Stortinget - Møte tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10

Dato: 03.06.2014

Dokumenter: (Innst. 219 S (2013–2014), jf. Prop. 60 S (2013–2014))

Sak nr. 10 [13:17:08]

Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 99/2013 som endret ved forordning 1383/2013 om det europeiske statistikkprogram for 2013–2017

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering i sak nr. 10

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker i deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning 99/2013 som endret ved forordning (EU) nr. 1383/2013 om det europeiske statistikkprogram for 2013–2017.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Presidenten: I sak nr. 11 foreligger det ikke noe voteringstema.