren:
  «Vi blir stadig eldre. Mange holder seg friske lenger, men flere vil også få ulike plager og sykdommer, f.eks. demens. Vi må sikre god faglig kompetanse innen eldrehelse, -pleie og -omsorg. Vi må ta i bruk velferdsteknologi og legge til rette for at familie, frivillighet og samfunn spiller godt sammen. De siste årene har vi skapt mange flere årsverk i pleie- og omsorgssektoren, mange med relevant fagkompetanse. Daglig gjøres en flott jobb i eldreomsorgen. Samtidig ser vi utfordringer ved at mange eldre blir passivisert og at tilpasset aktivitet og opplevelser mangler. Den rød-grønne regjeringa innførte i 2007 Den kulturelle spaserstokken, som gir eldre på sykehjem/institusjoner flotte konserter og forestillinger.
  Hva vil statsråden gjøre for ytterligere å styrke kultur, aktivitet og opplevelse for den delen av den eldre befolkninga som ikke har mulighet til å delta på de vanlige kulturarenaene?»

 • Sak nr. 4 [15:19:58]

  Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Helga Pedersen, Ingrid Heggø, Knut Storberget, Odd Omland, Martin Henriksen, Tove Karoline Knutsen, Kåre Simensen, Anna Ljunggren, Marit Arnstad og Janne Sjelmo Nordås om leveringsplikt i torskefisket ((Innst. 174 S (2013–2014), jf. Dokument 8:27 S (2013–2014)))

 • Sak nr. 5 [15:16:50]

  Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Johnny Ingebrigtsen, Torgeir Knag Fylkesnes og Audun Lysbakken om at fiskekvotene skal forbli i lokal samfunnet og sikre stabil råvaretilgang for næringslivet ((Innst. 173 S (2013–2014), jf. Dokument 8:28 S (2013–2014)))

 • Sak nr. 6 [16:59:35]

  Interpellasjon fra representanten Pål Farstad til fiskeriministeren:
  «En undersøkelse gjennomført av fiskeriforskere ved Nofima i Tromsø dokumenterer at det pågår juks med mengden fisk som landes i de norske torskefiskeriene, og at en del næringsaktører opplever det som akseptert å jukse. I undersøkelsen avdekkes tre juksemetoder som er de vanligste metodene fiskere og fiskekjøpere selv opplyser at de bruker: 1) En del av fisken omsettes svart, ved at fiskeren leverer mer fisk til fiskekjøperen enn det som registreres og rapporteres til myndighetene. 2) Fisk av dårlig kvalitet blir ikke registrert og rapportert til myndighetene. 3) Fiskekjøper regner ut vekten på fisken i strid med regelverket, slik at mindre fisk blir registrert enn det regelverket tilsier. Dette er en alvorlig form for kriminalitet, som begås mot en fornybar ressurs som vår framtids verdiskaping og velferd er avhengig av.
  Hva vil statsråden gjøre for å få bukt med ulovlig fiske og bekjempe juks i bransjen?»

 • Sak nr. 7 [17:47:31]

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 19/2014 av 14. februar 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/633/EU om de felles spesifikasjonene i registeret for jernbaneinfrastruktur ((Innst. 171 S (2013–2014), jf. Prop. 47 S (2013–2014)))

 • Sak nr. 8 [17:50:55]

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 173/2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/33/EF om fremme av renere og mer energieffektive kjøretøy til veitransport ((Innst. 172 S (2013–2014), jf. Prop. 49 S (2013–2014)))

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 18.03.