Stortinget - Møte tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10

Dato: 03.06.2014

Dokumenter: (Innst. 213 S (2013–2014), jf. Meld. St. 3 (2013–2014))

Sak nr. 2 [10:41:58]

Innstilling fra finanskomiteen om statsrekneskapen 2013

Talere

Votering i sak nr. 2

Hans Olav Syversen (KrF) [10:42:24]: (komiteens leder og ordfører for saken): Beklager at jeg ba om ordet på manuell måte – det skal ikke gjenta seg for ofte!

Jeg tror at i de fleste land ville en sak som den vi nå skal behandle, ført til at salen hadde vært betydelig mer fylt opp enn det tilfellet er her. Det viser at de norske statsfinansene er i meget god orden. Dette er statsregnskapet for 2013, som for så vidt også er behandlet i Dokument 1 fra Riksrevisjonen, og som har vært til en solid gjennomgang i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Jeg skal ikke føre ordet lenge rundt denne saken, men bare konstatere at overskuddet for 2013 utgjorde hele 359,8 mrd. kr. Det gir et solid grunnlag for også å avsette penger til Statens pensjonsfond, som igjen er grunnlaget for fremtidige generasjoners velferd.

Med det anbefaler jeg innstillingen.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 2.

Etter ønske fra finanskomiteen vil presidenten foreslå at sakene nr. 3 og 4 behandles under ett. – Det anses vedtatt.

Votering i sak nr. 2

Komiteen hadde innstilt:

Meld. St. 3 (2013–2014) – om Statsrekneskapen 2013 – vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.